Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập giới hạn hàm số

Được đăng lên bởi Chu Minh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ξ2. GIỚI HẠN HÀM SỐ
1. Dùng định nghĩa, CMR:
a) lim(2x + 3) = 7
x →2

x 2 − 3x + 2
= −1
x →1
x −1

x +1
=1
x →3 2(x − 1)

b) lim

c) lim

2. Tìm các giới hạn sau
a) lim(x 3 + 5x 2 + 10x)
x →0

1 
 1
e) lim 
−

x → 1  1 + x 1 − 2x 3 
sin x
h) lim
π x
x→
2

Dạng vô định

x 2 − 5x + 6
x−2
2
x −4

b) lim
x →1

f) lim

3

x − 3x + 2
1
i) lim
x → 0 cos x
x→0

c) lim x − 1
x →3

2x 2 + 3x + 1
x →−2 − x 2 + 4x + 2

d) lim

1+ x − 1− x
x →1
x
tan x + s in2x
tgx
j) lim
k) lim
x →0
π
cos x
x → π−x
g) lim

4

0
0

3. Tìm các giới hạn sau:

a) lim

x→2

e) lim

2

x −4
2

x − 3x + 2
3
x − 3x + 2

x →1x4

− 4x + 3
5
x +1
i) lim 3
x →−1 x + 1

b) lim

2

x −1

x → −1 x 2

f) lim

x →1

j) lim

+ 3x + 2
3
2
x − x − x +1
−x 2 + 3x − 2
3
2
x − 5x + 3x + 9
4

2

x − 8x − 9
3
2
x − 3x − 9x + 2
1 
 2
m) lim  2
l) lim
−

3
x→ −2
x →1 x − 1
x −x+6
x −1

x→3

2
(x + h) 3 − x 3
x − (a + 1)x + a
q) lim
3
3
h→0
x→a
h
x −a
 x+2

x−4
t) lim  2
+

2
x →1 x − 5x + 4
3(x − 3x + 2) 


p) lim

4. Tìm các giới hạn sau:
4 x 2 + x − 18
A = lim
x →2
x3 − 8
E = lim
x →1

x 2 − 4x + 3
x 2 + 2x − 3

I = lim

x3 −1
x2 − x

L = lim

x3 − x 2 + x −1
− x 2 − 5x + 6

x →1

x →1

x 3 + 4x 2 + 6x + 3
P = lim
x → −1
x2 − x − 2

x 2 + x − 30
B = lim 2
x → 5 2x − 9x − 5
F = lim
x→

1
2

2x 2 − 5x + 2
4x 2 − 1

c) lim

2

x − 5x
2

x − 25
2x2 + x − 6
g) lim
x → −2
x3 + 8
x→5

2x 4 + 8x 3 + 7x 2 − 4x − 4
x →1
3x 3 + 14x 2 + 20x + 8

3 
 1
n) lim 
−
x →1  1 − x 1 − x 3 


x1992 + x − 2
x →1 x1990 + x − 2

k) lim

u) lim

x +1
C = lim 3
x → −1 x + 2x 2 − x − 2
2x 2 + 3x + 1
x → −1 − x 2 + 4x + 5

G = lim

8x 3 − 64
x 2 − 5x + 6

N = lim

x 3 + 2x 2 − 6x − 4
8 − x3

x →2

x →2

x 3 − 3x + 2
Q = lim 2
x →1 x − 2x + 1

x − 5x 5 + 4x 6
(1 − x)

x →1

s) lim

− x 3 + 6x 2 − 12x + 8
x 2 − 4x + 4

x →2

o) lim

x4 − a4
x→ a x − a

r) lim

K = lim

M = lim

−2x 2 + 6x − 4
x 4 − x 2 − 72
h) lim 2
x →3 x − 2 x − 3
x→2

k) lim

x 3 − 27
x →3 x 2 − 4 x + 3

J = lim

2

x − 2x

d) lim

2

2(x + h)3 − 2x 3
h →0
h

x n − nx + n − 1
x →1
(x − 1) 2

4x 2 − 1
D = lim 3
2
1
x → 4x + 2x − 1
2

H = lim

x 4 − 16
x 2 + 2x

O = lim

x 3 + x 2 − 5x − 2
x 2 − 3x + 2

x → −2

x →2

x5 −1
R = lim 3
x →1 x − 1

5. Tìm các giới hạn sau:

x +1 − x2 + x +1
a) lim
x →0
x
e) lim

x →1x

2

− 4x + 3

x →1
3

q) lim

x →−2

c) lim

f) lim

x + 5 − 2x + 1
x−4

g) lim

x→4

j) lim

x2 + 2x + 6 − 4x + 1
x3 − 2 x + 1

n) lim

2x + 12 + x
x 2 + 2x

r) lim

x −1
x →1 x 3 + x 2 − 2

x →1

x+7 −2
x −1

s) lim

x →0 3

x −1
w) l...
ξ
ξξ
ξ2. GII HN HÀM S
1. Dùng định nghĩa, CMR:
a)
x 2
lim(2x 3) 7
+ =
b)
x 3
x 1
lim 1
2(x 1)
+
=
c)
2
x 1
x 3x 2
lim 1
x 1
+
2.
Tìm các gii hn sau
a)
3 2
x 0
lim(x 5x 10x)
+ +
b)
2
x 1
x 5x 6
lim
x 2
+
c)
x 3
lim x 1
d)
2
2
x 2
2x 3x 1
lim
x 4x 2
→−
+ +
+ +
e)
3
x 1
1 1
lim
1 x
1 2x
+
f)
2
3
x 0
x 4
lim
x 3x 2
+
g)
x 1
1 x 1 x
lim
x
+
h)
x
2
sinx
lim
x
π
i)
0
1
lim
cos
x
x
j)
0
tan sin2x
lim
cos
x
x
x
+
k)
x
4
lim
x
π
π
Dng vô định
0
0
3.
Tìm các gi
i hn sau:
a)
2
2
x 2
x 4
lim
x 3x 2
+
b)
2
2
x 1
x 1
lim
x 3x 2
+ +
c)
2
2
x 5
x 5x
lim
x 25
d)
2
2
x 2
x 2x
lim
2x 6x 4
+
e)
3
4
x 1
x 3x 2
lim
x 4x 3
+
+
f)
3 2
2
x 1
x x x 1
lim
x 3x 2
+
+
g)
2
3
2
2 6
lim
8
x
x x
x
+
+
h)
4 2
2
3
72
lim
2 3
x
x x
x x
i)
5
3
1
1
lim
1
x
x
x
→−
+
+
j)
3 2
4 2
x 3
x 5x 3x 9
lim
x 8x 9
+ +
k)
4 3 2
3 2
x 1
2x 8x 7x 4x 4
lim
3x 14x 20x 8
+ +
+ + +
l)
3 2
3
x 2
x 3x 9x 2
lim
x x 6
+
+
m)
2
1
2 1
lim
1 1
x
x x
n)
3
1
1 3
lim
1 1
x
x x
o)
5 6
2
x 1
x 5x 4x
lim
(1 x)
+
p)
3 3
h 0
(x h) x
lim
h
+
q)
2
3 3
x a
x (a 1)x a
lim
x a
+ +
r)
4 4
x a
x a
lim
x a
s)
3 3
h 0
2(x h) 2x
lim
h
+
t)
2 2
x 1
x 2 x 4
lim
x 5x 4 3(x 3x 2)
+
+
+ +
u)
1992
1990
x 1
x x 2
lim
x x 2
+
+
k)
n
2
x 1
x nx n 1
lim
(x 1)
+
4. Tìm các gii hn sau:
A =
8
x
18xx4
lim
3
2
2x
+
B =
2
2
x 5
x x 30
lim
2x 9x 5
+
C =
3 2
x 1
x 1
lim
x 2x x 2
+
+
D =
2
3 2
1
x
2
4x 1
lim
4x 2x 1
+
E =
2
2
x 1
x 4x 3
lim
x 2x 3
+
+
F =
2
2
1
x
2
2x 5x 2
lim
4x 1
+
G =
2
2
x 1
2x 3x 1
lim
x 4x 5
+ +
+ +
H =
4
2
x 2
x 16
lim
x 2x
+
I =
3
2
x 1
x 1
lim
x x
J =
3
x
4
x
27x
lim
2
3
3x
+
K =
3 2
2
x 2
x 6x 12x 8
lim
x 4x 4
+ +
+
L =
3 2
2
x 1
x x x 1
lim
x 5x 6
+
+
M =
3
2
x 2
8x 64
lim
x 5x 6
+
N =
3 2
3
x 2
x 2x 6x 4
lim
8 x
+
O =
3 2
2
x 2
x x 5x 2
lim
x 3x 2
+
+
P =
3 2
2
x 1
x 4x 6x 3
lim
x x 2
+ + +
Q =
3
2
x 1
x 3x 2
lim
x 2x 1
+
+
R =
5
3
x 1
x 1
lim
x 1
Bài tập giới hạn hàm số - Trang 2
Bài tập giới hạn hàm số - Người đăng: Chu Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập giới hạn hàm số 9 10 829