Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hệ thống thông tin kế toán p1

Được đăng lên bởi babydangyeu87-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vận dụng EXCEL để xử lý kế toán trong điều kiện áp dụng hình thức Nhật ký chung

E. A. S.
KỲ 1/2011

Báo cáo

Từ ngày 1/1/2011

Đơn vị:
CÔNG TY E.A.S.
Địa chỉ:
XYZ Trường Sơn F15 Q10
Mã số thuế:123456789-001

đến ngày 1/31/2011
Nhật ký ĐB
111
111
112
112
131
331

HTTK1

9

94

HTTK1!$A$9:$A$94
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CẤP 1
TK1
111
112
113
121
128
129
131
133
136
138
139
141
142
144
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
211
212
213
214
217
221
222
223
228
229
241
242
243
244
311
315
331
333
334
335
336
337

TENTK1
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tiền đang chuyển
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Phải thu nội bộ
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Hàng mua đang đi trên đường
Nguyên liệu,vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng Hóa
Hàng gởi bán
Hàng hóa kho bảo thuế
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chi sự nghiệp
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản cố định vô hình
Hao mòn TSCĐ
Bất động sản đầu tư
Đầu tư chứng khoán dài hạn
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá ĐTDH
Xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Ký quỹ, ký cược dài hạn
Vay ngắn hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Phải trả cho người bán
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Phải trả công nhân viên
Chi phí phải trả
Phải trả nội bộ
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Page 3

86 HTTK1!$A$9:$B$94

HTTK1
338
341
342
343
344
347
351
352
353
356
411
412
413
414
415
417
419
421
441
461
466
511
512
515
521
531
532
611
621
622
627
631
632
635
641
642
711
811
821
911

Phải trả, phải nộp khác
Vay dài hạn
Nợ dài hạn
Trái phiếu phát hành
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
Dự phòng phải trả
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Nguồn vốn kinh doanh
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chánh
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nguồn kinh phí sự nghiệp
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu nội bộ
Doanh thu hoạt động tài chánh
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
Giảm giá hàng bán
Mua hàng
Chi phí NVL trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí sản xuất chu...
Vận dụng EXCEL để xử lý kế toán trong điều kiện áp dụng hình thức Nhật ký chung
E. A. S.
KỲ 1/2011
Báo cáo Từ ngày 1/1/2011 đến ngày 1/31/2011
Nhật ký ĐB
Đơn vị: CÔNG TY E.A.S. 111 111
Địa chỉ: XYZ Trường Sơn F15 Q10 112 112
Mã số thuế:
123456789-001 131 331
bài tập hệ thống thông tin kế toán p1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hệ thống thông tin kế toán p1 - Người đăng: babydangyeu87-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
bài tập hệ thống thông tin kế toán p1 9 10 610