Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán

Được đăng lên bởi ngoctu1206humg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tình huống 1:
Giả sử có tài liệu kế toán về đầu tư liên kết của một đơn vị như sau: (Đơn vị
tính : 1000.000 đ)
I. Số dư đầu kỳ một số tài khoản:
TK 112: 5.100
TK 211: 10.000
TK 155: 950
TK 223: 1.200
TK 214: 250
II. Số phát sinh trong kỳ:
1. Mua cổ phần công ty A bằng tiền gửi ngân hàng với trị giá 4.500
(chiếm 45% quyền sở hữu vốn, và bằng 40% quyền biểu quyết)
2. Chuyển tài sản cố định đầu tư vào công ty C với giá đánh giá 400.
Biết rằng tài sản cố định có nguyên giá 600, đã khấu hao 150 và
xuất kho thành phẩm để đầu tư vào C là 667, giá trị ghi sổ của
thành phẩm là 700 (Khoản đầu tư chiếm 32% quyền biểu quyết)
3. Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết E như sau:
 Giá gốc đầu tư bằng 1.200
 Nhận từ công ty E gồm: Tiền gửi ngân hàng 900 (đã có giấy
báo Có), tài sản cố định được đánh giá là 250.
4. Cuối kỳ công ty nhận được thông báo số lợi nhuận được chia như
sau:
 Công ty A: 30
 Công ty C:20
Yêu cầu: Định khoản bằng sơ đồ chữ T.
Bài làm:
TK112
5.100 4.500 (1)
(3) 900
TK214
(2) 150 250

TK 515
50 (4)

TK 155
950
700 (2)
TK 223
1.200 1.200(3)
4.500
(2) 400
(2) 667
TK 138
(4) 50

TK 211
10.000 600 (2)
(3) 250
TK 635
(3) 50

TK 811
(2) 50
(2) 33

Bài tập tình huống 2:
Giả sử có tài liệu kế toán về góp vốn liên doanh của công ty X như sau: (đơn
vị tính 1.000.000 đ)
I. Số dư đầu kỳ môt số tài khoản:
TK 111: 170
TK 211: 650
TK 112: 850
TK 214: 350
TK 155: 80
TK 222: 6.500
II. Số phát sinh trong kỳ:
1. Góp vốn liên doanh bằng tiền gửi ngân hàng là 7.500 tạo nên cơ sở
kinh doanh các bên cùng kiểm soát.
2. Góp vốn liên doanh bằng tài sản cố định với giá đánh giá lại 410,
nguyên giá của tài sản cố định đem đi góp vốn là: 550, đã hao mòn
200; góp vốn bằng nguyên vật liệu với giá là 300 – Giá ghi sổ là 320
và góp bằng tiền mặt là 50.
3. Trong kỳ, chuyển nhượng vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh
đồng kiểm soát I như sau:
 Tổng vốn góp ban đầu 6.500
 Giá chuyển nhượng là : 6.800, nhận bằng tài sản cố định 3.800,
hàng hóa: 1.500, phụ tùng: 600, tiền gửi ngân hàng 700 và tiền
mặt 200.
4. Trong năm công ty đã bán cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát số
thành phẩm với giá bán 100 chưa trả tiền, giá vốn 70. Cuối năm, liên
doanh đã bán cho người thứ ba (3): 50% số thành phẩm đó.
Yều cầu: Định khoản bằng sơ đồ chữ T.
TK 111
50 (2c)

TK 112
TK 211
170
850
7.500 (1)
650 550 (2)
(3) 200
(3) 700
(3) 3.800
TK 214
TK 156
TK 222
(2) 200 350
(3) 1.500
6.500 6.500 (3)
(1) 7.500
(2) 410
(2b) 300
(2c) 50
TK 711
TK 515
60 (2)
30 (3)

TK 152
(3) 600 320 (2b)...
Bài tập tình huống 1:
Giả sử có tài liệu kế toán về đầuliên kết của một đơn vị như sau: (Đơn vị
tính : 1000.000 đ)
I. Số dư đầu kỳ một số tài khoản:
TK 112: 5.100 TK 211: 10.000
TK 155: 950 TK 223: 1.200
TK 214: 250
II. Số phát sinh trong kỳ:
1. Mua cổ phần công ty A bằng tiền gửi ngân hàng với trị giá 4.500
(chiếm 45% quyền sở hữu vốn, và bằng 40% quyền biểu quyết)
2. Chuyển tài sản cố định đầu vào công ty C với giá đánh giá 400.
Biết rằng tài sản cố định nguyên giá 600, đã khấu hao 150
xuất kho thành phẩm để đầu vào C 667, giá trị ghi sổ của
thành phẩm là 700 (Khoản đầu tư chiếm 32% quyền biểu quyết)
3. Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết E như sau:
Giá gốc đầu tư bằng 1.200
Nhận từ công ty E gồm: Tiền gửi ngân hàng 900 (đã giấy
báo Có), tài sản cố định được đánh giá là 250.
4. Cuối kỳ công ty nhận được thông báo số lợi nhuận được chia như
sau:
Công ty A: 30
Công ty C:20
Yêu cầu: Định khoản bằng sơ đồ chữ T.
Bài làm:
TK112 TK 155 TK 211
5.100 4.500 (1) 950 700 (2) 10.000 600 (2)
(3) 900 (3) 250
TK214 TK 223 TK 635
(2) 150 250 1.200 1.200(3) (3) 50
4.500
(2) 400
(2) 667
TK 515 TK 138 TK 811
50 (4) (4) 50 (2) 50
(2) 33
Bài tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán - Người đăng: ngoctu1206humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kế toán 9 10 70