Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán

Được đăng lên bởi MrThành NC
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01-2003
Số
Thứ Tự

Mã
Nhân Viên

Họ Tên
Nhân Viên

1

A01

Nguyên

2

B01

3

Phòng
Ban

Chức
Vụ

Phụ Cấp
Chức Vụ

Kế Hoạch

GĐ

50000

Lê

Hành Chính

PGĐ

40000

A02

My

Kế Hoạch

TP

30000

4

C02

Hoàng

Kế Toán

NV

10000

5

A03

Thanh

Kế Hoạch

TP

30000

6

B02

Hạnh

Hành Chính

PP

20000

7

C01

Chi

Kế Toán

NV

10000

8

B03

Hiền

Hành Chính

NV

10000

9

A04

Trâm

Kế Hoạch

NV

10000

10

B06

Tùng

Hành Chính

NV

10000

Tổng Cộng

220,000

Kết Quả Tham Khảo

220,000

BẢNG TRA PHÒNG BAN
Mã
Phòng Ban

A

B

C

Tên
Phòng Ban

Kế Hoạch

Hành Chính

Kế Toán

BẢNG TRA PHỤ CẤP
GĐ

50000

PGĐ

40000

TP

30000

PP

20000

NV

10000

Yêu Cầu
Câu 1

Sử dụng công thức hãy điền giá trị cho cột Số Thứ Tự

Câu 2

Căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã Nhân Viên và BẢNG TRA PHÒNG BAN,

hãy điền tên phòng ban cho các nhân viên ở cột Phòng.

Câu 3

Căn cứ vào số liệu ở cột Chức Vụ và BẢNG TRA PHỤ CẤP, hãy tính tiền Phụ Cấp Chức Vụ cho mỗ

Câu 4

Tính Thực Lãnh cho mỗi nhân viên biết rằng Thực Lãnh = Phụ Cấp Chức Vụ + Lương

Câu 5

Tính Tổng Cộng cho cộtt Thực Lãnh

Câu 6

Thao tác định dạng và kẻ khung cho bảng tính

ÁNG 01-2003
Lương
Cơ Bản

Thực
Lãnh

550,000 600,000
450,000 490,000
430,000 460,000
300,000 310,000
450,000 480,000
350,000 370,000
300,000 310,000
330,000 340,000
320,000 330,000
310,000 320,000
3,790,000 4,010,000
3,790,000 4,010,000

A PHÒNG BAN,

ính tiền Phụ Cấp Chức Vụ cho mỗi nhân viên

p Chức Vụ + Lương

Công Ty Xăng Dầu X

BÁO CÁO DOANH THU
Mã Hàng

Tên Hàng

Số Lượng Thành Tiền Chuyên Chở

Phải Trả

XL1

Xăng

30

99000

1980

100980

DS1

Dầu

10

20000

400

20400

NS3

Nhớt

50

50000

3500

53500

DL1

Dầu

60

132000

2640

134640

XS2

Xăng

25

75000

3750

78750

XS1

Xăng

35

105000

2100

107100

Tổng Cộng

481000

14370

495370

Kết Quả Tham Khảo

481,000

14,370

495,370

BẢNG TRA THÔNG TIN
Mã
Hàng Hoá

Tên
Hàng Hoá

Giá Sĩ

Giá Lẻ

Mã
Chuyên Chở

Phần Trăm
Chuyên Chở

X

Xăng

3000

3300

1

2%

D

Dầu

2000

2200

2

5%

N

Nhớt

1000

1100

3

7%

Yêu Cầu
Câu 1

Điền các số liệu cho cột Tên Hàng dựa vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã Hàng và tra trong Bảng Tra

Câu 2

Tính Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá, biết rằng Đơn Giá được tra theo Bảng Tra Thông Tin
và ký tự giữa trong Mã Hàng quy định Gía Lẽ (L) hay Gía Sĩ (S) cho từng mặt hàng

Câu 3

Tính Chuyên Chở = Thành Tiền * Phần Trăm Chuyên Chở, trong đó Phần Trăm Chuyên Chở của
loại mặt hàng thì dựa vào ký tự đầu tiên bên phải củ...
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01-2003
1 A01 Nguyên Kế Hoạch 50000
2 B01 Hành Chính PGĐ 40000
3 A02 My Kế Hoạch TP 30000
4 C02 Hoàng Kế Toán NV 10000
5 A03 Thanh Kế Hoạch TP 30000
6 B02 Hạnh Hành Chính PP 20000
7 C01 Chi Kế Toán NV 10000
8 B03 Hiền Hành Chính NV 10000
9 A04 Trâm Kế Hoạch NV 10000
10 B06 Tùng Hành Chính NV 10000
Tổng Cộng 220,000
Kết Quả Tham Khảo 220,000
BẢNG TRA PHÒNG BAN
A B C
Kế Hoạch Hành Chính Kế Toán
BẢNG TRA PHỤ CẤP
50000
PGĐ 40000
TP 30000
PP 20000
NV 10000
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Số
Thứ Tự
Nhân Viên
Họ Tên
Nhân Viên
Phòng
Ban
Chức
Vụ
Phụ Cấp
Chức Vụ
Phòng Ban
Tên
Phòng Ban
Sử dụng công thức hãy điền giá trị cho cột Số Thứ Tự
Căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã Nhân Viên BẢNG TRA PHÒNG BAN,
Bài tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán - Người đăng: MrThành NC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập kế toán 9 10 6