Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán

Được đăng lên bởi Anhsang Binhminh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CT TÍNH THUẾ GTGT : THUẾ = GTT* THUẾ SUẤT
GST = GTT+ THUẾ
GTT= GST/ ( 1+ THUẾ SUẤT )
Bài 1 : công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là
22 triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Bài làm
 Giá trị tính thuế gia tăng của lô hàng :
GTT= GST/ ( 1+ THUẾ SUẤT )
 GTT = 22TR / (1 + 10 %) = 20tr
Giá tính thuế giá trị gia tăng (GTT) cho lô hàng là 20.000.000 (đ)
Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện
với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa
hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 3: DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau :
DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :
Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Với
thuế suất thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 %
Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế
suất là 10 % trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng
SP` Giá
Thuế GTGT Tổng Giá Thuế GTGT Tổng Thuế
mua
đầu vào
giá
bán đầu ra
giá
phải
Thuế
Thuế
Thuế
Thuế
chưa
mua chưa
bán nộp
suất khấu phải thuế suất nộp
thuế
trừ
GTGT
thanh GTGT
toán
X
1
2
3=1*2 4=1+3 5
6
7=5*6 8=5+7 9=7-3
A
9 000 0,05 450 9 450 15 000 0,1
1 500 16 500 1 050
B
15 000 0,1
1500 16 500 20 000 0,1
2 000 22 000 500
C
20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1
3 000 33 000 2000
D
25 000 0
0
25 000 35 000 0,1
3 500 38 500 3 500
•

Bài 5

•

Trong tháng 12/2009 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc SX sp A:

a. Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg
b. Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là
500.000.000đ
2. Để sử dụng cho việc SX sp B:
a. Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Để sử dụn...



 
!!"#$%&'()*+,-./

"0-1


-"01!(*(((*(((23
Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện
với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa
hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
  !"#$%&'(#)&*+
,-.,-/-012-*-
  !"#$%34 50-#
12-/0-6-,-*-
7895  !"#$%#:34 5936-,--*(5-
6456789:9#6%
45% ;&<%=$$>$4-?=67==@&"A
6BCD(((E%=$%='F*(((E%=$%=>!(*(((E%=$%=4!F*(((E%=*+
%&%=F)$%='()$%=>F)$%=4()
6BC'F*(((E%=$%=!(*(((E%=$%=>G(*(((E%=$%=4GF*(((E%=*
%&'()".HI*9-= =AI
;< 
&!%
# =%
 !"

 !"
*>!?@
A5
5
&!%
B :
 % 
@

C
# =%
 !"

 !"
*>!%
A5
5
C
 !"
B :
'B
 !"
D!E
 !"
F E!
G
 !"
D!E
 !"
'B
' ! GJ'K! <J'LG F M NJFKM OJFLN DJNPG
D((( ($(F <F( D<F( 'F((( ($' 'F(( 'MF(( '(F(
'F((( ($' 'F(( 'MF(( !(((( ($' !((( !!((( F((
> !(((( ($(F '((( !'((( G(((( ($' G((( GG((( !(((
4 !F((( ( ( !F((( GF((( ($' GF(( GOF(( GF((
0
"'!E!((D845B.QR%S#%
TP9$Q0U"
'*VW%XQU#B%=
bài tập kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán - Người đăng: Anhsang Binhminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
bài tập kế toán 9 10 141