Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán

Được đăng lên bởi Nguyen Hoangkhang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG III
1/ Mua 1 lô hàng nhập kho, thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn NH.B 500
2/ Vay ngắn hạn NH.B 2.000, mua nguyên vật liệu 1.600, mua TSCĐHH
400
3/ Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng là 800, tính phải nộp các
khoản BHXH 17%, BHYT 3%, KPCĐ\ 2%, BHTNg 2% của tiền lương.
4/ Tính lương phải trả cho nhân viên bán hàng 600, tính phải nộp các khoản
KPCĐ 2%, BHXH 17%, BHYT 3%, BHTNg 2% của tiền lương
5/ Chuyển khoản bằng tiền gửi chi trả 90,5% lương cho tất cả nhân viên
qua TK thẻ ATM và trích tiền lương nộp KPCĐ 1% , BHXH 7%, BHYT
1,5%
6/ Chuyển khoản nộp các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTNg phát sinh
trong kỳ.
Yêu cầu: Định khoản và lập sơ đồ chữ T
BÀI GIẢI
* Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
(1) Mua 1 lô hàng nhập kho, thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn NH.B 500
Nợ TK 1561

= 500

Có TK 311 (NH.B)

= 500

(2) Vay ngắn hạn NH.B 2.000, mua nguyên vật liệu 1.600, mua TSCĐHH 400
Nợ TK 152

= 1.600

Nợ TK 211

=

Có TK 311 (NH.B)

400

= 2.000

(3) Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng là 800, tính phải nộp các khoản
KPCĐ 2%, BHXH 17%, BHYT 3%, BHTNg 2% của tiền lương.
Nợ TK 6421

=

992

Có TK 3341

=

800

Có TK 3382

= 800 x 2% =

Có TK 3383

= 800 x 17% = 136

Có TK 3384

= 800 x 3% =

24

Có TK 3388

= 800 x 2% =

16

16

(4) Tính lương phải trả cho nhân viên bán hàng 600, tính phải nộp các khoản BHXH
17%, BHYT 3%, KPCĐ 2%; BHTNg 2% tiền lương.
Nợ TK 6411

= 744

Có TK 3341

= 600

Có TK 3382

= 600 x 2% = 12

Có TK 3383

= 600 x 17% = 102

Có TK 3384

= 600 x 3% = 18

Có TK 3388

= 600 x 2% = 12

5/ Chuyển khoản bằng tiền gửi chi trả 90,5% lương cho tất cả nhân viên qua TK thẻ
ATM và trích tiền lương nộp KPCĐ 1%, BHXH 7%, BHYT 1,5%
Nợ TK 3341

= (600 + 800)

= 1.400

Có TK 1121

= (600 + 800) x 90,5% = 1.267

Có TK 3382

= (600 + 800) x 1%

=

14

Có TK 3383

= (600 + 800) x 7%

=

98

Có TK 3384

= (600 + 800) x 1,5%

=

21

(6) Chuyển khoản nộp các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTNg phát sinh trong kỳ.
Nợ TK 3382 = (16 + 12 + 14)

=

Nợ TK 3383 = (136 + 102 + 98)

= 336

Nợ TK 3384 = (24 + 18 + 21)

=

63

Nợ TK 3388 = (16 +12)

=

28

Có TK 1121

42

= 469

* Sơ đồ chữ T
311 (NHB)
500
2.000

(2)

(1)
(2)

211
400

(6)

3382
42

(6)

3384
63

(1)

1561
500

(5)

3341
1.400

800
600

(3)
(4)

(2)

152
1.600

(3)
(4)

6421
992
744

(4)

6411
732

3383
16
12
14

(3)
(4)
(5)

(6)

336

136
102
98

(3)
(4)
(5)

3388
24
18
21

(3)
(4)
(5)

(6)

16

1121
16

(3)

1.267 (5)
469 (6)

...
BÀI TẬP CHƯƠNG III
1/ Mua 1 lô hàng nhập kho, thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn NH.B 500
2/ Vay ngắn hạn NH.B 2.000, mua nguyên vật liệu 1.600, mua TSCĐHH
400
3/ Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng 800, tính phải nộp các
khoản BHXH 17%, BHYT 3%, KPCĐ\ 2%, BHTNg 2% của tiền lương.
4/ Tính lương phải trả cho nhân viên bán hàng 600, tính phải nộp các khoản
KPCĐ 2%, BHXH 17%, BHYT 3%, BHTNg 2% của tiền lương
5/ Chuyển khoản bằng tiền gửi chi trả 90,5% lương cho tất cả nhân viên
qua TK thẻ ATM trích tiền lương nộp KPCĐ 1% , BHXH 7%, BHYT
1,5%
6/ Chuyển khoản nộp các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTNg phát sinh
trong kỳ.
Yêu cầu: Định khoản và lập sơ đồ chữ T
BÀI GIẢI
* Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
(1) Mua 1 lô hàng nhập kho, thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn NH.B 500
Nợ TK 1561 = 500
Có TK 311 (NH.B) = 500
(2) Vay ngắn hạn NH.B 2.000, mua nguyên vật liệu 1.600, mua TSCĐHH 400
Nợ TK 152 = 1.600
Nợ TK 211 = 400
Có TK 311 (NH.B) = 2.000
(3) Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng 800, tính phải nộp các khoản
KPCĐ 2%, BHXH 17%, BHYT 3%, BHTNg 2% của tiền lương.
Nợ TK 6421 = 992
TK 3341 = 800
TK 3382 = 800 x 2% = 16
TK 3383 = 800 x 17% = 136
TK 3384 = 800 x 3% = 24
TK 3388 = 800 x 2% = 16
(4) Tính lương phải trả cho nhân viên bán hàng 600, tính phải nộp các khoản BHXH
17%, BHYT 3%, KPCĐ 2%; BHTNg 2% tiền lương.
Nợ TK 6411 = 744
TK 3341 = 600
TK 3382 = 600 x 2% = 12
Bài tập kế toán - Trang 2
Bài tập kế toán - Người đăng: Nguyen Hoangkhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kế toán 9 10 297