Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán

Được đăng lên bởi trinhmy0026-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví dụ:
Công ty Thuận Hưng có năm tài chính đầu tiên từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011.
Đầu năm 2011, công ty Thuận Hưng đã áp dụng phương pháp tính giá xuất của hàng tồn
kho (Tài khoản 156- Hàng hóa) cho mặt hàng A theo phương pháp FIFO. Đầu năm 2012
Công ty Thuận Hưng thay đổi chính sách kế toán và áp dụng phương pháp tính giá xuất
kho cho mặt hàng A theo phương pháp bình quân gia quyền. Giả sử việc thay đổi chính
sách kế toán làm cho giá vốn hàng bán trong năm 2011 tăng lên 15.000.000đ. Giả sử
công ty Thuận Hưng áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%.
Trích một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính công ty Thuận Hưng. Như sau:
Bảng số 01
(Đơn vị tính: Đồng)
Chỉ tiêu
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Bảng cân đối kế toán
Hàng tồn kho
Hàng tồn kho
Nợ phải trả
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Lợi nhuận chưa phân phối

Năm 2012
100.000.000
80.000.000
20.000.000
5.000.000
15.000.000

Năm 2011
130.000.000
100.000.000
30.000.000
7.500.000
22.500.000

31/12/2012

31/12/2011

150.000.000

100.000.000

15.000.000

12.000.000

5.000.000
30.000.000

5.000.000
15.000.000

Tháng 2/2013, Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
Yêu cầu:
1. Trong giới hạn thông tin trên, Anh/Chị hãy chỉ rõ sai phạm của công ty Thuận
Hưng và thực hiện điều chỉnh thích hợp.
2. Hãy nêu ý kiến của kiểm toán viên trên Báo cáo kiểm toán với giả sử rằng các sai
phạm trên đây công ty Thuận Hưng không sửa.

...
Ví dụ:
Công ty Thuận Hưng có năm tài chính đầu tiên từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011.
Đầu năm 2011, công ty Thuận Hưng đã áp dụng phương pháp tính g xuất của hàng tồn
kho (Tài khoản 156- Hàng hóa) cho mặt hàng A theo phương pháp FIFO. Đầu năm 2012
Công ty Thuận Hưng thay đổi chính sách kế toán áp dụng phương pháp tính giá xuất
kho cho mặt hàng A theo phương pháp bình quân gia quyền. Gi sử việc thay đổi chính
sách kế toán làm cho giá vốn hàng bán trong năm 2011 tăng lên 15.000.000đ. Giả sử
công ty Thuận Hưng áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%.
Trích một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính công ty Thuận Hưng. Như sau:
Bảng số 01
(Đơn vị tính: Đồng)
Chỉ tiêu
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm 2012 Năm 2011
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Lợi nhuận sau thuế TNDN
100.000.000
80.000.000
20.000.000
5.000.000
15.000.000
130.000.000
100.000.000
30.000.000
7.500.000
22.500.000
Bảng cân đối kế toán 31/12/2012 31/12/2011
Hàng tồn kho
Hàng tồn kho 150.000.000 100.000.000
Nợ phải trả
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 15.000.000 12.000.000
Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối 30.000.000 15.000.000
Tháng 2/2013, Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
Yêu cầu:
1. Trong giới hạn thông tin trên, Anh/Chị hãy chỉ sai phạm của công ty Thuận
Hưng và thực hiện điều chỉnh thích hợp.
2. Hãy nêu ý kiến của kiểm toán viên trên Báo cáo kiểm toán với giả sử rằng các sai
phạm trên đây công ty Thuận Hưng không sửa.
Bài tập kế toán - Người đăng: trinhmy0026-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập kế toán 9 10 495