Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán chi phí

Được đăng lên bởi phuoc thang
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 8165 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

-Trang 1-

BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
BÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng)
Tháng
1
2
3
4
5
6
Cộng

Số giờ hoạt động
500
750
1.000
1.100
950
700
5.000

Tổng chi phí năng lượng
2.250.000
2.375.000
2.500.000
2.550.000
2.475.000
2.435.000
14.500.000

Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu và theo
phương pháp bình phương bé nhất.
BÀI LÀM:
a. Theo phương pháp cực đại, cực tiểu:
Ta có, công thức dự toán chi phí sản xuất Y = aX + b, với a là biến phí sản xuất
chung trên 1 đơn vị sản phẩm, b là định phí sản xuất chung
-

Biến phí hoạt động
= 500

-

Định phí sản xuất chung
b = Ymax – aXmax = 2.550.000 – 500 x 1.100 = 2.000.000

à Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=500X + 2.000.000
b. Theo phương pháp bình phương bé nhất (đvt: 1.000đ)
Tháng

Số giờ hoạt động (X)

Tổng CP năng lượng (Y)

XY

X2

1

500

2.250

1.125.000

250.000

2

750

2.375

1.781.250

562.500

3

1.000

2.500

2.500.000

1.000.000

4

1.100

2.550

2.805.000

1.210.000

5

950

2.475

2.351.250

902.500

6

700

2.350

1.645.000

490.000

Cộng

5.000

14.500

12.207.500

4.415.000

-Trang 2-

Ta có hệ phương trình:

à

à

Vậy phương trình chi phí năng lượng có dạng: Y=500X + 2.000.000 (đ)
BÀI 2. Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày
có 80% số phòng được thuê, ở mức này chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày.
Mùa du lịch thường kéo dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số
phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này là
360.000.000đ.
Yêu cầu:
1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.
2) Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng.
3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được
thuê là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.
BÀI LÀM: (đvt: 1.000đ)
o Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày
- Vào mùa du lịch:
+ Tổng số phòng được thuê = 200 phòng x 80% = 160 phòng
+ Tổng chi phí = 160 x 100 = 16.000
- Vào tháng thấp nhất:
+ Tổng số phòng được thuê = 0.5 x 200 = 100 phòng
+ Tổng chi phí = 360.000/30 = 12.000
à Chi phí khả biến
o Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng:
b = Ymin – aXmin = (12.000 x 30) – 66,66667 x 100 x 30 = 160.000
o Xây dựng công thức dự toán chi phí:Y = 2.000X + 160.000

 Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phí dự kiến
Y = 2.000 x 65% x 200 + 160.000 = 420.000
o Chi phí hoạt động bình quân cho 1phòng/ngày

-Tra...
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
-Trang 1-
Bài tập kế toán chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán chi phí - Người đăng: phuoc thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Bài tập kế toán chi phí 9 10 431