Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kế toán(có lời giải)

Được đăng lên bởi mr_thanhlong94
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1: Doanh nghiệp Nhật Quang đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau:
TÀI SẢN (2400)
NGUỒN VỐN (2400)
TK1111
400 TK311
200
TK1121
740 TK338
30
TK133
40
TK156
120
TK211
1200 TK411
2100
TK214
(100) TK421
70
Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau:
NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000
USD).
NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD
NV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giá
giao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)
NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoá
quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)
NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100
- Thuế Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt
- Thuế GTGT phải nộp: 10% trả bằng tiền mặt
NV6: Lệ phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bằng tiền mặt
NV7: Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặt
NV8: Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr, giá bán là 680tr. Người mua chưa trả tiền.
NV9: CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt + trích CP khấu hao bộ phận bán
hàng là 1tr
NV10. CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt + trích chi phí khấu hao bộ phận
quản lý là 4tr.
Yêu cầu:
+ Định khoản
+ Ghi chép vào TK chữ T
+ Kết chuyển, xác định kết quả kinh doanh
+ Lập bảng cân đối số phát sinh.
Bài làm:
NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000
USD).
Nợ TK1122: 45.000USD x 16.000 (TGGD) = 720tr
Có TK1121: 720tr
(Nợ TK007: 45.000USD)
NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD
Nợ TK144: 672 tr
Có TK1122: 42.000USD x 16000= 672tr
(Có TK007: 42.000USD)
NV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giá
giao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)
Nợ TK151: 674,1tr
Có TK144: 672tr
Có TK515: 2,1tr
NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoá
quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)
Nợ TK1562: 500USD x 16100 = 8,05tr
Có TK1122: 500 x 16.000 = 8tr
Có TK515: 0,05tr
(Có TK007: 500USD)
NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100
- Thuế Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt
Giá trị chịu thuế NK là: 42.000 + 500 = 42.500 (Giá Mua + CP vận chuyển + CP Bảo hiểm)
1

Thuế NK phải nộp = Giá trị chịu thuế NK x Thuế suất thuế NK = 42.500 x 16.10...
Bài t p 1: Doanh nghi p Nh t Quang đ u kỳ kinh doanh có các s li u sau:
TÀI S N (2400) NGU N V N (2400)
TK1111
TK1121
TK133
TK156
400
740
40
120
TK311
TK338
200
30
TK211
TK214
1200
(100)
TK411
TK421
2100
70
Trong kỳ kinh doanh có các nghi p v kinh t sau: ế
NV1: Mua ngo i t b ng ti n g i ngân hàng s ti n: 45.000USD (t giá mua ngo i t là 16.000
USD).
NV2: Ký qu ngân hàng m LC s ti n là 42.000USD
NV3: Nh n đ c thông báo c a ngân hàng đã tr ti n cho ng i bán và nh n v ch ng t . (T giá ượ ườ
giao d ch là 16050). (Hàng mua đang đi đ ng / Tr vào s ti n ký qu ) ườ
NV4: Chi phí v n t i hàng hoá qu c t : 400USD tr b ng TGNH & Chi phí b o hi m hàng hoá ế
qu c t là: 100USD tr b ng TGNH. (t giá ế giao d ch 16100)
NV5: Làm th t c nh n hàng: T giá giao d ch 16100
- Thu Nh p kh u ph i n p: 20% theo giá CIF tr ngay b ng ti n m tế
- Thu GTGT ph i n p: 10% tr b ng ti n m tế
NV6: L phí ngân hàng 500.000VNĐ tr b ng ti n m t
NV7: Chi phí v n chuy n n i đ a là 4tr + thu GTGT 5% tr b ng ti n m t ế
NV8: Bán lô hàng nh p kh u v i giá v n là 600tr, giá bán là 680tr. Ng i mua ch a tr ti n. ườ ư
NV9: CP tr l ng cho b ph n bán hàng là 8tr tr b ng ti n m t + trích CP kh u hao b ph n bán ươ
hàng là 1tr
NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n lý là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph n ươ
qu n lý là 4tr.
Yêu c u:
+ Đ nh kho n
+ Ghi chép vào TK ch T
+ K t chuy n, xác đ nh k t qu kinh doanhế ế
+ L p b ng cân đ i s phát sinh.
Bài làm:
NV1: Mua ngo i t b ng ti n g i ngân hàng s ti n: 45.000USD (t giá mua ngo i t là 16.000
USD).
N TK1122: 45.000USD x 16.000 (TGGD) = 720tr
Có TK1121: 720tr
(N TK007: 45.000USD)
NV2: Ký qu ngân hàng m LC s ti n là 42.000USD
N TK144: 672 tr
Có TK1122: 42.000USD x 16000= 672tr
(Có TK007: 42.000USD)
NV3: Nh n đ c thông báo c a ngân hàng đã tr ti n cho ng i bán và nh n v ch ng t . (T giá ượ ườ
giao d ch là 16050). (Hàng mua đang đi đ ng / Tr vào s ti n ký qu ) ườ
N TK151: 674,1tr
Có TK144: 672tr
Có TK515: 2,1tr
NV4: Chi phí v n t i hàng hoá qu c t : 400USD tr b ng TGNH & Chi phí b o hi m hàng hoá ế
qu c t là: 100USD tr b ng TGNH. (t giá giao d ch 16100) ế
N TK1562: 500USD x 16100 = 8,05tr
Có TK1122: 500 x 16.000 = 8tr
Có TK515: 0,05tr
(Có TK007: 500USD)
NV5: Làm th t c nh n hàng: T giá giao d ch 16100
- Thu Nh p kh u ph i n p: 20% theo giá CIF tr ngay b ng ti n m tế
Giá tr ch u thu NK là: 42.000 + 500 = 42.500 (Giá Mua + CP v n chuy n + CP B o hi m) ế
1
Bài tập Kế toán(có lời giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kế toán(có lời giải) - Người đăng: mr_thanhlong94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập Kế toán(có lời giải) 9 10 885