Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi shuuichiakai94-gmail-com
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 7080 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập kế
toán
doanh
nghiệp

MỤC LỤC
PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.......................................................................................... 1
Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):.............................1
(ĐV: 1000đ)....................................................................................................................................... 2
Bài số 4:Doanh nghiệp B trong tháng 12/N có tình hình sau: (ĐVT: 1000đ).......................................3
Bài số 5 : Tại doanh nghiệp Phương Đông có các tài liệu sau:..........................................................4
Bài số 6 : Tại phòng kế toán của Doanh nghiệp X có tài liệu và chứng từ kế toán phát sinh trong. .5
tháng 1 như sau: (ĐV: 1000đ)........................................................................................................... 5
Bài số 7 : Doanh nghiệp A trong tháng 3/N có tình hình sau: (đơn vị tính 1000)...............................5
- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg................................................................................................................ 6
Yêu cầu:................................................................................................................................................. 8
Bài 1 : Tại công ty K có các tài liệu liên quan đến tháng 1/N+1 như sau: (đơn vị tính:1.000).........17
Bài 6 :Ở doanh nghiệp HX có tình hình sau: (doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường
xuyên) (đơn vị: 1.000 đồng):.............................................................................................................. 20
Bài 7 : Tại công ty K có các tài liệu liên quan đến tháng 1/N+1 như sau: (đơn vị tính:1.000).........21
Kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu............................................................................................... 26
Bai Tap Ke Toan TSCD-Vat Lieu-CCLD.............................................................................................. 31
Bai Tap Ke Toan Chi Phi SX-Gia Thanh San Pham................................................................................ 39
Bai Tap Ke Toan Thuong Mai-Dich Vu................................................................................................ 41
BT nâng cao 2:................................................................................................................................. 73
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN- NỢ PHẢI THU - KHOẢN ỨNG TRƯỚC.....................
Bài tập kế
toán
doanh
nghiệp
bài tập kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán doanh nghiệp - Người đăng: shuuichiakai94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
bài tập kế toán doanh nghiệp 9 10 846