Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenbathi01
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5356 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32
Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32

http://www.nhomsfr.com

CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ
CÁC KHOẢN PHẢI THU
Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho,
tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.
Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT
20.000đ.
4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã
thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả
bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân
viên 20.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải

1.
Nợ TK 111:
22.000.000
Có TK 333:
2.000.000
Có TK 511: 20.000.000

2.
Nợ TK 113:
30.000.000
Có TK 111: 30.000.000

Email: thien_vodich_no01@yahoo.com

Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32
Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32
3.
Nợ TK 111:
63.000.000
Có TK 333:
3.000.000
Có TK 711: 60.000.000
Nợ TK 811:
Nợ TK 133:
Có TK 111:

200.000
20.000
220.000

4.
Nợ TK 641:
Có TK 111:

300.000
300.000

5.
Nợ TK 141:
10.000.000
Có TK 111: 10.000.000

6.
Nợ TK 112:
30.000.000
Có TK 113: 30.000.000

7.
Nợ TK 111:
100.000.000
Có TK 311: 100.000.000

8.
Nợ TK 152:
Nợ TK 133:
Có TK 111:

400.000
40.000
440.000

9.
Nợ TK 642:
Có TK 111:

360.000
360.000

10.
Nợ TK 112:
16.000.000
Có TK 515: 16.000.000

11.
Nợ TK 635:
Có TK 112:

3.000.000
3.000.000

Email: thien_vodich_no01@yahoo.com

http://www.nhomsfr.com

Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32
Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32
12.
Nợ TK 111:
25.000.000
Có TK 112: 25.000.000
Nợ TK 334:
20.000.000
Có TK 111: 20.000.000

Email: thien_vodich_no01@yahoo.com

http://www.nhomsfr.com

Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32
Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32

http://www.nhomsfr.com

Bài 1.2: Một doanh ...
Nguyn Ngc Trâm TCDN 07 K32 http://www.nhomsfr.com
Trn Ngc Thin TCDN 07 K32
Email: thien_vodich_no01@yahoo.com
CHƯƠNG 1 K TOÁN TIN VÀ
CÁC KHON PHI THU
Bài 1.1: Mt mt doanh nghip áp dụng phương pháp khai thường xuyên hàng tn kho,
tính thuế GTGT theo phương pháp khấu tr, trong ktình hình như sau:
1. Bán hàng thu tin mt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giy báo Có.
3. Thu tin mặt do bán TShữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.
Chi phí vn chuyển để bán TStr bng tin mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT
20.000đ.
4. Chi tin mt vn chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tin mt tm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giy báo có ca NH v s tin gi nghip v 2.
7. Vay ngn hn NH v nhp qu tin mặt 100.000.000đ.
8. Mua vt liu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế sut thuế GTGT 10%, đã
thanh tn bng TGNH. Chi phí vn chuyn, bc d vt liu mua vào 440.000đ trả
bng tin mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
9. Chi tin mặt mua văn phòng phẩm v s dụng ngay 360.000đ.
10. Nhn phiếu tính lãi tin gi không kì hn ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để tr lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH v nhp qu tin mt 25.000.000đ, chi tiền mt tm ng lương cho nhân
viên 20.000.000đ.
Yêu cu: Định khon các nghiêp v kinh tế phát sinh trên.
Bài gii
1.
N TK 111: 22.000.000
Có TK 333: 2.000.000
Có TK 511: 20.000.000
2.
N TK 113: 30.000.000
Có TK 111: 30.000.000
Bài tập kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán doanh nghiệp - Người đăng: nguyenbathi01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập kế toán doanh nghiệp 9 10 331