Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Được đăng lên bởi shuuichiakai94-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
========================

Bài 2.1:
A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
I. Số dư đầu tháng 2N:
- TK 111 : 300.000
- TK 112 : 240.000
- TK 008 : 900.000
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000
2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000
3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000
4. Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000
5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000
6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500
7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.
8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.
9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000
10. Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt
12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000
13. Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 200.000
14. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000
B. Yêu cầu:
1. Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.
2. Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.
Bài 2.2
A. Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư
hợp lý.
1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt cho quý I/N số tiền 80.000
2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000
3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000
4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số tiền 16.500
5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000
6. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000
7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000
8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động thường xuyên
9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi hoạt động...




  !"#$%&'&"& ()*+,*-./ 000.1
 234.5* !"#$
- 
- 
- 
-  !
 "&#$!)6/78#! 96!" +#!
 "#$%&'()&*+,#-#./$01234/5267
 "#$8%&26792+:;<#*+,#-#./$08
 "#$=%>?"'(2#@6/A#/$013 :/+A1@B#CD=
 "#$%&E'(>?124/5267+F G#
E "#$%& G#+H,10I9#JK
8 "#$E%>?/C#:HL#>?=EE
= "#$8%&8/,M;HL#267E
 "#$%&=/NO :NHL#267E8
 "#$%&*6I#NHL#2672E
 "#$%P/NO :N,; 
 "#$%&E",";/NO :NHL#267
 "#$%>?"3 :2HL#>?
 "#$%&'(>?124/5267+FQ :2
 "#$%&8267RJSQ :2
 :;*&5*
 JT1#1G+U#:1B90
 VW1#1PX4/5O"3!/#OPXOYAZI"3!/#

 .<#/= >?#$ !"#$@%&'&"&#$!)6/78#! 96!" +#!#!4+,*-./ 000.1A&"& 8!?B#&'+234
!C6(D
 "3[#HCN*+,#G4/AN/$:4/!\%"2
 "#$E%&9(CN*+,#1234/5267
 "#$E%&O9G#1BM10I=BM G#
 "#$=%&E6/A13 :/3<#*+,#RP"28E
E "#$%&O/]NYA10O2E
8 "#$%&E#@2671#^#2E
= "#$%&E9BM]HX#10O2
 "#$%&E92+:*O2+:EE#*+,#-#./$0
 "#$E%&EE6/A :/B1B*+,#RP"#*+,#-#./$0 E
 "#$E%O&E8O*+,##:1B1/$06[+#-#./$0
 "#$E%3MHL# :2+F0/+,./M_,/$0+2`2+G1T3+
#M$HYAH*;
 "#$=%&O9(2#@H*124/5267
 "#$=%&E=,/$0+2
 :;*&5*
 JT#:1Ba
 &1G+UaHa267U4/5+b/# E
@
  !"#$0%&'&"& ()*+,*-/ 000.1
234.5* !"#$0%
-  E
- _"R` E
- _?` E
- E ==
-  !
"&#$!)6/76!" +#! >?#$ !"#$#!4+,*
 "#$%&*6I#N34/5267+F*+,#-#./$0
 "#$%&2676/A13 :/3E
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Người đăng: shuuichiakai94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 9 10 663