Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán HCSN

Được đăng lên bởi Ruby Chip
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH KE TOAN HCSN
Chương I: Kế toán vốn bằng tiền
Bài 1: Trích tình hình thu chi tiền mặt tại Trường Đại Học tháng 2/N như sau: (đơn vị tính:
1000 đ)
I. Số dư đầu tháng 2/N:
Tk 111: 32.000
II. Trong tháng 2/N có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Phiếu thu số 09 ngày 01/2: Rút dự toán ngân sách ( chi hoạt động) về nhập quỹ tiền mặt:
42.000, người nộp tiền là anh Hoàng Tâm thủ quỹ.
2. Phiếu chi số 16 ngày 3/2 : mua vật liệu nhập kho : 5000
3. Phiếu thu số 10 ngày 4/2: thu học phí của sinh viên : 25.000
4. Phiếu chi số 17 ngày 10/2: tạm ứng tiền cho ông Nguyễn Văn B, cán bộ phòng hành chính đi
công tác: 2.000
5. Phiếu chi số 18 ngày 12/2 : Thanh toán tiền điện thoại tháng 1/N : 1.500
6. Phiếu chi số 19 ngày 16/2: Chi xăng xe, lệ phí đường : 700
7. Phiếu thu số 11 ngày 18/2 : Thu tiền bồi thường mất tài sản đã xử lý tháng trước: 400.
8. Phiếu chi số 20 ngày 20/2: Chi thanh toán lương cho cán bộ viên chức: 78.000( Trong đó
lương cơ bản : 48.000, phụ cấp lương : 2.000, thu nhập chia thêm từ số tiết kiệm chi: 28.000)
9. Biên bản kiểm kê quỹ số 01 ngày 28/2 phát hiện thiếu 250, chưa rõ nguyên nhân.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Lap chứng từ ghi sổ, vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ quy TM, sổ cái Tk tiền
mặt.
Bài 2:
Tại đơn vị HCSN X, trong tháng 4/N có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (ĐVT:
1.000 đ)
I. Số dư đầu kỳ: Tk 112 : 200.000 ( nơi mở: kho bạc A)
II Trong tháng 4/N nhận một số chứng từ do Kho bạc A gửi về gồm:
1. Giấy báo có số 15 ngày 1/4: Nhận kinh phí hoạt động cấp trên cấp : 120.000
2. Giấy báo nợ số 7 ngày 10/4 của kho bạc: Thanh toán tiền mua vật liệu nhập kho: 12.000
3. Giấy báo có số 19 ngày 20/4 của kho bạc : Đơn vị nộp tiền mặt vào ngân hàng: 40.000
4. Giấy báo nợ số 9 ngày 23/4 của kho bạc: Cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới A: 60.000
5. Giấy báo có số 21 ngày 26/4 của kho bạc: Thu lãi tiền gửi: 2.500
6. Giấy báo nợ số 10 ngày 26/4: Thanh toán BHXH, BHYT quý I: 12.000
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xác định chứng từ gốc đi kèm
2. Mở sổ nhật ký chung, sổ cái TK 111 tiền mặt, sổ cái Tk 112 tiền gửi
CHƯƠNG II: KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ
Bài 1:
Có tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu tại đơn vị sự nghiệp có thu như sau: (đơn vị tính : 1.000đ)
I.Số dư đầu kỳ Tk 152: 28.500
Chi tiết vật liệu A: số lượng 2.000, đơn giá 12
Chi tiết vật liệu B: số lượng 150, đơn giá 30
II.Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1. Xuất quỹ tiền mặt mua vật liệu A, số lượng: 1.000, số...
BÀI TẬP THỰC HÀNH KE TOAN HCSN
Chương I: Kế toán vốn bằng tiền
Bài 1: Trích tình hình thu chi tiền mặt tại Trường Đại Học tháng 2/N như sau: (đơn v tính:
1000 đ)
I. Số dư đầu tháng 2/N:
Tk 111: 32.000
II. Trong tháng 2/N có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Phiếu thu số 09 ngày 01/2: Rút dự toán ngân sách ( chi hoạt động) về nhập quỹ tiền mặt:
42.000, người nộp tiền là anh Hoàng Tâm thủ quỹ.
2. Phiếu chi số 16 ngày 3/2 : mua vật liệu nhập kho : 5000
3. Phiếu thu số 10 ngày 4/2: thu học phí của sinh viên : 25.000
4. Phiếu chi số 17 ngày 10/2: tạm ứng tiền cho ông Nguyễn Văn B, cán bộ phòng hành chính đi
công tác: 2.000
5. Phiếu chi số 18 ngày 12/2 : Thanh toán tiền điện thoại tháng 1/N : 1.500
6. Phiếu chi số 19 ngày 16/2: Chi xăng xe, lệ phí đường : 700
7. Phiếu thu số 11 ngày 18/2 : Thu tiền bồi thường mất tài sản đã xử lý tháng trước: 400.
8. Phiếu chi số 20 ngày 20/2: Chi thanh toán lương cho cán bộ viên chức: 78.000( Trong đó
lương cơ bản : 48.000, phụ cấp lương : 2.000, thu nhập chia thêm từ số tiết kiệm chi: 28.000)
9. Biên bản kiểm kê quỹ số 01 ngày 28/2 phát hiện thiếu 250, chưa rõ nguyên nhân.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Lap chứng từ ghi sổ, vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ quy TM, sổ cái Tk tiền
mặt.
Bài 2:
Tại đơn vị HCSN X, trong tháng 4/N một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (ĐVT:
1.000 đ)
I. Số dư đầu kỳ: Tk 112 : 200.000 ( nơi mở: kho bạc A)
II Trong tháng 4/N nhận một số chứng từ do Kho bạc A gửi về gồm:
1. Giấy báo có số 15 ngày 1/4: Nhận kinh phí hoạt động cấp trên cấp : 120.000
2. Giấy báo nợ số 7 ngày 10/4 của kho bạc: Thanh toán tiền mua vật liệu nhập kho: 12.000
3. Giấy báo có số 19 ngày 20/4 của kho bạc : Đơn vị nộp tiền mặt vào ngân hàng: 40.000
4. Giấy báo nợ số 9 ngày 23/4 của kho bạc: Cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới A: 60.000
5. Giấy báo có số 21 ngày 26/4 của kho bạc: Thu lãi tiền gửi: 2.500
6. Giấy báo nợ số 10 ngày 26/4: Thanh toán BHXH, BHYT quý I: 12.000
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xác định chứng từ gốc đi kèm
2. Mở sổ nhật ký chung, sổ cái TK 111 tiền mặt, sổ cái Tk 112 tiền gửi
CHƯƠNG II: KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ
Bài 1:
Có tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu tại đơn vị sự nghiệp có thu như sau: (đơn vị tính : 1.000đ)
I.Số dư đầu kỳ Tk 152: 28.500
Chi tiết vật liệu A: số lượng 2.000, đơn giá 12
Chi tiết vật liệu B: số lượng 150, đơn giá 30
II.Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
Bài tập kế toán HCSN - Trang 2
Bài tập kế toán HCSN - Người đăng: Ruby Chip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kế toán HCSN 9 10 671