Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán HCSN

Được đăng lên bởi chuyentinhtrenxe
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tại một đơn vị HCSN có tài liệu kế toán như sau
I. Số dư ngày 31/12/N của các tài khoản ( ĐVT: 1.000 đ )
CẤP 1
Tk 111

TÀI KHOẢN
CẤP 2

SỐ DƯ
NỢ
79.000

CÓ

Tk 1111
TK 112
TK 1121 Ngân hàng X
TK 1122 Ngân hàng Y
TK 152
TK 211
TK 214
TK 311

160.000
100.000
30.000
1.130.000
500.000

TK 3111
TK 3113
TK 312
TK 331

50.000
20.000

TK 3311

30.000

TK 3322

10.000

TK 3331

15.000

TK 3341

14.000

TK 3371

30.000

TK 4311
TK 4312
TK 4313
TK 4314

9.000
12.000
11.000
318.000

TK 4611

980.000
640.000

TK 332
TK 333
TK 334
TK 337
TK 431

TK 461
TK 466
TK 643
TK 661

60.000
TK 6611

940.000

TK ngoài bảng
TK 005

200.000

II- các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I/N+1 như sau: ( ĐVT: 1.000 đồng)
1- Đơn vị nhận được thông báo giao dự toán năm N+1 là 1.200.000 cho hoạt động SN và 500.000
cho dự án. ( Trong đó nhu cầu chi của đơn vị quý 1 đã thông báo gửi kho Bạc là : 400.000)
2- Rút dự toán chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên bằng tiền mặt về nhập quỹ là: 120.000

3- Thu phí theo chức năng, nhiệm vụ được giao bằng TM nhập quỹ là 108.000
4- Thanh lý 1 TSCĐ hữ hình nguyên giá 60.000. số đã khấu hao là 55.000. Tiền bán TSCĐ thanh
lý thu được TM là: 11.000 ( bao gồm cả thuế VAT 10% )
5- Tiền lương.phụ cấp lương phải trả cán bộ CNVC trong đơn vị là : 40.000 ( trong đó lương
ngạch bậc phải trả là : 35.000, phụ cấp chức vụ là: 5.000.
6- Trích 24%BHXH, 4,5% BHYT,2% BHTN theo quy đinh
7- Chi phí dịch vụ mua ngoài cho hoạt động sự nghiệp , đã trả bằng TM là 3.000
8- Rút dự toán chuyển sang TK tiền gửi tại ngân hàng X để phục vụ chi trả hết lương và phụ cấp
cho cán bộ công chức trong đơn vị.
9- Đơn vị đã nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng X về số tiền gửi để trả lương đã được chuyển
vào TK cá nhân của CNV theo danh sách thanh toán lương
10- Chuyển khoản tiền gửi tại ngân hàng X mua dụng cụ đưa vào sử dụng ngay cho hoaatj động sự
nghiệp là 9.000.
11- Phân bổ chi phí trả trước trong kỳ tính vào chi hoạt động sự nghiệp là 13.000
12- Tạm xác định chênh lệch thu lớn hơn chi trong hoạt động thường xuyên theo quy định của chế
độ tài chính là 50.000
13- Tạm trích lập các quỹ từ thu lớn hơn chi thường xuyên số tiền là 20.000
Trong đó: - Quỹ khen thương: 5.000
- Quỹ phúc lợi :
5.000
- Quỹ phát triển hoạt động SN là: 10.000
14- Chuyển tiền gửi ở ngân hàng X để nộp BHXH, BHYT, BHTN phát sinh ở nghiệp vụ 6 cho cơ
quan bảo hiểm NN
15. Rút dự toán mua NVL, VPP về nhập kho, dùng cho HCSN, theo hóa đơn giá chưa thuế 40.000,
thuế VAT 10% . Chi phí vận chuyển đã chi bằng TM là 2.000...
Tại một đơn vị HCSN có tài liệu kế toán như sau
I. Số dư ngày 31/12/N của các tài khoản ( ĐVT: 1.000 đ )
TÀI KHOẢN SỐ DƯ
CẤP 1 CẤP 2 NỢ
Tk 111 79.000
Tk 1111
TK 112
TK 1121 Ngân hàng X 160.000
TK 1122 Ngân hàng Y 100.000
TK 152 30.000
TK 211 1.130.000
TK 214 500.000
TK 311
TK 3111 50.000
TK 3113 -
TK 312 20.000
TK 331
TK 3311 30.000
TK 332
TK 3322 10.000
TK 333
TK 3331 15.000
TK 334
TK 3341 14.000
TK 337
TK 3371 30.000
TK 431
TK 4311 9.000
TK 4312 12.000
TK 4313 11.000
TK 4314 318.000
TK 461
TK 4611 980.000
TK 466 640.000
TK 643 60.000
TK 661
TK 6611 940.000
TK ngoài bảng
TK 005 200.000
II- các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý I/N+1 như sau: ( ĐVT: 1.000 đồng)
1- Đơn vị nhận được thông báo giao dự toán năm N+1 là 1.200.000 cho hoạt động SN và 500.000
cho dự án. ( Trong đó nhu cầu chi của đơn vị quý 1 đã thông báo gửi kho Bạc là : 400.000)
2- Rút dự toán chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên bằng tiền mặt về nhập quỹ là: 120.000
bài tập kế toán HCSN - Trang 2
bài tập kế toán HCSN - Người đăng: chuyentinhtrenxe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập kế toán HCSN 9 10 582