Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán máy

Được đăng lên bởi daothinhatlinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
Bài 1
1. THÔNG TIN CHUNG
Công ty TNHH ABC (là Doanh nghiệp TM & DV thông thường) bắt đầu sử dụng MISA-SME
7.5 từ ngày 01/02/2006 có các thông tin sau:
Chế độ kế toán
Áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC
Ngày bắt đầu
01/01/2006
Ngày khóa sô
31/12/2005
Hiệu lực báo cáo
31/12/2006
Tháng đầu tiên của năm tài chính
Tháng 01
Đồng tiền hạch toán
VNĐ
Chế độ ghi sô
Tưc thời
Vật tư, hàng hóa
Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuât kho
Phương pháp tính giá trị tồn kho
Bình quân cuôi ky
2. KHAI BÁO DANH MỤC
2.1 Danh mục vật tư, hàng hóa
STT
Thuế
Kho
Tài khoản
Mã vật tư
Tên vật tư
Nhóm vật tư suất (%) ngầm
ngầm định
định
Hàng hóa
10
156
156
1 TV_LGPHANG19 Tivi LG 19 inches
Hàng hóa
10
156
156
2 TV_LGPHANG21 Tivi LG 21 inches
Hàng hóa
10
156
156
3 TV_LGPHANG29 Tivi LG 29 inches
10
156
156
4 TL_TOSHIBA110 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít Hàng hóa
Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít
Hàng hóa
10
156
156
5 TL_TOSHIBA60
Điện thoại NOKIA N6
Hàng hóa
10
156
156
6 DD_NOKIAN6
7

DD_NOKIAN7

8
9

Điện thoại NOKIA N7

Hàng hóa

10

156

156

DD_SAMSUNGE8 Điện thoại SAMSUNG E8

Hàng hóa

10

156

156

DD_SAMSUNGD9 Điện thoại SAMSUNG D9

Hàng hóa

10

156

156

Hàng hóa

10

156

156

Hàng hóa

10

156

156

Điều hòa nhiệt độ
SHIMAZU 12000BTU
Điều hòa nhiệt độ
11 DH_SHMAZU24
SHIMAZU 24000BTU
2.2 Danh mục Khách hàng
10 DH_SHIMAZU12

STT Mã KH
1
2
3

CT_TIENDAT
CT_TANHOA
CT_TRAANH

Tên đơn vị
Công ty TNHH Tiến
Đạt
Công ty TNHH Tân
Hòa
Công ty TNHH Trà

Mã số thuế
0100102478
0100165432
0100013354

Địa chi
Sô 6 Đội Cân, Ba Đình, Hà Nội.
Sô 21 Thăng Long, Từ Liêm, Hà
Nội
Sô 333 Xuân Thủy, Cầu Giây, Hà

4
5
6
7
8

CT_PHUTHE
CT_HOAANH
CT_HUEHOA
CT_HOANAM
CT_THAILAN

Anh
Công ty TNHH Phú
Thế
Công ty Cô phần Hòa
Anh
Công ty Cô phần Huệ
Hoa
Công ty Cô phần Hoa
Nam
Công ty Cô phần Thái
Lan

0101331022
0100106955
0100784238-1
0100782209
0100230328-1

Nội.
Sô 211 Láng Hạ, Đông Đa, Hà
Nội.
Sô 108 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà
Nội.
Sô 99 Lê Lai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Sô 231 Hà An, Hàn Thuyên, Bắc
Ninh.
Sô 99 Tùng Lân,Từ Sơn, Bắc Ninh.

2.3. Danh mục nhà cung câp
STT Mã NCC
Tên nhà cung cấp
Mã số thuế
Địa chi
1
CT_LANTAN
Công ty TNHH Lan Tân
0100422887-1 Sô 233 Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội.
2
CT_HALIEN
Công ty TNHH Hà Liên
0100234567-1 Sô 213 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3
CT_HONGHA
Công ty TNHH Hồng Hà
0100231467-1 Sô 241 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội.
4
CT_HATHANH Công ty Cô phần Hà Thành 0100311767
Sô 212 Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.
5
...



 !"#$%&'()*+,-. /0/ 1
2345657675589:9;9+*<
=(>?=;
@-.ABC3675586BC0
&'()*
56567558
?:+D
E6767553
*F9&;9;
E6767558
;()*G9HIJ9K
;5
CLMN9;
"C
=(>+D
O9$
"P#Q:
:(R&;?GJ=*S*T?
#R;K;UVL?
WX*Y9*Z?[
7\@] ^
7J.9_P#Q:

  





 

"`ab _ab9A+ : 5 38 38
7
"`a7 _a79A+ : 5 38 38
E
"`a7b _a7b9A+ : 5 38 38
c
a`]/5 HN]/5K : 5 38 38
3
a`]/85 HN]/85K : 5 38 38
8
`]\8 CN]\8 : 5 38 38
2
`]\2 CN]\2 : 5 38 38
d
`/ /1d CN/ /1d : 5 38 38
b
`/ /b CN/ /b : 5 38 38
5 `/ e7
CM*f(>
/ e7555
: 5 38 38
 `/ e7c
CM*f(>
/ e7c555
: 5 38 38
77J.9\;9
 ! " # $%&'
`1 =
CN
55557c2d
/Z8C>TQCWQ>
7
`] Y
f
55583cE7
/Z7IaQ4aGJQ
>
E `g U 5555EE3c /ZEEEh*YHQ)*TQ
Bài tập kế toán máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán máy - Người đăng: daothinhatlinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kế toán máy 9 10 450