Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi mrbeengok
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4162 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HoangKiss

ĐĘĚ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Phần A: Tổng quan về Ngân Hàng và KTNH : 27 câu
Câu 1.Trong hạch toán kế toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên tắc nào quan
trọng nhất?
A) Hạch toán chuyển khoản, trích tiền từ tài khoản người phải trả sang tài khoản
người được hưởng.
B) Chính xác cao, kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp.
C) Ghi nợ trước, Có sau; thực hiện nguyên tắc có tiền thì mới được chi trả
D) Ghi có trước, nợ sau; bảo đảm cho người được hưởng có tiền để hoạt động
Câu 2. Ngân hàng thương mại có những chức năng gì?
A) Nhận tiền gửi và cho vay
B) Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và thanh toán
C) Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
D) Tạo tiền, thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng
Câu 3. Trong 4 chức năng của NHTM chức năng nào quan trọng.
A) Cả 4 chức năng.
B) Tín dụng
C) Thanh toán
D) Tạo tiền
Câu 4: Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại, nguồn nào là chủ yếu và chiếm
tỷ trọng lớn nhất?
A) Vốn huy động
B) Vốn liên doanh liên kết
C) Vốn vay của các ngân hàng bạn trong nước và vay nước ngoài
D) Vốn chủ sở hữu, cổ phần, Nhà nước cấp
Câu 5: Theo đối tượng khách hàng người ta chia ra các loại NH nào?
A) NH đa năng, NH chuyên môn hoá
1

HoangKiss

B) NH Nông nghiệp, NH Công thương
C) NH bán buôn, NH bán lẻ
D) NH Ngoại thương, NH Đầu tư
Câu 6. Theo phạm vi nghiệp vụ người ta chia NHTM thành những loại nào?
A) NH Công thương, Ngoại thương, Nông nghiệp
B) NH bán buôn, NH bán lẻ
C) NH quốc doanh, NH cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài tại Việt nam.
D) NH đa năng, NH chuyên môn hoá.
Câu 7. NH chính sách khác NH thương mại ở những điểm nào là chủ yếu?
A) NH chính sách không cho vay ngắn hạn, NHTM cho vay ngắn hạn là chính.
B) NH chính sách là NH quốc doanh không có NH cổ phần, NHTM thì có đủ loại
C) NH chính sách thuộc Chính phủ, NHTM thuộc NH trung ương
D) NH chính sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà theo mục tiêu riêng
của Chính phủ, NHTM vì mục tiêu an toàn nhưng trước hết là lợi nhuận.
Câu 8. Nguyên tắc nào của kế toán ngân hàng đảm bảo cho sự an toàn vốn cho
ngân hàng.
A) Kịp thời, cập nhật.
B) Ghi nợ trước, có sau.
C) Chính xác cao.
D) Không ghi nhiều nợ, nhiều có.
Câu 9. Đặc điểm nào của kế ...
HoangKiss
ĐĘĚ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Phần A: Tổng quan về Ngân Hàng và KTNH : 27 câu
Câu 1.Trong hạch toán kế toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên tắc nào quan
trọng nhất?
A) Hạch toán chuyển khoản, trích tiền từ tài khoản người phải trả sang tài khoản
người được hưởng.
B) Chính xác cao, kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp.
C) Ghi nợ trước, Có sau; thực hiện nguyên tắc có tiền thì mới được chi trả
D) Ghi có trước, nợ sau; bảo đảm cho người được hưởng có tiền để hoạt động
Câu 2. Ngân hàng thương mại có những chức năng gì?
A) Nhận tiền gửi và cho vay
B) Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và thanh toán
C) Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt
D) Tạo tiền, thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng
Câu 3. Trong 4 chức năng của NHTM chức năng nào quan trọng.
A) Cả 4 chức năng.
B) Tín dụng
C) Thanh toán
D) Tạo tiền
Câu 4: Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại, nguồn nào là chủ yếu và chiếm
tỷ trọng lớn nhất?
A) Vốn huy động
B) Vốn liên doanh liên kết
C) Vốn vay của các ngân hàng bạn trong nước và vay nước ngoài
D) Vốn chủ sở hữu, cổ phần, Nhà nước cấp
Câu 5: Theo đối tượng khách hàng người ta chia ra các loại NH nào?
A) NH đa năng, NH chuyên môn hoá
1
Bài tập kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán ngân hàng - Người đăng: mrbeengok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập kế toán ngân hàng 9 10 541