Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi kiss
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
_BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150
triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những
trường hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là
0.2%/tháng.
Giải
- Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là:
150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng

- Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước
là: 150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
Nợ 1011

: 147.001176 triệu đồng

Nợ 388

: 2.9988 triệu đồng

Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng Có
388 : 0.9996 triệu đồng

a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011

:150 triệu đồng

b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến
20/9/2007: 65 ngày)
- Số tiền lãi là:

147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là:
150 + 0.637 - 2.9988 = 147.6382 triệu
đồng Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:

11) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta
hạch toán ngược lại để làm giảm chi phí.
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011

:147.6382 triệu đồng

Có 801

:2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)

2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801
đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu
đồng.
Ta hạch toán như sau:
Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng
Có 1011

: 147.6382 triệu đồng

Có 801

: 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)

Có 388

: 0.9996 triệu đồng

Bài 2: KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV tại thời điểm hiện tại là 12,5
trđ/lượng. Trả lãi từ TKTGTT vào cuối kỳ. LS: 0,5%/tháng. GV vào CK là 11 trđ/ lượng.
NH tính lãi dự thu với mức giá 13trđ/ lượng.
Giải



Khi cho khách hàng vay:
Nợ 2141.M : 25 000 triệu đồng
Có 1051 : 25 000 triệu đồng



Ngân hàng dự thu lãi từng
tháng: - Tháng thứ I:
Nợ 3942 : 130 triệu đồng
Có 702 : 130 triệu đồng Tháng thứ II:
Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có
702 : 130 triệu đồng - Tháng
thứ III:
Nợ 3942 : 130 triệu đồng
Có 702: 130 triệu đồng



Tổng lãi dự thu:
130 tr x 3th = 390 triệu đồng.



Lãi thực thu:
2000 ...
http://lopketoantruong.com
_BÀI TẬP ĐỊNH KHON K TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gi tiết kiệm định k 3 tháng, vi s tin 150
triệu đồng, tr lãi đầu k. Lãi sut 0.68% trên 1 tháng. X lý kế toán trong nhng
trường hp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang s tiết kiệm đến để tt toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hn, ngân hàng ch tr lãi vi lãi sut là
0.2%/tháng.
Gii
- S tin khách hàng thc tế gi vào ngân ng là:
150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng
- Như vậy, s tiền lãi khách hàng đã đưc nhận trước
là: 150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
N 1011
: 147.001176 triệu đồng
N 388
: 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân b lãi vào chi phí:
N 801 : 0.9996 triệu đồng
388 : 0.9996 triệu đồng
a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hn:
N 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011 :150 triệu đồng
b) Trường hp khách hàng rút trước hn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không k hn trên s tin thc tế gi vào. (t 17/7/2007 đến
20/9/2007: 65 ngày)
- S tin lãi là:
147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- S tin khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là:
150 + 0.637 - 2.9988 = 147.6382 triu
đồng đây, ta thấy xảy ra hai trường hp:
1
Bài tập kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán ngân hàng - Người đăng: kiss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập kế toán ngân hàng 9 10 312