Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Được đăng lên bởi Kiến Chúa
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI
Dành cho sinh viên ngân hàng

Tài liệu kế toán này dành để tham khảo cho các bạn chuẩn bị thi cuối kỳ
Nghiệp vụ 1:
Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại
Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở
hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở
tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh
100tr để trả lương và tiền thuê nhân công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính
chuyển vào TKTG tại NHNN. Trong số phí này, phải nộp thuế VAT 10%.
- Khi nhận uỷ thác:
Nợ 1113: 4.000.000.000
Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận của Chính phủ)
- Khi giải ngân cho khách hàng:
Nợ 359: 600.000.000
Có 4211.CTY XD N: 300.000.000
Có 5012
: 200.000.000
Có 1011
: 100.000.000
- Khi thông báo cho NH uỷ thác:
Nợ 4412: 600.000.000
Có 459: 600.000.000
- Đồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác)
- Lệ phí uỷ thác:
Nợ 1113 : 5.000.000
Có 714 : 4.500.000
Có 4531 : 500.000 ( thuế VAT)
Nghiệp vụ 2:
Ngày 20/06/2007 Bà Nguyễn Thuỷ đến ngần hàng Phương Nam rút tiền gửi tiết kiệm và tất
toán như sau:
Quyển 1: Số tiền gốc 200tr gửi kỳ hạn 3 tháng lãi 6.7% năm từ ngày 20/03/2007
Quyển 2: Số tiền gốc 100tr gửi kỳ hạn 6 tháng lãi 6.89% năm gửi từ ngày 25/4/2007. Biết cứ
đến ngày 27 của tháng thì ngân hàng tính dự chi lãi. lãi ko kỳ hạn la 3.4% năm.
Tính lãi của khách hàng và xử lý: (Đề thì VPBank Thăng Long)
Hạch toán:
Quyển 1: 20/3/2007 đến 20/6/2007 = 3 tháng. Khách hàng rút đúng hạn.
Lãi = 200 *6,7% *3/12=3,35 triệu
Tổng số tiền nhận được= 200+ 3,35= 203,35 triệu
Nợ 4913: 3,35 triệu
Nợ 4232.3t.NT: 200 triệu
Có 1011: 203,35 triệu

Quyển 2: thời hạn 6 tháng.Ngày 20/6/2007 rút rút trước hạn
25/4

25/5

25/6

25/7

25/10

20/6
-Ngày 27 hàng tháng ngân hàng tính lãi dự chi. Số ngày đã đựơc ngân hàng tính lãi dự chi =
33 ngày ( 25/4  27/5)
Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu)
-Khách hàng rút trước hạn, tính theo lãi không kì hạn.25/420/6= 56 ngày.
Lãi thực trả =100* 3,4%*56/360 = 0,5289 (triệu)
 số dư chi phải hoàn = 0,6316 - 0,5289 = 0,1027 (triệu)
Định khoản:
Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000
Có 1011: 100.000.000
Nợ 4913: 528.900
Có 1011: 528.900
Nợ 4913: 102.700
Có 801: 102.700
Nghiệp vụ 3:
Ông Trần Văn Lâm đến gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông
Thôn với số tiền: 100.000.00...
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI
Dành cho sinh viên ngân hàng
Tài liệu kế toán này dành để tham khảo cho các bạn chuẩn bị thi cuối kỳ
Nghiệp vụ 1:
 !"
#"$%&'()*+,-.#/
0"' ."12"3"456$788.' .".3 ! 956/
)$:88.2; < .3#)=88./ >62?@
A88..3?#"B4C"'D.-)E)
 ! 9' ."-)2-3E-,FG A8H'
I!&$
AAA:$%'888'888'888
%%A=$%888'888'888JF.2&02)-K
I!"3"4"$
:DL$788'888'888
%=AA' M56$:88'888'888
D8A=$=88'888'888
A8AA$A88'888'888
I!C"&$
%%A=$788'888'888
%DL$788'888'888
INO"P-LQA$788'888'888J20+-O"&K
IRS-)&$
AAA:$D'888'888
TA%$%'D88'888
%D:A$D88'888J,FG K
Nghiệp vụ 2:
"=8U87U=88T<"V &,"0"*#".W"X,SY
$
Z A$ (  " =88. "X 1  : " ? 7'TH [ \ " =8U8:U=88T
Z=$("A88."X17"?7'QLH["X\"=DU%U=88T'<,]
, " =T  " ^ "4 " ) _`  ?' ?  1  ? :'%H ['
)?"aX?b$JN^F*< ["R"K
Hạch toán:
ZA$=8U:U=88T,=8U7U=88Tc:"'!".WW"'
Rc=88d72THd:UA=c:2:D.S
 e"c=88f:2:Dc=8:2:D.S
%LA:$:2:D.S
%=:=':' $=88.S
A8AA$=8:2:D.S
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải - Người đăng: Kiến Chúa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải 9 10 111