Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán quản trị

Được đăng lên bởi vanhoaktbk
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5320 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Lê Hà
Sinh viên thực hiện

: Đặng Văn Hòa

SHSV

: 20081010

Lớp

:TCKT – k53

Hà Nội - 12/2012

1

Bài 10.2
Doanh nghiệp Thành Công đã tập hợp được chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản
xuất ở mức sản xuất 10.000 sản phẩm như sau:
(Đơn vị tính: nghìn đồng)
Biến phí
Nguyên vật liệu trực tiếp /sp

40

Nhân công trực tiếp /sp

14

Sản xuất chung /sp

10

Chi phí ngoài sản xuất /sp

8

Định phí hoạt động hàng năm
Sản xuất chung

260.000

Bán hàng và quản lý

180.000

Yêu cầu:
a.

Hãy xác định giá bán theo phương pháp toàn bộ, giả sử tỷ lệ phần tiền cộng
thêm là 40%.

b.

Hãy xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp, giả sử tỷ lệ phần tiền cộng
thêm là 75%.

Lời giải:
a.

Xác định giá bán theo phương pháp toàn bộ.

Chỉ tiêu

(Đơn vị tính : nghìn đồng)
Cách tính
Giá trị

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp /sp

Đề bài

40

2.Chi phí nhân công trực tiếp /sp

Đề bài

14

3.Chi phí sản xuất chung /sp

(4) + (5)

36

2

4.Biến phí sản xuất chung /sp

Đề bài

10

5.Định phí sản xuất chung /sp

Đề bài

26

6.Chi phí sản xuất /sp

(1) + (2) + (3)

90

7.Số tiền tăng thêm /sp

(6) x 40%

36

8.Đơn giá bán

(6) + (7)

9.Tổng giá bán 10.000 sp

(8) x 10.000

b.

126
1.260.000

Xác định giá bán thep phương pháp trực tiếp.
(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Chỉ tiêu

Cách tính

Giá trị

1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp /sp

Đề bài

40

2.Chi phí nhâ công trực tiếp /sp

Đề bài

14

3.Biến phí sản xuất chung /sp

Đề bài

10

4.Biến phí ngoài sản xuất

Đề bài

8

5.Biến phí /sp

(1) + (2) + (3) + (4)

72

6.Số tiền tăng thêm /sp

(5) x 75%

54

7.Đơn giá bán

(5) + (6)

8.Tổng giá bán 10.000 sp

(7) x 10.000

126
1.260.000

Bài 10.3
Công ty Quang Đông dự kiến chi phí sản xuất và vốn đầu tư để sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm như sau:
Chỉ tiêu

Giá trị

Lượng tiêu thụ hàng năm

40.000 1sp
3

Đơn vị

Nhu cầu vốn đầu tư

1.700.000 VND

Chi phí sản xuất

30.000 VND/sp

Chi phí bán hàng và quản lý

500.000.000 VND

Yêu cầu:
Tính tỷ lệ phần tiền cộng thêm theo phương pháp toàn bộ để tính giá bán sản
phẩm, nếu công ty muốn tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 20%.
Tỷ lệ
Phần tiền
Cộng thêm
Chi phí bán hàng
và chi phí quản lý doanh nghiệp
Mức lãi hoàn vốn
Mong muốn
Chi phí sản xuất
+
=
Lời giải:

•

=

= 0,7

Bài 10.4

4

Công ty Minh Hòa xây dựng chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu là 16%. Công
ty dự tính cần đầu tư 5.000 tr.đ để sả...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Lê Hà
Sinh viên thực hiện : Đặng Văn Hòa
SHSV : 20081010
Lớp :TCKT – k53
Hà Nội - 12/2012
Bài tập kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán quản trị - Người đăng: vanhoaktbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập kế toán quản trị 9 10 760