Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán quản trị

Được đăng lên bởi Chốn Xa Xăm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Bài tập về Lý thuyết Lợi thế tuyệt đối và Lợi thế so
sánh:
Cho bảng số liệu về chi phí sản xuất (giờ công) cho mỗi
đơn vị sản phẩm ở các quốc gia như sau:

a. Nước nào có lợi thế tuyệt đối về thép, về vải? Tại sao?
b. Nếu thương mại diễn ra giữa Nhật Bản và Việt Nam tại
mức giá là 1 vải đổi 2 thép thì hai nước có lợi hay không?
Giải thích?
Hướng dẫn:
a. Ta thấy, chi phí sản xuất thép và vải ở Việt Nam đều
thấp hơn so với Nhật Bản. Vi vậy, Việt Nam có lợi thế
tuyệt đối về cả hai sản phẩm.
b. Để tính toán lợi ích từ trao đổi với tỷ lệ đã cho, trước hết
phải tính toán giá cả tương quan của từng sản phẩm của
từng quốc gia. Giá cả tương quan chính là giá của sản phẩm
này tính bằng sản phẩm khác dựa trên chi phí lao động
trong phạm vi một quốc gia. Vì vậy:
- Ở Nhật Bản: giá thép trong nước: 1thép = 0,4vải hay
2thép = 0,8vải. Trao đổi với Việt Nam: 2thép = 1 vải. Lợi
ích thu được: 1vải – 0,8vải = 0,2vải.
- Tương tự, ở Việt Nam: giá vải trong nước: 1vải = 1thép.
Trao đổi với Nhật Bản:
1vải = 2thép. Lợi ích thu được: 1thép – 1thép = 1thép.
Tóm tắt ở bảng sau:

2. Bài tập về thuế quan
Đồ thị cung cầu của một loại thành phẩm X ở thị trường
nội địa cho bởi hai phương trình sau:
Cung: QS = -50 + 10P. (P được tính bằng USD)
Cầu: QD = 400 - 5P
Sản phẩm X được bán trên thị trường thế giới với giá Pw =
20USD.
a. Xác định số lượng hàng nhập khẩu trong trường hợp tự
do hoá thương mại
b. Nếu chính phủ áp dụng thuế quan nhập khẩu với thuế
suất t = 25%, xác định số lượng hàng nhập khẩu.
c. Hãy tính toán những lợi ích và thiệt hại của thuế quan
nói trên.
Hướng dẫn:
a. Điều kiện tự do hoá thương mại:
Giá cả trong nước = giá cả thế giới. Px = Pw = 20USD
Cung: Qs = -50 + 10x20 = 150 (X)
Cầu: Qd = 400 – 5x20 = 300 (X)
Nhập khẩu: Qnk (AB) = Qd – Qs = 300 – 150 = 150 (X)
b. Thuế nhập khẩu t = 25%, giá cả hàng hoá nhập khẩu bây
giờ sẽ là Pt = Pw(1 + 0,25) = 25USD.
Cung: Qs = -50 + 10x25 = 200 (X)
Cầu: Qd = 400 – 5x25 = 275 (X)
Nhập khẩu: Qnk (CD) = Qd – Qs = 275 – 200 = 75 (X)
c. Tính toán những lợi ích và thiệt hại của thuế quan:
Tính toán theo hình minh hoạ dưới đây:

- Thặng dư tiêu dùng giảm (TDTD) = a + b + c + d = [(275
+ 300)x5]/2 (USD)
- Thặng dư sản xuất tăng (TDSX) = a = [(150 + 200)x5]/2
(USD)
- Thu ngân sách chính phủ (NSCP) = c = 75 x 5 (USD)
- Thiệt hại xã hội do thuế quan = TDTD – TDSX – NSCP
(USD)

VnEcon - Kênh tiếp cận khách
hàng mới của bạn
Liên hệ quảng cáo trên

Mobile: 093 777 7963
Email: ads (at) vnecon [dot]
com
Theo VnEcon.com

...
1. Bài tập về Lý thuyết Lợi thế tuyệt đối và Lợi thế so
sánh:
Cho bảng số liệu về chi phí sản xuất (giờ công) cho mỗi
đơn vị sản phẩm ở các quốc gia như sau:
a. Nước nào có lợi thế tuyệt đối về thép, về vải? Tại sao?
b. Nếu thương mại diễn ra giữa Nhật Bản và Việt Nam tại
mức giá là 1 vải đổi 2 thép thì hai nước có lợi hay không?
Giải thích?
Hướng dẫn:
a. Ta thấy, chi phí sản xuất thép và vải ở Việt Nam đều
thấp hơn so với Nhật Bản. Vi vậy, Việt Nam có lợi thế
tuyệt đối về cả hai sản phẩm.
b. Để tính toán lợi ích từ trao đổi với tỷ lệ đã cho, trước hết
phải tính toán giá cả tương quan của từng sản phẩm của
từng quốc gia. Giá cả tương quan chính là giá của sản phẩm
này tính bằng sản phẩm khác dựa trên chi phí lao động
trong phạm vi một quốc gia. Vì vậy:
- Ở Nhật Bản: giá thép trong nước: 1thép = 0,4vải hay
2thép = 0,8vải. Trao đổi với Việt Nam: 2thép = 1 vải. Lợi
ích thu được: 1vải – 0,8vải = 0,2vải.
- Tương tự, ở Việt Nam: giá vải trong nước: 1vải = 1thép.
Trao đổi với Nhật Bản:
1vải = 2thép. Lợi ích thu được: 1thép – 1thép = 1thép.
Tóm tắt ở bảng sau:
bài tập kế toán quản trị - Trang 2
bài tập kế toán quản trị - Người đăng: Chốn Xa Xăm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập kế toán quản trị 9 10 646