Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán quản trị

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Chương 3 - Kế toán chi phí sản xuất theo ĐĐH (Job order costing)
Bài 1
Công ty X ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau (ĐVT: nghìn đồng)
Không có hàng tồn kho đầu kỳ.
a. Mua NVL trị giá 94.000 nhập kho, thanh toán bằng tiền mặt.
b. Xuất kho 89.000 NVL phục vụ sản xuất, trong đó: 78.000 là NVL trực tiếp, phần còn lại
là NVL gián tiếp.
c. Tổng chi phí nhân công phát sinh trong kỳ là 132.000, trong đó 112.000 là CPNC trực
tiếp, phần còn lại là CPNC gián tiếp.
d. CPSX chung phát sinh thêm là 143.000 được thanh toán bằng tiền mặt.
e. Phân bổ 152.000 CPSX chung cho các công việc (Jobs) sử dụng tỷ lệ phân bổ (POHR)
f. Tất cả các công việc thực hiện đã hoàn thành trong kỳ và chuyển giao cho khách hàng.
g. Phần phân bổ thừa/thiếu CPSX chung trong kỳ được hạch toán vào giá vốn hàng bán
trong kỳ.
Yêu cầu:
1. Minh họa các nghiệp vụ trên vào sơ đồ TK chữ T.
2. Xác định giá vốn hàng bán trong kỳ.
Bài 2
Công ty Y có các số liệu dự toán (ước tính) chi phí theo quý như sau
(ĐVT: nghìn đồng)
Khoản mục CP

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

CP NVL TT

240.000 120.000

60.000 180.000

CP NC TT

128.000

32.000

64.000

96.000

CPSXC

300.00 220.000
0

180.00 260.000
0

Số lượng SPSX dự kiến (đvsp)

80.000

40.000

20.000

60.000

8,35

10,1

13,6

8,93

Chi phí SX đvsp dự kiến

Nhà quản trị của Công ty Y đang gặp khó khăn trong việc ra quyết định vì chi phí SX đvsp
dự kiến biến động giữa các quý. Với vai trò là nhà tư vấn, bạn hãy tư vấn cho nhà quản trị
Công ty Y về:
1. Cách phân bổ CPSX chung để giảm thiểu sự biến động chi phí đvsp giữa các quý, biết
rằng Công ty Y áp dụng kế toán CPSX theo công việc/ĐĐH.
2. Tính toán lại chi phí SX đvsp nếu áp dụng cách thức phân bổ nói trên.

1

Bài 3
Công ty Home-made chuyên sản xuất đồ gốm theo yêu cầu của khách hàng, trong
đó có sản phẩm Homepot. Công ty áp dụng kế toán CPSX theo đơn đặt hàng, trong đó sử
dụng hệ số phân bổ (POHR) để phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đơn đặt hàng. Hệ
số phân bổ tại Phân xưởng đúc khuôn được xác định dựa trên số giờ máy hoạt động, tại
Phân xưởng phun sơn dựa trên chi phí nhân công trực tiếp. Ban điều hành Công ty đã lập
Dự toán sản xuất như sau:
Khoản mục

Phân xưởng
Đúc khuôn

Phân xưởng
Phun sơn

Số giờ công trực tiếp

12.000

60.000

Số giờ máy hoạt động

70.000

8.000

Chi phí NVL trực tiếp

$ 510.000

$ 650.000

Chi phí NC trực tiếp

$ 130.000

$ 420.000

Chi phí SX chung

$ 602.000

$ 735.000

ĐĐH 210 được khởi tạo ngày 01/8 và hoàn thành ngày 10/8. Chi phí sản xuất phá...
Bài tập Chương 3 - Kế toán chi phí sản xuất theo ĐĐH (Job order costing)
Bài 1
Công ty X ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau (ĐVT: nghìn đồng)
Không có hàng tồn kho đầu kỳ.
a. Mua NVL trị giá 94.000 nhập kho, thanh toán bằng tiền mặt.
b. Xuất kho 89.000 NVL phục vụ sản xuất, trong đó: 78.000 là NVL trực tiếp, phần còn lại
là NVL gián tiếp.
c. Tổng chi phí nhân công phát sinh trong kỳ là 132.000, trong đó 112.000 là CPNC trực
tiếp, phần còn lại là CPNC gián tiếp.
d. CPSX chung phát sinh thêm là 143.000 được thanh toán bằng tiền mặt.
e. Phân bổ 152.000 CPSX chung cho các công việc (Jobs) sử dụng tỷ lệ phân bổ (POHR)
f. Tất cả các công việc thực hiện đã hoàn thành trong kỳ và chuyển giao cho khách hàng.
g. Phần phân bổ thừa/thiếu CPSX chung trong kỳ được hạch toán vào giá vốn hàng bán
trong kỳ.
Yêu cầu:
1. Minh họa các nghiệp vụ trên vào sơ đồ TK chữ T.
2. Xác định giá vốn hàng bán trong kỳ.
Bài 2
Công ty Y có các số liệu dự toán (ước tính) chi phí theo quý như sau
(ĐVT: nghìn đồng)
Khoản mục CP Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
CP NVL TT 240.000 120.000 60.000 180.000
CP NC TT 128.000 64.000 32.000 96.000
CPSXC 300.00
0
220.000 180.00
0
260.000
Số lượng SPSX dự kiến (đvsp) 80.000 40.000 20.000 60.000
Chi phí SX đvsp dự kiến 8,35 10,1 13,6 8,93
Nhà quản trị của Công ty Y đang gặp khó khăn trong việc ra quyết định vì chi phí SX đvsp
dự kiến biến động giữa các quý. Với vai trò nhà vấn, bạn hãy vấn cho nquản trị
Công ty Y về:
1. Cách phân bổ CPSX chung để giảm thiểu sự biến động chi phí đvsp giữa các quý, biết
rằng Công ty Y áp dụng kế toán CPSX theo công việc/ĐĐH.
2. Tính toán lại chi phí SX đvsp nếu áp dụng cách thức phân bổ nói trên.
1
Bài tập kế toán quản trị - Trang 2
Bài tập kế toán quản trị - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập kế toán quản trị 9 10 341