Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán quản trị

Được đăng lên bởi lethitamm
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài 1: Lập dự toán và phân tích biến động chi phí
Công ty A đang lập dự toán cho quí 3 năm x1. Bộ phận tiếp thị của Công ty A đã
cung cấp các thông tin sau:
Số lượng sản phẩm tiêu thụ từ tháng 7 đến tháng 10 năm X1 như sau:
Tháng 7
30.000 sản phẩm
Tháng 8
20.000 sản phẩm
Tháng 9
35.000 sản phẩm
Tháng 10
40.000 sản phẩm
Các nhà quản trị Công ty A muốn số lượng sản phẩm tồn kho cuối tháng bằng
20% số lượng sản phẩm tiêu thụ của tháng sau. Mỗi sản phẩm cần 5kg vật liệu. Đơn giá
bình quân là 0,5ngđ/kg. Số giờ lao động theo định mức để sản xuất một sản phẩm là 2 giờ
với đơn giá lao động bình quân là 10 ngđ/giờ.
Tỷ lệ biến phí sản xuất chung định mức là 3 ngđ/giờ lao động trực tiếp. Tổng định
phí sản xuất chung dự toán 87.000 ngđ/quí.
Trong quí 03 năm x1, toàn bộ vật liệu mua về được sử dụng hết để sản xuất
100.000 sản phẩm.
Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm:
Chi phí vật liệu trực tiếp (5,1 kg/sp; 0,45 ngđ/kg)
Chi phí nhân công trực tiếp (1,9 giờ/sp; 11 ngđ/giờ)
Chi phí sản xuất chung ( 500.000 ngđ/100.000 sp)
Tổng giá thành thực tế đơn vị

2,295 ngđ
20,900
5,00
28,195 ngđ.

Yêu cầu :
a. Lập dự toán sản xuất quí 3 năm x1 cho Công ty A.
b. Lập dự toán sử dụng vật liệu quí 3 năm x1 cho Công ty A.
c. Lập dự toán lao động quí 3 năm x1 cho Công ty A.
d. Tính giá thành định mức cho một sản phẩm.
e. Tính chênh lệch lượng vật liệu và chênh lệch giá vật liệu quí 3 năm x1. Các
chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao?
f. Tính chênh lệch lượng lao động và chênh lệch giá lao động quí 3 năm x1.
Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao?
g. Tính chênh lệch có thể kiểm soát (chênh lệch dự toán chi phí sản xuất chung)
và chênh lệch khối lượng quí 3 năm x1. Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay
bất lợi (U)? Tại sao?

Bài 2: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí; Định giá;
Báo cáo bộ phận; Đơn đặt hàng đặc biệt.

Bài tập tổng hợp Kế toán quản trị

1

Lê Đình Trực

Công ty B là doanh nghiệp sản xuất. Trong năm x0 (năm hoạt động đầu tiên),
Công ty B chỉ kinh doanh sản phẩm A. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
B năm x0, như sau:
Công ty B.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Năm x0
Đơn vị: ngđ
Doanh thu
5.400.000
Trừ Giá vốn hàng bán:
Giá vốn của hàng sẵn sàng để bán
2.300.000
Trừ Giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ
200.000 2.100.000
Lợi nhuận gộp
3.300.000
Trừ Chi phí hoạt động:
Chi phí bán hàng:
Biến phí
130.000
Địn...
BÀI TẬP TỔNG HỢP

 !"#
$%&
'()*%+,-./0 12)%&
30 1111 %+,
34 51111 %+,
36 7111 %+,
31 81111 %+,
9+:!(%()*%+,;<(=>
51?%()*%+,-."%@A%+,B7<CDEF
=GH91I7J<'(KL!MN%+$%+,95K
COF=GH91JK
3PD= %+$!M9JK: 3Q!
%+$40111J
3:1I9=CDCR)*%S. N%+$
11111%+,
T9 FC!%+,&
CD: U7I<J%V1I87J<W 5I567 
H: UI6KJ%VJKW 51I611 X
%+$U711111J11111%W  7I11  X
3Q9 FC! 54I67 
 
 
  !"#$%
 #&'
 ($)&*+',
- (.#%#/0"#$%").#%$"#$%
.#%1.#0$234#0$2546(7$6
8 (.#%#/0#&'").#%$#&'
.#%1.#0$234#0$2546(7$6
 (.#%9:;$:2.#%$4
").#%;<$#/0.#%1.#0$234
#0$2546(7$6
 !"#$%&'(!)*+,*
*+-../0
=)$>0?@1* 1 .AB(1
bài tập kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán quản trị - Người đăng: lethitamm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập kế toán quản trị 9 10 275