Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán quản trị - chương 4

Được đăng lên bởi Ut Hanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi trích từ bài tập 4.2 trang 62 sách Bài tập kế toán quản trị (ĐH Kinh
Tế) XB lần 3, NXB Lao Động - Xã Hội.
9. Công ty Anh Đào sản xuất sản phẩm X bán với giá 60.000đ/sp. Biến phí sản xuất là 40.000đ/sp. Biến phí tiêu thụ bằng
20% giá bán. Định phí hàng năm được dự kiến là 120.000.000đ. Nếu mức tiêu thụ không vượt quá 20.000 sp, nếu nhiều
hơn định phí sẽ là 160.000.000đ.
Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm là:
a. 20.000đ
b. 10.000đ

c. 8.000đ
d. 0đ
Giải thích
Số dư đảm phí đơn vị = (g – a) = 60.000đ/sp – (40.000đ/sp + 60.000đ/sp x 60%) = 8.000đ
10. Sử dụng số liệu của câu 9, tỷ lệ số dư đảm phí là:
a. 33,33%
b. 20%

c. 13,33%
d. 10%
Giải thích
Tỷ lệ số dư đảm phí = (g – a) / g = (60.000đ – (40.000 + 60.000 * 20%)) / 60.000 = 13,33%
11. Sử dụng số liệu của câu 9. Mức tiêu thụ hòa vốn của sản phẩm x là:
a. 8.000 sp
b. 10.000 sp
c. 12.500 sp

d. 15.000 sp
Giải thích:
xh = b / (g – a) = 120.000.000 / (60.000 – (40.000+60.000*20%)) = 15.000 sp
12. Sử dụng số liệu của câu 9. Mức tiêu thụ cần thiết để đạt chỉ tiêu lợi nhuận bằng 24.000.000đ là:
a. 10.000 sp
b. 15.000 sp

c. 18.000 sp
d. 20.000sp
Giải thích:
xp = (b + p) / (g – a) = (120.000.000 + 24.000.000) / 8.000 = 18.000sp
13. Sử dụng số liệu của câu 9. Mức tiêu thụ cần thiết để đạt chỉ tiêu lợi nhuận bằng 5% doanh thu là:

a. 24.000 sp
b. 32.000 sp
c. 40.000 sp
d. 48.000 sp
Giải thích:
P = (g – a)x – b
 5%gxp = (g – a)xp – b
 (g – a – 5%g)xp = b
 xp = b / (0.95g – a) = 120.000.000 / (0.95 * 60.000 – 52.000) = 24.000 sp
14. Công ty Cảnh Hòa sản xuất sản phẩm Y bán với giá 120.000đ. Biến phí đơn vị là 40.000đ/sp. Công ty ước tính định
phí của tháng tới bằng 24.000.000đ với mức tiêu thụ 800 sp.
Tỷ lệ số dư đảm phí là:
a. 25%
b. 33,33%
c. 50%

d. 66,67%
Giải thích
Tỷ lệ số dư đảm phí = 100% x (g – a) / g = 100% x (120.000 – 40.000) / 120.000 = 66,67%
15. Sử dụng số liệu của câu 14. Mức tiêu thụ hòa vốn là:
a. 200 sp
b. 400 sp
c. 600 sp
d. 800 sp

Mức tiêu thụ hòa vốn xh = b / (g – a) = 24.000.000 / (120.000 – 40.000) = 300 sp
16. Sử dụng số liệu của câu 14. Giả sử công ty tin rằng nếu chi thêm cho quảng cáo một khoản bằng 6.400.000đ thì sẽ
làm tăng mức tiêu thụ thêm:
a. 20 sp
b. 40 sp
c. 60 sp
d. 80 sp
Giải thích:

17. Sử dụng số liệu của câu 14. Giả sử công ty tin rằng nếu giảm 10% giá bán sẽ làm tăng 10% mức tiêu thụ. Lợi nhuận
trong trường hợp này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
a. Giảm 3.280.000đ
b. Tăng 3.280.000đ

c. Giảm 4.160.000đ
d. Tăng 4.160.000đ
Giải thích:
∆p = p2 – p1 = (0.9g1 – a)x1*1.1 – b – (g...
Câu hỏi trích từ bài tập 4.2 trang 62 sách Bài tập kế toán quản trị (ĐH Kinh
Tế) XB lần 3, NXB Lao Động - Xã Hội.
9. Công ty Anh Đào sản xuất sản phẩm X bán với giá 60.000đ/sp. Biến phí sản xuất là 40.000đ/sp. Biến phí tiêu thụ bằng
20% giá bán. Định phí hàng năm được dự kiến là 120.000.000đ. Nếu mức tiêu thụ không vượt quá 20.000 sp, nếu nhiều
hơn định phí sẽ là 160.000.000đ.
Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm là:
a. 20.000đ
b. 10.000đ
c. 8.000đ
d. 0đ
Giải thích
Số dư đảm phí đơn vị = (g – a) = 60.000đ/sp – (40.000đ/sp + 60.000đ/sp x 60%) = 8.000đ
10. Sử dụng số liệu của câu 9, tỷ lệ số dư đảm phí là:
a. 33,33%
b. 20%
c. 13,33%
d. 10%
Giải thích
Tỷ lệ số dư đảm phí = (g – a) / g = (60.000đ – (40.000 + 60.000 * 20%)) / 60.000 = 13,33%
11. Sử dụng số liệu của câu 9. Mức tiêu thụ hòa vốn của sản phẩm x là:
a. 8.000 sp
b. 10.000 sp
c. 12.500 sp
d. 15.000 sp
Giải thích:
x
h
= b / (g – a) = 120.000.000 / (60.000 – (40.000+60.000*20%)) = 15.000 sp
12. Sử dụng số liệu của câu 9. Mức tiêu thụ cần thiết để đạt chỉ tiêu lợi nhuận bằng 24.000.000đ là:
a. 10.000 sp
b. 15.000 sp
Bài tập kế toán quản trị - chương 4 - Trang 2
Bài tập kế toán quản trị - chương 4 - Người đăng: Ut Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập kế toán quản trị - chương 4 9 10 318