Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán quản trị có đáp án

Được đăng lên bởi alohansop
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Bài 1 : Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận : Bộ phận A sản xuất kinh doanh sản phẩm A do nhà
quản lý Nguyễn Văn A phụ trách, Bộ phận B kinh doanh sản phẩm B do nhà quản lý Nguyễn Văn B phụ trách.
Theo tài liệu thu thập như sau :
1.

Tài liệu thống kê từ tình hình sản xuất sản phẩm A của bộ phận A như sau :

Chỉ tiêu
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (đ)
Chi phí nhân công trực tiếp (đ)
Chi phí sản xuất chung (đ)
Mức sản xuất (sp)
2.

Năm 2003
480.000
400.000
1.240.000
800

Năm 2004
720.000
600.000
1.360.000
1.200

Năm 2005
960.000
800.000
1.480.000
1.600

Tài liệu khác trong năm 2005 : Biến phí bán hàng : 200đ/sp A ; Tổng định phí bán hàng hằng
năm của sản phẩm A là 796.000đ ; Định phí quản lý chung phân bổ hằng năm cho sản phẩm A là 500.000đ;
Đơn giá bán 4.000đ/spA ; Sản lượng tiêu thụ 900sp ; Mức sản xuất tối thiểu là 800sp A và tối đa là
1.600spA ; Vốn hoạt động kinh doanh bình quân trong năm là 10.000.000đ và Định phí sản xuất bắt buộc
của sản phẩm A hằng năm 60%, định phí bán hàng và quản lý là định phí bắt buộc.

Yêu cầu :
1. Xác định biến phí sản xuất chung đơn vị và tổng định phí sản xuất chung theo phương pháp chênh lệch và
theo phương pháp bình phương bé nhất.
2. Xác định biến phí đơn vị và tổng định phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A.
3. Viết phương trình chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A. Trên cơ sở đó, ước tính chi phí sản xuất kinh
doanh sản phẩm A ở mức 1.000sp, 1.500sp, 1.700sp và 2.000sp. Cho biết, khi tăng quá phạm vi họat động,
biến phí đơn vị tăng 5%, định phí tăng 40%.
4. Xác định phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị hợp lý của sản phẩm A.
5. Ước tính chi phí sản xuất kinh doanh nhỏ nhất của sản phẩm A khi tạm thời ngưng kinh doanh.
6. Xác định sản lượng, doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn, tỷ lệ doanh thu an tòan và vẽ đồ thị biểu diễn
cho sản phẩm A trong năm 2005.
7. Ước tính sản lượng, doanh thu để công ty đạt mức lợi luận của sản phẩm A trước thuế 200.000đ, sau thuế là
300.000đ. Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.
8. Công ty đang dự tính thực hiện chính sách khuyến mãi với ý tưởng là thưởng cho mỗi sản phẩm vượt điểm
hòa vốn là 40đ/sp. Tính sản lượng để công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế 300.000đ với thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp 20%.
9. Xác định tỷ lệ phần tiền cộng thêm của sản phẩm A theo phương pháp tòan bộ và theo phương pháp trực
tiếp toàn với nhu cầu sản xuất và tiêu thụ 1.500sp A, ROI mong muốn 5%. Cho biết, lãi vay ước tính
100.000đ.
10. Một khách hàng ...
BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Bài 1 : Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận : Bộ phận A sản xuất kinh doanh sản phẩm A do nhà
quản Nguyễn Văn A phụ trách, Bộ phận B kinh doanh sản phẩm B do nhà quản Nguyễn Văn B phụ trách.
Theo tài liệu thu thập như sau :
1. Tài liệu thống kê từ tình hình sản xuất sản phẩm A của bộ phận A như sau :
Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (đ) 480.000 720.000 960.000
Chi phí nhân công trực tiếp (đ) 400.000 600.000 800.000
Chi phí sản xuất chung (đ) 1.240.000 1.360.000 1.480.000
Mức sản xuất (sp) 800 1.200 1.600
2. Tài liệu khác trong năm 2005 : Biến phí bán hàng : 200đ/sp A ; Tổng định phí bán hàng hằng
năm của sản phẩm A là 796.000đ ; Định phí quản lý chung phân bổ hằng năm cho sản phẩm A là 500.000đ;
Đơn giá bán 4.000đ/spA ; Sản lượng tiêu thụ 900sp ; Mức sản xuất tối thiểu 800sp A tối đa
1.600spA ; Vốn hoạt động kinh doanh bình quân trong năm 10.000.000đ Định phí sản xuất bắt buộc
của sản phẩm A hằng năm 60%, định phí bán hàng và quản lý là định phí bắt buộc.
Yêu cầu :
1. Xác định biến phí sản xuất chung đơn vị tổng định phí sản xuất chung theo phương pháp chênh lệch
theo phương pháp bình phương bé nhất.
2. Xác định biến phí đơn vị và tổng định phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A.
3. Viết phương trình chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A. Trên sở đó, ước tính chi phí sản xuất kinh
doanh sản phẩm A mức 1.000sp, 1.500sp, 1.700sp2.000sp. Cho biết, khi tăng quá phạm vi họat động,
biến phí đơn vị tăng 5%, định phí tăng 40%.
4. Xác định phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị hợp lý của sản phẩm A.
5. Ước tính chi phí sản xuất kinh doanh nhỏ nhất của sản phẩm A khi tạm thời ngưng kinh doanh.
6. Xác định sản lượng, doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn, tỷ lệ doanh thu an tòan vẽ đồ thị biểu diễn
cho sản phẩm A trong năm 2005.
7. Ước tính sản lượng, doanh thu để công ty đạt mức lợi luận của sản phẩm A trước thuế 200.000đ, sau thuế là
300.000đ. Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.
8. Công ty đang dự tính thực hiện chính sách khuyến mãi với ý tưởng thưởng cho mỗi sản phẩm vượt điểm
hòa vốn là 40đ/sp. Tính sản lượng để công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế 300.000đ với thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp 20%.
9. Xác định tỷ lệ phần tiền cộng thêm của sản phẩm A theo phương pháp tòan b theo phương pháp trực
tiếp toàn với nhu cầu sản xuất tiêu thụ 1.500sp A, ROI mong muốn 5%. Cho biết, lãi vay ước tính
100.000đ.
10. Một khách hàng đề nghị mua số sản phẩm A tồn kho năm 2005 với mức giá 2.500đ/sp. Theo yêu cầu của
Ban giám đốc, bán số sản phẩm tồn kho này chỉ thực hiện khi đảm bảo bù đắp mức lỗ của sản phẩm A trong
năm 2005. Anh chị tính toán thuyết trình cho Ban giám đốc nên thực hiện đề nghị của khách hàng hay
không.
11. Công ty K đang chào hàng sản phẩm A cho Ban giám đốc với mức giá 2.400đ/sp. Anh chị phân tích và báo
cáo ban giám đốcn thực hiện đề nghị của công ty K hay không mức giá lớn nhất thể chấp nhận
bao nhiêu với nhu cầu dự tính 1.200sp. Cho biết nếu chấp nhận đề nghị của công ty K, công ty sẽ giải tán bộ
phận sản xuất kinh doanh sản phẩm A. Vì vậy, công ty cắt giảm được toàn bộ biến phí, định phí quản trị
tận dụng vốn nhàn rỗi để liên doanh với một công ty khác với mức lãi ròng hằng năm 300.000đ, cho thuê
máy móc thiết bị với thu nhập ròng hằng năm 10.000đ.
12. Năm 2005, công ty tiêu thụ được 900sp A và 1.500 hàng hóa B. Cho biết, hàng hóa B có giá bán 5.000đ/sp,
giá mua 1.200đ/sp, biến phí bán hàng 800đ/sp, định phí bán hàng hằng năm 1.200.000 định phí quản
chung phân bổ hằng năm 2.000.000đ. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ theo
phương pháp trực tiếp, đồng thời trình bày nhận xét về đánh giá thành quả quản của nhà quản nếu sử
dụng thông tin lợi nhuận, giá vốn tồn kho theo các phương pháp tính khác nhau.
13. Căn cứ số liệu câu (12) Tính doanh thu hòa vốn, doanh thu an tòan và tỷ lệ phần tiền cộng thêm tòan công ty
theo phương pháp trực tiếp.
14. Căn cứ vào số liệu câu (12), giả sử đơn giá bán, biến phí đơn vị tổng định phí không thay đổi, công ty
đang xem xét để mở rộng thi trường một trong 2 sản phẩm. Theo anh chị nên chọn sản phẩm nào để mở
rộng thị trường. Tính lợi nhuận công ty với quyết định tăng doanh thu sản phẩm đã chọn với mức tăng
500.000đ.
15. Căn cứ vào số liệu câu (12), đánh giá trách nhiệm của trung tâm đầu tư. Cho biết, yêu cầu trong năm 2005,
ROI là 5%, RI là 584.000đ và lãi vay thực tế trong năm 120.000đ.
Bài tập kế toán quản trị có đáp án - Trang 2
Bài tập kế toán quản trị có đáp án - Người đăng: alohansop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập kế toán quản trị có đáp án 9 10 947