Ktl-icon-tai-lieu

BẢI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI MẪU

Được đăng lên bởi nguoilavoiminh-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 29111 lần   |   Lượt tải: 325 lần
Cuốn sách Bài tập Kế toán Quản trị (Có lời giải mẫu) này được biên soạn phù hợp với nội dung
chương trình môn học Kế toán quản trị, nhằm giúp bạn đọc có thể vận dụng tốt nhất những cơ sở lý
thuyết đã học vào những tình huống cụ thể.
Bố cục sách gồm hai phần:
- Phần bài tập: Bao gồm 12 chương trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm,
gồm các câu hỏi, tình huống giúp các bạn củng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành.
- Phần bài giải: Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về
phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.
MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Phần bài tập
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí
Chương 3: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm
Chương 4: Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận
Chương 5: Dự toán ngân sách
Chương 6: Phân tích biến động chi phí
Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý
Chương 8: Các quyết định về giá
Chương 9: Thông tư thích hợp cho việc ra quyết định
Chương 10: Quyết định về đầu tư dài hạn
Chương 11: Phân bổ chi phí cho bộ phận phục vụ
Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính
Phần bài giải
Bài giải chương 2
Bài giải chương 3
Bài giải chương 4
Bài giải chương 5
Bài giải chương 6
Bài giải chương 7
Bài giải chương 8
Bài giải chương 9
Bài giải chương 10
Bài giải chương 11
Bài giải chương 12
Trân trọng giới thiệu!

...
Cuốn sách Bài tập Kế toán Quản trị (Có lời giải mẫu) này được biên soạn phù hợp với nội dung
chương trình môn học Kế toán quản trị, nhằm giúp bạn đọc có thể vận dụng tốt nhất những cơ sở lý
thuyết đã học vào những tình huống cụ thể.
Bố cục sách gồm hai phần:
- Phần bài tập: Bao gồm 12 chương trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm,
gồm các câu hỏi, tình huống giúp các bạn củng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành.
- Phần bài giải: Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về
phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.
MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Phần bài tập
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí
Chương 3: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm
Chương 4: Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận
Chương 5: Dự toán ngân sách
Chương 6: Phân tích biến động chi phí
Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý
Chương 8: Các quyết định về giá
Chương 9: Thông tư thích hợp cho việc ra quyết định
Chương 10: Quyết định về đầu tư dài hạn
Chương 11: Phân bổ chi phí cho bộ phận phục vụ
Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính
Phần bài giải
Bài giải chương 2
Bài giải chương 3
Bài giải chương 4
Bài giải chương 5
Bài giải chương 6
Bài giải chương 7
Bài giải chương 8
Bài giải chương 9
Bài giải chương 10
Bài giải chương 11
Bài giải chương 12
Trân trọng giới thiệu!
BẢI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI MẪU - Người đăng: nguoilavoiminh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI MẪU 9 10 539