Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI PHẦN DỰ TOÁN

Được đăng lên bởi hoangdai1992hd-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 20898 lần   |   Lượt tải: 130 lần
LỚP 11DKKT08: NHÓM 5

6.3.1. Bài tập số 1
Công ty TNHH Thanh Bình, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế
toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương
pháp nhập trước, xuất trước, tiến hành lập kế hoạch sản xuất cho năm 2010. Cơ sở
để lập kế hoạch căn cứ vào số liệu sau:
1.

Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ cho cả năm là 200.000 sản phẩm. Trong
đó:
-

Số sản phẩm tiêu thụ ở quý I:

30.000 sản phẩm

-

Số sản phẩm tiêu thụ ở quý II:

50.000 sản phẩm

-

Số sản phẩm tiêu thụ ở quý III:

80.000 sản phẩm

thụ ở quý IV:

40.000 sản phẩm

2.
3.

Giá bán một sản phẩm dự tính : 100.000 đồng/ sản phẩm.
Bảng tổng hợp định mức chuẩn được cho như sau:

Chỉ tiêu

Định mức

Đơn giá

Chi phí

cho 1 sản

đồng/kg
(giờ)

sản xuất

phẩm
Chi phí NVL trực tiếp (kg)

2,5

2.000

5.000

Chi phí nhân công trực tiếp
( giờ)

3,5

6.000

18.000

Biến phí sản xuất chung (giờ)

3,0

1.000

3.000

Định phí sản xuất chung (giờ)

3,0

3.000

9.000

Chi phí sản xuất 1 sản phẩm

35.000

Yêu cầu:

Page 27

LỚP 11DKKT08: NHÓM 5
1.

Lập dự toán về doanh thu tiêu thụ sản phẩm và dự kiến số tiền thu được.
Biết rằng 60% doanh thu bán hàng được thu ngay trong quý, còn 40% sẽ

2.

được thu ở quý sau.
Lập dự toán sản xuất. Biết rằng số thành phẩm cần dự trữ cuối kỳ bằng
20% số thành phẩm cần bán trong kỳ kế tiếp. Số thành phẩm tồn kho cuối
kỳ bằng 20% số thành phẩm cần bán trong kỳ kế tiếp. Số thành phẩm tồn

3.

kho cuối quý 4 hằng năm dự tính là 5.000 sản phẩm.
Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp.
Biết rằng số nhu cầu nguyên vật liệu cần dự trữ cuối kỳ bằng 5% số nhu
cầu dùng để sản xuất cho quý sau, số nguyên vật liệu tồn kho cuối quý 4
dự tính là 3.000 kg. Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên
vật liệu. Biết rằng 60% trị giá nguyên vật liệu mua vào sẽ được thanh

4.

toán ngay trong quý, còn 40% sẽ trả ở quý sau.
Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp, biết rằng tiền lương thanh toán

5.

ngay trong quý cho người lao động.
Lập dự toán chi phí sản xuất chung, biết rằng định phí sản xuất chung
được phân bổ đều cho các quý. Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho

6.

sản xuất cả năm là 400.000.000 đồng.
Lập dự toán tiền liên quan trong kỳ. Biết rằng chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp theo từng quý lần lượt là 300.000.000 đồng,
400.000.000 đồng. Tiền mặt tồn quỹ là 100.000.000 đồng, công ty chi trả
nợ vay ngân hàng quý 2 là 1.500.000, quý 3 và quý 4, mỗi quý là
3.600.000 đồng.
BÀI GIẢI

BẢN...
Page 27
LỚP 11DKKT08: NHÓM 5
6.3.1. Bài tập số 1
Công ty TNHH Thanh nh, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế
toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, xuất kho theo phương
pháp nhập trưc, xuất trước, tiến hành lập kế hoạch sản xuất cho năm 2010. Cơ s
để lập kế hoạch căn cứ vào số liệu sau:
1. Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ cho cả năm200.000 sản phẩm. Trong
đó:
- Số sản phẩm tiêu thụ ở quý I: 30.000 sản phẩm
- Số sản phẩm tiêu thụ ở quý II: 50.000 sản phẩm
- Số sản phẩm tiêu thụ ở quý III: 80.000 sản phẩm
- thụ ở quý IV: 40.000 sản phẩm
2. Giá bán một sản phẩm dự tính : 100.000 đồng/ sản phẩm.
3. Bảng tổng hợp định mức chuẩn được cho như sau:
Chỉ tiêu
Định mức
cho 1 sản
phẩm
Đơn giá
đồng/kg
(giờ)
Chi phí
sản xuất
Chi phí NVL trực tiếp (kg) 2,5 2.000 5.000
Chi phí nhân công trực tiếp
( giờ)
3,5 6.000 18.000
Biến phí sản xuất chung (giờ) 3,0 1.000 3.000
Định phí sản xuất chung (giờ) 3,0 3.000 9.000
Chi phí sản xuất 1 sản phẩm 35.000
Yêu cầu:
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI PHẦN DỰ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI PHẦN DỰ TOÁN - Người đăng: hoangdai1992hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI PHẦN DỰ TOÁN 9 10 857