Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI - PHẦN PHÂN TÍCH PCV

Được đăng lên bởi hoangdai1992hd-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5257 lần   |   Lượt tải: 24 lần
BÀI TẬP
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN THỊ DIỆN

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20, Tháng 04, Năm 2014

NHÓM 6:

LỚP: 11DKKT8

1. Nguyễn Thị Cẩm

1154030116

2. Hoàng Văn Đại

1154030136

3. Phạm Thị Diểm

1154030157

4. Võ Thị Thu Hà

1154030213

5. Lê Minh Kha

1154030308

6. Lê Thị Lam Linh

1154030338

7. Nguyễn Thanh Nga

1154030395

8. Dương Thị Thùy Trâm

1154030656

9. Nguyễn Thị Đài Trang

1154030682

10. Trần Thị Huyền Trang

1154030691

11. Nguyễn Thị Hạ Vũ

1154030755

Bài tập số 38: Trang 491
Công ty X và công ty Y kinh doanh cùng loại mặt hàng. Có tài liệu sau đây về hoạt động sản
xuất kinh doanh của hai công ty trong tháng 3 năm 2009:
Chỉ tiêu

Công ty X

Công ty Y

Doanh thu tiêu thụ

200.000.000

200.000.000

Tỷ lệ hiệu số gộp

30%

70%

160.000.000

120.000.000

Tổng chi phí
Yêu cầu:

1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mô hình ứng xử của chi phí cho từng công
ty. Có nhận xét gì về cơ cấu chi phí của hai công ty trên.
2. Xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh của từng công ty. Giả sử doanh thu của hai công ty
tăng thêm 10%. Cho biết lãi của từng công ty tăng thêm bao nhiêu ?
3. Xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn của từng công
ty khi doanh thu tăng thêm 10%. Các điều kiện khác của các công ty không thay đổi.
4. So sánh doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn trước và sau khi
tăng thêm 10% doanh thu tiêu thụ của hai công ty. Cho nhận xét ?

Bài làm: (Đơn vị tính: đồng)
1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mô hình ứng xử của chi phí cho từng công
ty. Có nhận xét gì về cơ cấu chi phí của hai công ty trên.
Công ty X:
Tỷ lệ hiệu số gộp là 30%,
Suy ra: Hiệu số gộp = Doanh thu x 30% = 200.000.000 x 30% = 60.000.000
Suy ra: Biến phí = Doanh thu – Hiệu số gộp = 200.000.000 - 60.000.000 = 140.000.000
Do tổng chi phí là: 160.000.000 => Định phí = 160.000.000 - 140.000.000 = 20.000.000
EBIT = Doanh thu – Tổng chi phí = 200.000.000 - 160.000.000 = 40.000.000

Báo cáo thu nhập theo dạng hiệu số gộp công ty X:

Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

200.000.000

100

Biến phí

140.000.000

70

Hiệu số gộp

60.000.000

30

Định phí

20.000.000

EBIT

40.000.000

Công ty Y:
Tỷ lệ hiệu số gộp là 70%,
Suy ra: Hiệu số gộp = doanh thu x 70% = 200.000.000 x 70% = 140.000.000
Suy ra: Biến phí = doanh thu – hiệu số gộp = 200.000.000 - 140.000.000 = 60.000.000
Do tổng chi phí là: 120.000.000 => Định phí = 120.000.000 - 60.000.000 = 60.000.000
EBIT = Doanh thu – Tổng ...
BÀI TẬP
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN THỊ DIỆN
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20, Tháng 04, Năm 2014
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI - PHẦN PHÂN TÍCH PCV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI - PHẦN PHÂN TÍCH PCV - Người đăng: hoangdai1992hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ LỜI GIẢI - PHẦN PHÂN TÍCH PCV 9 10 747