Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi Pé Điệu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ
Câu 1: nguyên nhân hình thành môn KTQT
1.1.
-

1.2.
-

1.3.
-

1.4.
1.5.
1.5.1.
-

Sự phát triển của xã hội loài người
sự phát triển văn minh của loài người gắn liền với sự phát triển thương mạimậu dịch.
pp ghi chép sổ sách bằng bút toán kép của Ý (TK 15) lan rộng các phần còn
lại của Châu Âu, sau đó là toàn thế giới
đầu TK 19, nước Anh dành vị trí dẫn đầu, đến TK 20 vị trí này rơi vào tay
Mĩ kết quả là tiếng Anh gần như chính thức trở thành ngôn ngữ quốc tế và
kế toán.
Sự hình thành của công ty đa quốc gia
công ty đa quốc gia (MNEs): doanh nghiệp sản xuất 1 loại hang hóa hoặc
dịch vụ trong 2 ỏ nhiều hơn 2 quốc gia.
các MNEs đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao các kỹ thuật kế
toán từ nước này sang nước khác.
các MNEs phải lập BCTC phù hợp vs luật pháp và thông lệ của các nước
chủ nhà do đó cấc nhà đầu tư và các nhà tín dụng của MNEs phải am hiểu hệ
thống kế toán của nhiều nước.
Sự hoàn thiện công tác KT các quốc gia
mặc dù có một số nét tương đồng, nhưng hệ thống KT của các quốc gia
không giống nhau. Lý do căn bản là môi trường giữa các quốc gia không
giống nhau.
để cải thiện công tác KT, 1 quốc gia có thể quan sát cách thức các quốc gia
khác đã và đang đối phó vs các vấn đề nảy sinh.
nguyên nhân đối chiếu là nguyên nhân quan trọng nhất trong tất cả các
nguyên nhân.
Sự tương hợp giữa các chuẩn mực KT
sự hòa hợp có thể định nghĩa là quá trình gia tăng sự tương hợp của các
thông lệ KT bằng cách đặt ra những giới hạn về mức độ của sự khác biệt
các giải pháp của các nhà KT Mỹ-vốn đông đảo và có thế lực nhất – đã có 1
ảnh hưởng rất lớn nhưng không phải lúc nào cũng được chấp nhận
Sự khác biệt về công tác KT
Hệ thống luật pháp:
Các nước tây Âu chịu ảnh hưởng của hệ thống luật dân sự và luật thông
thường

Đặc điểm của luật thông thường ít trừu tượng hơn luật dân sự, những quy
định của luật nayflaf tìm giải pháp cho 1 trường hợp cụ thể hơn là thiết lập
những quy định chung cho các trường hợp tương lai.
- Đặc điểm náy ảnh hưởng đến luật doanh nghiệp. cụ thể luật doanh nghiệp
không quy định các rang buộc về cách cư xử và hành vi của doanh nghiệp và
không quy định chi tiết về BCTC của các doanh nghiệp
- Luật dân sự có tính tổng quan, trừu tượng hơn so với luật thông thường,
những nguyên tắc của nó liên quan đến những ý tưởng về sự công bằng và
giá trị đạo đức.
- Đặc điểm này ảnh hưởng đến luật công ty và luật thương mại, luật này quy
định chi tiết cụ thể về KT và cấc BCTC
1.5.2. Công ty cổ phần và thị trường CK
- Sự ra đời của...
ĐỀ CƯƠNG MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ
Câu 1: nguyên nhân hình thành môn KTQT
1.1. Sự phát triển của xã hội loài người
- sự phát triển văn minh của loài người gắn liền với sự phát triển thương mại-
mậu dịch.
- pp ghi chép sổ sách bằng bút toán kép của Ý (TK 15) lan rộng các phần còn
lại của Châu Âu, sau đó là toàn thế giới
- đầu TK 19, nước Anh dành vị trí dẫn đầu, đến TK 20 vị trí này rơi vào tay
Mĩ kết quả là tiếng Anh gần như chính thức trở thành ngôn ngữ quốc tế và
kế toán.
1.2. Sự hình thành của công ty đa quốc gia
- công ty đa quốc gia (MNEs): doanh nghiệp sản xuất 1 loại hang hóa hoặc
dịch vụ trong 2 ỏ nhiều hơn 2 quốc gia.
- các MNEs đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao các kỹ thuật kế
toán từ nước này sang nước khác.
- các MNEs phải lập BCTC phù hợp vs luật pháp và thông lệ của các nước
chủ nhà do đó cấc nhà đầu tư và các nhà tín dụng của MNEs phải am hiểu hệ
thống kế toán của nhiều nước.
1.3. Sự hoàn thiện công tác KT các quốc gia
- mặc dù có một số nét tương đồng, nhưng hệ thống KT của các quốc gia
không giống nhau. Lý do căn bản là môi trường giữa các quốc gia không
giống nhau.
- để cải thiện công tác KT, 1 quốc gia có thể quan sát cách thức các quốc gia
khác đã và đang đối phó vs các vấn đề nảy sinh.
- nguyên nhân đối chiếu là nguyên nhân quan trọng nhất trong tất cả các
nguyên nhân.
1.4. Sự tương hợp giữa các chuẩn mực KT
- sự hòa hợp có thể định nghĩa là quá trình gia tăng sự tương hợp của các
thông lệ KT bằng cách đặt ra những giới hạn về mức độ của sự khác biệt
- các giải pháp của các nhà KT Mỹ-vốn đông đảo và có thế lực nhất – đã có 1
ảnh hưởng rất lớn nhưng không phải lúc nào cũng được chấp nhận
1.5. Sự khác biệt về công tác KT
1.5.1. Hệ thống luật pháp:
- Các nước tây Âu chịu ảnh hưởng của hệ thống luật dân sự và luật thông
thường
bài tập kế toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán quốc tế - Người đăng: Pé Điệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập kế toán quốc tế 9 10 208