Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tài chính

Được đăng lên bởi Ho Ngoc Bao Khuyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1.
Doanh nghiệp HK áp dụng pp kê khai thường xuyên quản lý hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, có các tài liệu trong kỳ như sau:
1. Dùng tiền gửi ngân hàng mua vật tư A trị giá 11.000.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí vận
chuyển đã trả bằng tiền mặt 1.000.000đ.
2. Tiền lương phải trả cho các đối tượng sau:
a. Công nhân sản xuất: 4.000.000đ
b. Quản lý phân xưởng: 400.000đ
c. Bộ phận bán hàng: 300.000đ
d. Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ
3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí các đối tượng liên
quan.
4. Xuất kho vật liệu chính 25.000.000đ để trực tiếp sản xuất sản phẩm; và vật liệu phụ
500.000đ cho phân xưởng sản xuất.
5. Xuất công cụ dụng cụ dùng cho phân xưởng sản xuất trị giá 10.000.000đ, phân bổ ngắn hạn
2 lần.
6. Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất trị giá 4.000.000đ.
7. Phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất trị giá 170.000đ.
8. Tiền điện nước đã trả bằng tiền mặt phát sinh tại phân xưởng sản xuất là 5.500.000đ, bao
gồm thuế GTGT 10%.
9. Sản xuất hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ là 10 sản phẩm.
Biết:
- Số dư đầu kỳ TK154: 2.000.000đ
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
- Sản phẩm dở dang được đánh giá theo CPNVLTT
Yêu cầu: Định khoản và tính giá thành sản phẩm.
Bài 2:
Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất và kinh doanh như sau:
Số dư đầu kỳ:
- Nguyên vật liệu đầu kỳ gồm:
Nguyên liệu chính: 4.000 kg, đơn giá 4.000 đ/kg
Vật liệu phụ: 2.000 kg, đơn giá 1.000 đ/kg.
- Trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ là 800.000đ.
Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Nhập kho nguyên liệu chính 8.000 kg, đơn giá 3.800 đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả cho
người bán, các chi phí vận chuyển bốc dỡ là 1.600.000đ, thuế GTGT 5%, thanh toán bằng
tiền mặt cho bên cung cấp.
2. Mua một số vật liệu phụ 1.000 kg, đơn giá 900 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí phát sinh
trước khi nhập kho là 100.000đ, thuế GTGT 5%, tất cả trả bằng tiền mặt.
3. Xuất kho 8.000 kg nguyên liệu chính cho trực tiếp sản xuất sản phẩm 7.000 kg, cho bộ phận
quản lý phân xưởng là 1.000 kg.
4. Xuất vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm là 600 kg, phân xưởng sản xuất sản phẩm là 400
kg.

5. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 40.000.000đ, bộ phận quản lý phân
xưởng là 10.000.000đ.
6. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ qui định tính vào chi phí.
7. Khấu hao máy móc dùng ở phân xưởng sản xuất là 10.000.000đ.
8. Chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt tại phân xưở...
Bài 1.
Doanh nghiệp HK áp dụng pp khai thường xuyên quản hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, có các tài liệu trong kỳ như sau:
1. Dùng tiền gửi ngân hàng mua vật A trị giá 11.000.000đ, thuế GTGT 10%. Chi phí vận
chuyển đã trả bằng tiền mặt 1.000.000đ.
2. Tiền lương phải trả cho các đối tượng sau:
a. Công nhân sản xuất: 4.000.000đ
b. Quản lý phân xưởng: 400.000đ
c. Bộ phận bán hàng: 300.000đ
d. Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ
3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định nh vào chi phí các đối tượng liên
quan.
4. Xuất kho vật liệu chính 25.000.000đ để trực tiếp sản xuất sản phẩm; vật liệu phụ
500.000đ cho phân xưởng sản xuất.
5. Xuất công cụ dụng cụ dùng cho phân xưởng sản xuất trị giá 10.000.000đ, phân bổ ngắn hạn
2 lần.
6. Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất trị giá 4.000.000đ.
7. Phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất trị giá 170.000đ.
8. Tiền điện nước đã trả bằng tin mặt phát sinh tại phân xưởng sản xuất 5.500.000đ, bao
gồm thuế GTGT 10%.
9. Sản xuất hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ là 10 sản phẩm.
Biết:
- Số dư đầu kỳ TK154: 2.000.000đ
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
- Sản phẩm dở dang được đánh giá theo CPNVLTT
Yêu cầu: Định khoản và tính giá thành sản phẩm.
Bài 2:
Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất và kinh doanh như sau:
Số dư đầu kỳ:
- Nguyên vật liệu đầu kỳ gồm:
Nguyên liệu chính: 4.000 kg, đơn giá 4.000 đ/kg
Vật liệu phụ: 2.000 kg, đơn giá 1.000 đ/kg.
- Trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ là 800.000đ.
Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Nhập kho nguyên liệu chính 8.000 kg, đơn giá 3.800 đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả cho
người bán, các chi phí vận chuyển bốc dỡ 1.600.000đ, thuế GTGT 5%, thanh toán bằng
tiền mặt cho bên cung cấp.
2. Mua một số vật liệu phụ 1.000 kg, đơn giá 900 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí phát sinh
trước khi nhập kho là 100.000đ, thuế GTGT 5%, tất cả trả bằng tiền mặt.
3. Xuất kho 8.000 kg nguyên liệu chính cho trực tiếp sản xuất sản phẩm 7.000 kg, cho bộ phận
quản lý phân xưởng là 1.000 kg.
4. Xuất vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm 600 kg, phân xưởng sản xuất sản phẩm 400
kg.
Bài tập kế toán tài chính - Trang 2
Bài tập kế toán tài chính - Người đăng: Ho Ngoc Bao Khuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập kế toán tài chính 9 10 176