Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tài chính

Được đăng lên bởi thuhien39k02
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tin thành viên
Bài trả lời
Cám ơn !
kimbum31089
Bài tập - Bài giải Kế toán tài chính
kimbum31089
05-10-2009, 12:48 AM
Điểm:
()

Hồ sơ tác giả
Tạo trang in
Giới thiệu qua Email
Giới thiệu qua Y'M
Bài số 1: Kế Toán vật liệu, công cụ dụng cụ
Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn
kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ).
1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa
đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền
gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).
2. Mua nguyên vật liệu của công ty K , trị giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) :
363.000 Hàng đã kiểm nhận , nhập kho đủ.
3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.
4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả
thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã
bàn giao , dụng cụ đã kiểm nhận , nhập kho đủ.
5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán ( cả
thuế GTGT 10% ) là 55.000.
6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ
chiết khấu thanh toán được hưởng 1%.
7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán
77.000. ( trong đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng
còn nợ.
8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ nói trên .
2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp .
Giải
1. Định khoản các nghiệp vụ nêu trên.
1a)
Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000
Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000
-Có TK 331 ( X) : 440.000
1b)
Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000
-Có TK 112 : 4.200
2.) Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000
Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000
Có TK 331 (X): 363.000
3.)
Nợ TK 152 ( PL) : 5.000
-Có TK 711: 5.000
4a)
Nợ TK 632 : 45.000
-Có TK 155: 45.000
4b)
Nợ TK 131 (Y) : 66.000
-Có TK 511: 60.000
-Có TK 3331( 33311): 6.000
4c)
Nợ TK 153 ( 1531): 60.000
Nợ TK 133 ( 1331): 6.000
-Có TK 131 (Y) : 66.000
5a)
Nợ TK 152 ( VLP): 50.000
Nợ TK 133 ( 1331): 5.000
-Có TK 331 (Z) : 55.000
5b)
Nợ TK 331 ( Z) : 55.000
-Có TK 111: 55.000
6)
Nợ TK 331 (X) : 440.000
-Có TK 515 : 4.400
-Có TK 112 : 435.600
7)
Nợ TK 331 (K) : 77.000
-Có TK 133(1331): 7.000
-Có TK 152 (VLP): 70.000
8)
Nợ TK 141 : 3.000
-Có TK 111 : 3.000
2. Định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN t...
Bài t p - Bài gi i K toán tài chính ế
kimbum31089 05-10-2009, 12:48 AM
Đi m: ()
Bài s 1 : K Toán v t li u, công c d ng cế
M t doanh nghi p áp d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên đ k toán hàng t n ươ ườ ế
kho có tài li u trong tháng 10/N nh sau ( 1000 đ). ư
1. Thu mua v t li u chính nh p kho ,ch a tr ti n cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa ư
đ n ( c thu GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đ n v đã thanh toán b ng ti nơ ế ơ
g i ngân hàng : 4.200 ( c thu GTGT 5%). ế
2. Mua nguyên v t li u c a công ty K , tr giá thanh toán ( c thu GTGT 10%) : ế
363.000 Hàng đã ki m nh n , nh p kho đ .
3. Ph li u thu h i t thanh lý TSCĐ nh p kho : 5000.ế
4. Xu t kho m t s thành ph m đ đ i l y d ng c v i công ty Y ,tr giá trao đ i ( c
thu GTGT 10% ) 66.000. Bi t giá v n thành ph m xu t kho 45.000. Thành ph m đãế ế
bàn giao , d ng c đã ki m nh n , nh p kho đ .
5. Dùng ti n m t mua m t s v t li u ph c a công ty Z theo t ng giá thanh toán ( c
thu GTGT 10% ) là 55.000.ế
6. Tr toàn b ti n mua v t li u nghi p v 1 b ng ti n g i ngân hàng sau khi tr
chi t kh u thanh toán đ c h ng 1%.ế ượ ưở
7. Xu t kho v t li u ph kém ph m ch t tr l i cho công ty K theo tr giá thanh toán
77.000. ( trong đó có c thu GTGT 7.000 ). Công ty K ch p nh n tr vào s ti n hàng ế
còn n .
8. Xu t ti n m t t m ng cho cán b đi thu mua nguyên v t li u : 3.000.
Yêu c u:
1. Đ nh kho n các nghi p v nói trên .
2. Hãy đ nh kho n các nghi p v nói trên trong tr ng h p DN tính thu GTGT theo ườ ế
ph ng pháp tr c ti p .ươ ế
Gi i
1. Đ nh kho n các nghi p v nêu trên.
1a)
N TK 152 ( VLC) : 400.000
N TK 133 ( 1331) : 40.000
-Có TK 331 ( X) : 440.000
1b)
N TK 152 ( VLC) : 4.000
Thông tin thành viên
Bài tr l i
Cám n !ơ
kimbum31089
H s tác gi ơ
T o trang in
Gi i thi u qua Email
Gi i thi u qua Y'M
Bài tập kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán tài chính - Người đăng: thuhien39k02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kế toán tài chính 9 10 919