Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi shuuichiakai94-gmail-com
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ

Nội dung

Số tiền

Số

Ngày

01

2-1

Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ

48.000

02

3-1

Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1

37.500

01

4-1

Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV.

38.000

02

4-1

Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV B

500

03

5-1

Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000, VAT: 2.000 22.000

03

6-1

Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính

320

04

8-1

Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng.

50.000

05

9-1

Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp

15.000

06

9-1

04

9-1

07

10-1

08

11-1

09

12-1

10

12-1

Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn

2.400

11

13-1

Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất

600

12

13-1

Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ.

200

05

13-1

Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị trường (giá
gốc cổ phiếu 5.000, giá bán 5.400)
5.400

06

13-1

Phiếu thu (TM): thu được khoản nợ khó đòi: (trước đây đã xử lý nay
người thiếu nợ bất ngờ đem trả)
3.200

13

15-1

07

15-1

Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán 5.000, thuế GTGT
được khấu trừ 500)
5.500
Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về bao bì. 10.000
Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của Công ty
C:500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD = 15.400 VNĐ)
Phiếu chi TM: trả tiền thuê văn phòng

1.600

Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho CNV có thành tích công tác đột
xuất.
5.000

Phiếu chi (TM): Trả tiền khen thưởng thường xuyên cho CNV.
Phiếu thu (TM): Về việc khách hàng thiếu nợ DN 24.600 nay chịu thanh toán
bằng 1.600 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân
hàng do ngân hàng Nhà nước công bố USD = 15.800 VNĐ)

10.000

08

15-1

14

15-1

Phiếu thu (TM): về tiền lãi nợ cho vay

400

Phiếu chi (TM): Thanh toán cho công ty Y ở tỉnh B chuyển tiền qua bưu
điện
2.000

Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên.
2. Ghi vào sổ kế toán (với giả thiết DN hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế nhập trước, xuất trước):
- ...
PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHNH
Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ
Nội dung Số tiền
Số Ngày
01 2-1 Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ 48.000
02 3-1 Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1 37.500
01 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV. 38.000
02 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV B 500
03 5-1 Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000, VAT: 2.000 22.000
03 6-1 Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính 320
04 8-1 Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng. 50.000
05 9-1 Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp 15.000
06 9-1 Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhp kho (trong đó: giá bán 5.000, thuế GTGT
được khu tr 500) 5.500
04 9-1 Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về bao bì. 10.000
07 10-1 Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của Công ty
C:500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD = 15.400 VNĐ)
08 11-1 Phiếu chi TM: trả tiền thuê văn phòng 1.600
09 12-1 Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho CNV có thành tích công tác đột
xuất. 5.000
10 12-1 Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn 2.400
11 13-1 Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất 600
12 13-1 Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ. 200
05 13-1 Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị trường (giá
gốc cổ phiếu 5.000, giá bán 5.400) 5.400
06 13-1 Phiếu thu (TM): thu được khoản nợ khó đòi: (trước đây đã xử nay
người thiếu nợ bất ngờ đem trả) 3.200
13 15-1 Phiếu chi (TM): Trả tiền khen thưởng thường xuyên cho CNV. 10.000
07 15-1 Phiếu thu (TM): V vic khách hàng thiếu nDN 24.600 nay chu thanh toán
bng 1.600 USD (t giá giao dịch nh quân thị trường ngoại t liên ngân
hàng do ngân hàng Nhà nước công bố USD = 15.800 VNĐ)
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Người đăng: shuuichiakai94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 9 10 625