Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tài chính

Được đăng lên bởi shuuichiakai94-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kế toán tài chính
Doanh nghiệp ABC có tình hình đầu kỳ một số tài khoản như sau:
Đơn vị tính: đồng
I. Tài sản
1

Nguyên vật liệu chính (1521)

124.000.000 (8000kg)

2

Nguyên vật liệu phụ (1522)

19.000.000 (5000kg )

3

Công cụ dụng cụ (153)

5.000.000 (1000 đơn vị)

4

Sản phẩm dở dang (154)

65.870.000

5

Hàng gửi đi bán (157)

200.000.000 (2.000 sản phẩm)

6

Thành phẩm (155)

160.000.000 (1.600 sản phẩm)

7

Tiền mặt (111)

100.000.000

8

Tiền gửi ngân hàng (112)

4.500.000.000

9

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (211)

21.000.000.000

10

Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214)

(8.800.000.000)

11

Phải thu khách hàng (131)

380.000.000

Tổng tài sản: 17.753.870.000
II. Nguồn vốn
1

Phải trả người bán (331)

700.000.000

2

Nguồn vốn kinh doanh (411)

15.000.000.000

3

Lương nhân viên (334)

350.000.000

4

Nợ dài hạn (341)

1.203.870.000

5

Quỹ đầu tư phát triển (414)

500.000.000

Tổng nguồn vốn: 17.753.870.000
Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Mua 30.000kg nguyên vật liệu chính với giá mua chưa thuế là 15.000 đồng/kg, VAT 10%, chưa
trả tiền người bán, chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt là 600.000 đồng.
2. Thanh lý một xe tải chở hàng bị hỏng, nguyên giá 600.000.000 đồng, đã khấu hao 580.000.000,
chi phí thanh lý phát sinh là 400.000 trả bằng tiền mặt, phế liệu thu hồi trị giá 5.000.000 đã được
nhập kho.
3. Mua 20.000kg nguyên vật liệu phụ về nhập kho, giá trên hóa đơn là 4000 đồng/kg, VAT 10%
thanh toán bằng chuyển khoản, chi phí vận chuyển là 400.000 do bên bán hàng trả.
4. Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán tháng trước và lương nhân viên tháng trước.

5. Mua 2.000 đơn vị công cụ dụng cụ, tổng số tiền phải thanh toán bao gồm thuế là 11.440.000,
VAT 10%, chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 200.000
6. Đưa vào sử dụng một tài sản cố định nguyên giá 40.000.000 cho phân xưởng sản xuất, khấu hao
theo phương pháp số dư giảm dần, thời gian sử dụng được xác định là 8 năm.
7. Khách hàng trả tiền mua hàng tháng trước bằng chuyển khoản.
8. Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm:
- Nguyên vật liệu chính: 28.000kg
- Nguyên vật liệu phụ: 18.000kg
9. Nhập khẩu một dây chuyền sản xuất thanh toán bằng chuyển khoản giá 300.000.000, thuế nhập
khẩu 20%, VAT 10%. Chi phí vận chuyển 500.000 và chi phí lắp đặt chạy thử 1.500.000 đểu trả bằng
tiền mặt. Mua bằng quỹ đầu tư phát triển.
10. Mua 10.000kg vật liệu chính với giá chưa thuế là 15.500 đồng/kg thanh toán bằng chuyển khoản,
VAT 10%, chi phí vận chuyển 300.000 trả bằng tiền mặt...
Bài tập kế toán tài chính
Doanh nghiệp ABC có tình hình đầu kỳ một số tài khoản như sau:
Đơn vị tính: đồng
I. Tài sản
1 Nguyên vật liệu chính (1521) 124.000.000 (8000kg)
2 Nguyên vật liệu phụ (1522) 19.000.000 (5000kg )
3 Công cụ dụng cụ (153) 5.000.000 (1000 đơn vị)
4 Sản phẩm dở dang (154) 65.870.000
5 Hàng gửi đi bán (157) 200.000.000 (2.000 sản phẩm)
6 Thành phẩm (155) 160.000.000 (1.600 sản phẩm)
7 Tiền mặt (111) 100.000.000
8 Tiền gửi ngân hàng (112) 4.500.000.000
9 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (211) 21.000.000.000
10 Hao mòn tài sản cố định hữu hình (214) (8.800.000.000)
11 Phải thu khách hàng (131) 380.000.000
Tổng tài sản: 17.753.870.000
II. Nguồn vốn
1 Phải trả người bán (331) 700.000.000
2 Nguồn vốn kinh doanh (411) 15.000.000.000
3 Lương nhân viên (334) 350.000.000
4 Nợ dài hạn (341) 1.203.870.000
5 Quỹ đầu tư phát triển (414) 500.000.000
Tổng nguồn vốn: 17.753.870.000
Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Mua 30.000kg nguyên vật liệu chính với giá mua chưa thuế 15.000 đồng/kg, VAT 10%, chưa
trả tiền người bán, chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt là 600.000 đồng.
2. Thanh một xe tải chở hàng bị hỏng, nguyên giá 600.000.000 đồng, đã khấu hao 580.000.000,
chi phí thanh phát sinh 400.000 trả bằng tiền mặt, phế liệu thu hồi trị giá 5.000.000 đã được
nhập kho.
3. Mua 20.000kg nguyên vật liệu phụ về nhập kho, giá trên hóa đơn 4000 đồng/kg, VAT 10%
thanh toán bằng chuyển khoản, chi phí vận chuyển là 400.000 do bên bán hàng trả.
4. Rút tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán tháng trước và lương nhân viên tháng trước.
Bài tập kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán tài chính - Người đăng: shuuichiakai94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập kế toán tài chính 9 10 552