Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tài chính 1

Được đăng lên bởi Chí Thành
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kế toán tài chính 1
CHƯƠNG II:
Bài 1:(đơn vị tính 1000đ)
1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 12000
No 111
co 112 12000
2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa = tiền mặt 15 000 chưa bao gồm thuế GTGT
10%
No 111 16500
co 511
15000
co 333
1500
3. Vay ngắn hạn nhập quỹ tiền mặt: 20 000
No 111 20000
co 311 20000
4. Công ty A trả nợ tiền hàng = TM 10 000
No 331
Co 111 10000
5. Tạm ứng lương kỳ 1 cho công nhân viên 5 000
No 334
5000
Co 111
5000
6.Nộp tiền mặt vào ngân hàng 20 000
No 112
Co 111
20000
7. Chi mua văn phòng phẩm dùng ngay cho quản lý là 5 500 đã bao gồm thuế GTGT
10%
No 642 5000
No 133
500
Co 111
5500
8. Trả nợ cho người cung cấp bằng tiền mặt 10 000
No 131
Co 111 10000
9. Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về bao bì: 11 000
No 111
11000
Co 144
11000
10. Mua TSCĐ bằng tiên mặt sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế
GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, tổng giá thanh toán 17 600
No 211
16000
No 133
1600
Co 111
17600
1

11. Mua NVL sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh, thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ 10%, giá chưa thuế.
No 152
No 133
Co 111
12. Thanh toán nợ phải trả cho người bán bằng ngoại tệ 800 USD, tỷ giá ghi sổ lúc
nhận nợ 16 000 VNĐ/USD, tỷ giá ghi sổ của ngoại tệ 15 000VNĐ/USD.
No 331 15000*800
No 635 1000*800
Co 111 16000*800
13. Thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ 1 200 USD, tỷ giá ghi sổ 15 000
VNĐ/USD, tỷ giá thực tế 16 500 VNĐ/USD.
No 111 1200*16500
Co 131 1200*15000
Co 515 1200*1500
14. Mua 1 ô tô, giá mua chưa thuế 20 000 USD, thuế giá trị gia tăng 10% tính theo
phương pháp khấu trừ. Toàn bộ doanh nghiệp đã trả bằng tiền mặt . Tỷ giá hối đoái thực tế
16 100 VNĐ/USD, tỷ giá ghi sổ 16 000 VNĐ/USD.
No 211 20000*
Bài 2.
DN A thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu
như sau: (ĐVT: 1000đ)
A. Số dư đầu tháng của một số TK kế toán:
TK 111: 26 000
TK 112: 4 000 000
TK 131: 144 000
TK 331: 200 000
TK 133: 21 000
Các TK khác có số dư hợp lý
B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 500 000
2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp 144 000 trong đó tiền mặt là 114 000 và
chuyển khoản là 30 000 (doanh nghiệp đã nhận giấy báo có).
No 112
30000
No 111
114000
Co 131 144000
3. Mua hàng hóa về nhập kho, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt 40 000, thuế GTGT
10%.
4. Chuyển khoản góp vốn liên doanh dài hạn 200 000
2

No 222
200000
Co 112 200000
4. Mua cổ phiếu ngắn hạn bằng tiền mặt 20 000
No 128 20000
Co 112 20000
6. Chi lương cho cán bộ bằng tiền mặt là 50 000
7. Mua...
Bài tập kế toán tài chính 1
CHƯƠNG II:
Bài 1:(đơn vị tính 1000đ)
1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 12000
No 111
co 112 12000
2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa = tiền mặt 15 000 chưa bao gồm thuế GTGT
10%
No 111 16500
co 511 15000
co 333 1500
3. Vay ngắn hạn nhập quỹ tiền mặt: 20 000
No 111 20000
co 311 20000
4. Công ty A trả nợ tiền hàng = TM 10 000
No 331
Co 111 10000
5. Tạm ứng lương kỳ 1 cho công nhân viên 5 000
No 334 5000
Co 111 5000
6.Nộp tiền mặt vào ngân hàng 20 000
No 112
Co 111 20000
7. Chi mua văn phòng phẩm dùng ngay cho quản lý là 5 500 đã bao gồm thuế GTGT
10%
No 642 5000
No 133 500
Co 111 5500
8. Trả nợ cho người cung cấp bằng tiền mặt 10 000
No 131
Co 111 10000
9. Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về bao bì: 11 000
No 111 11000
Co 144 11000
10. Mua TSCĐ bằng tiên mặt sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế
GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, tổng giá thanh toán 17 600
No 211 16000
No 133 1600
Co 111 17600
1
Bài tập kế toán tài chính 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán tài chính 1 - Người đăng: Chí Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập kế toán tài chính 1 9 10 932