Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Page 1

BÀI TẬP: KẾ TÓA TÀI CHÍNH 2
BÀI 4
* Phân bổ chi phí SXC cho SP A,B theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất :
- Tổng tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất:
5.000.000 + 3.000.000

=

8,000,000 (đồng)

- Tổng chi phí SXC phát sinh trong kỳ:
200.000 + 1.000.000 + 3.000.000 + 5.000.000 + 1500.000 + 500.000

=

11,200,000

+ Chi phí SXC của SP A là:
11.200.000 * 5.000.000

=

7,000,000

(đồng)

=

4,200,000

(đồng)

8000.000
+ Chi phí SXC của SP B là:
11.200.000 * 3.000.000
8000.000
1. Đánh giá CPDD CK theo NVL chính, tính giá thành (Z) và giá thành đơn vị:
* Xác định chi phí DD CK cho SP A, B:
CPDDCK của sản phẩm A là:
(2.500.000 + 85.000.000)*20

=

2,134,146

(đồng)

=

1,019,608

(đồng)

(800+20)
CPDDCK của sản phẩm B là:
(2.500.000 + 85.000.000)*10
(500+10)
* Tổng giá thành, giá thành đơn vị SP A,B
SP A:
Tổng giá thành SPA:
3.500.000 + 112.000.000 – 2.134.146

=

113,365,854

(đồng)

Giá thành đơn vị SPA:
113,365,854

=

141,707

(đồng)

800
SP B:
Tổng giá thành SPB:
2.800.000 + 64.200.000 – 1.019.608

=

65,980,392

Giá thành đơn vị SPB:
65,980,392

=

131,961

(đồng)

(đồng)

(đồng)

=

Page 2

131,961

(đồng)

500
1.

Tính giá thành (Z) và giá thành đơn vị Đánh giá CPDD CK theo 2 TH sau:

a. TH: Vật liệu phụ và VL chính bỏ vào từ đầu quy trình (bỏ một lượt)
* Xác định chi phí DD CK cho SP A, B:
CPDDCK của sản phẩm A là:
(2.500.000 +1.000.000) + 85.000.000+15.000.000)*20

=

2,524,390

(đồng)

=

1,172,549

(đồng)

(800+20)
CPDDCK của sản phẩm B là:
(2.500.000 +300.000+ 50.000.000+7.000.000)*10
(500+10)
* Tổng giá thành, giá thành đơn vị SP A,B
SP A:
Tổng giá thành SPA:
3.500.000 + 112.000.000 – 2.524.390

=

112,975,610

(đồng)

Giá thành đơn vị SPA:
112,975,610

=

141,220

(đồng)

800
SP B:
Tổng giá thành SPB:
2.800.000 + 64.200.000 – 1.172.549

=

65,827,451

Giá thành đơn vị SPB:
65,980,392

=

131,655

(đồng)

500
b. Vật liệu phụ bỏ sau VL chính
* Xác định chi phí DD CK cho SP A, B:
SP A:
CP VLC DDCK của sản phẩm A là: 2.134.146 (đồng)
CPVLP DD CK của SP A là:
(1.000.000 + 15.000.000)*20*70%)

=

275,184

(800+20*70%)
Tổng CPSX DD CK của A là:
2.134.146 + 275.184

=

SP B:
CP VLC DDCK của sản phẩm B là: 1.019.608 (đồng)
CPVLP DD CK của SP B là:

2,409,330

(đồng)

(đồng)

(đồng)

Page 3
(800.000 + 7.000.000)*10*60%)

=

92,490

(đồng)

(500+10*60%)
Tổng CPSX DD CK của B là:
1.019.608 + 92.490

=

1,112,098

(đồng)

* Tổng giá thành, giá thành đơn vị SP A,B
SP A:
Tổng giá thành SPA:
3.500.000 + 112.000.000 – 2.409.330

=

113,090,670...
Page 1
BÀI TẬP: KẾ TÓA TÀI CHÍNH 2
BÀI 4
* Phân bổ chi phí SXC cho SP A,B theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất :
- Tổng tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất:
5.000.000 + 3.000.000 = 8,000,000 (đồng)
- Tổng chi phí SXC phát sinh trong kỳ:
200.000 + 1.000.000 + 3.000.000 + 5.000.000 + 1500.000 + 500.000 = 11,200,000 (đồng)
+ Chi phí SXC của SP A là:
11.200.000 * 5.000.000
= 7,000,000 (đồng)
8000.000
+ Chi phí SXC của SP B là:
11.200.000 * 3.000.000
= 4,200,000 (đồng)
8000.000
* Xác định chi phí DD CK cho SP A, B:
CPDDCK của sản phẩm A là:
(2.500.000 + 85.000.000)*20
= 2,134,146 (đồng)
(800+20)
CPDDCK của sản phẩm B là:
(2.500.000 + 85.000.000)*10
= 1,019,608 (đồng)
(500+10)
* Tổng giá thành, giá thành đơn vị SP A,B
SP A:
Tổng giá thành SPA:
3.500.000 + 112.000.000 – 2.134.146 = 113,365,854 (đồng)
Giá thành đơn vị SPA:
113,365,854
= 141,707 (đồng)
800
SP B:
Tổng giá thành SPB:
2.800.000 + 64.200.000 – 1.019.608 = 65,980,392 (đồng)
Giá thành đơn vị SPB:
65,980,392
= 131,961 (đồng)
1. Đánh giá CPDD CK theo NVL chính, tính giá thành (Z) và giá thành đơn vị:
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH II 9 10 125