Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán thuế

Được đăng lên bởi tranthanhha144
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ví dụ 1: Công ty X (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) mua vật tư, hàng hoá về nhập kho,
trên Hoá đơn GTGT mua hàng ghi rõ:
+ Giá bán chưa có thuế: 50 triệu đồng
+ Thuế suất Thuế GTGT: 10%, tiền thuế GTGT: 5 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 55 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156

50 triệu đồng

Nợ TK 133 (1)
Có các TK 111, 112, 331

5 triệu đồng
55 triệu đồng

Ví dụ 2: Công ty xây dựng Y nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua văn phòng phẩm về
dùng ngay cho phòng kế toán, trên Hoá đơn GTGT mua xi măng ghi rõ:
+ Giá bán chưa có thuế GTGT: 100 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 10 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 110 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 642
Nợ TK 133 (1)
Có các TK 111, 112, 331,...

100 triệu đồng
10 triệu đồng
110 triệu đồng.

- Khi mua hàng hoá giao bán ngay (ở đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế)
cho khách hàng (Không qua nhập kho), ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).
Ví dụ 3: Công ty C nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua bánh kẹo chuyển bán ngay
cho Công ty X, Hoá đơn GTGT mua hàng ghi rõ:
+ Giá mua chưa có thuế: 30 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 3 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 33 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 632
Nợ TK 133 (1)

30 triệu đồng
3 triệu đồng

Có các TK 111, 112, 331,...
33 triệu đồng
Ví dụ 4: Công ty xây dựng Y nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua văn phòng phẩm về
dùng ngay cho phòng kế toán, trên Hoá đơn GTGT mua xi măng ghi rõ:
+ Giá bán chưa có thuế GTGT: 100 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 10 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 110 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 642

100 triệu đồng

1

Nợ TK 133 (1)
10 triệu đồng
Có các TK 111, 112, 331,... 110 triệu đồng.
Ví dụ 5: Công ty C nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua bánh kẹo chuyển bán ngay
cho Công ty X, Hoá đơn GTGT mua hàng ghi rõ:
+ Giá mua chưa có thuế: 30 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 3 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 33 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 632

30 triệu đồng

Nợ TK 133 (1)

3 triệu đồng

Có các TK 111, 112, 331,... 33 triệu đồng
Ví dụ 6: Công ty A thanh toán dịch vụ tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp có thuế GTGT đầu
vào được tính khấu trừ,trong đó: Tổng giá thanh toán là 165 triệu đồng (Giá có thuế GTGT), dịch vụ này
chịu thuế GTGT 10%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như ...
Ví dụ 1: Công ty X (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) mua vật tư, hàng hoá về nhập kho,
trên Hoá đơn GTGT mua hàng ghi:
+ Giá bán chưathuế: 50 triệu đồng
+ Thuế suất Thuế GTGT: 10%, tiền thuế GTGT: 5 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 55 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156 50 triệu đồng
Nợ TK 133 (1) 5 triệu đồng
Có các TK 111, 112, 331 55 triệu đồng
Ví dụ 2: Công tyy dựng Y nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua văn phòng phẩm về
dùng ngay cho phòng kế toán, trên Hoá đơn GTGT mua xi măng ghi rõ:
+ Giá bán chưathuế GTGT: 100 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 10 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 110 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 642 100 triệu đồng
Nợ TK 133 (1) 10 triệu đồng
Có các TK 111, 112, 331,... 110 triệu đồng.
- Khi mua hàng hoá giao bán ngay ( đơn vị nộp thuế GTGTnh theo phương pháp khấu trừ thuế)
cho khách hàng (Không qua nhập kho), ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).
dụ 3: Công ty C nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua bánh kẹo chuyển bán ngay
cho Công ty X, Hoá đơn GTGT mua hàng ghi rõ:
+ Giá mua chưa có thuế: 30 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 3 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 33 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 632 30 triệu đồng
Nợ TK 133 (1) 3 triệu đồng
Có các TK 111, 112, 331,... 33 triệu đồng
Ví dụ 4: Công tyy dựng Y nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua văn phòng phẩm về
dùng ngay cho phòng kế toán, trên Hoá đơn GTGT mua xi măng ghi rõ:
+ Giá bán chưathuế GTGT: 100 triệu đồng
+ Thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thuế GTGT: 10 triệu đồng
+ Tổng giá thanh toán: 110 triệu đồng
Kế toán ghi:
Nợ TK 642 100 triệu đồng
1
Bài tập kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán thuế - Người đăng: tranthanhha144
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập kế toán thuế 9 10 544