Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập Kế toán thương mại dịch vụ
Bài 1:
Công ty X kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ; quý 2/N có các số liệu, tài liệu sau đây: (Đơn vị tính
1000đ)
* Số dư đầu kì của hàng hoá A: Trên TK 156(1) số lượng: 1500 chiếc, đơn giá 200; trên
TK 156(2) là 6.000.
* Các nghiệp vụ phát sinh trong quí:
1. Ngày 10/4, công ty nhập về kho 3000 chiếc hàng hoá A, đơn giá mua bao gồm cả thuế
GTGT là 242/1 chiếc, thuế GTGT 10%, công ty trả bằng tiền gửi ngân hàng.
2. Công ty dùng tiền mặt để trả chi phí vận chuyển cho lô hàng nói trên, số tiền 15.000.
3. Ngày 15/4, công ty tiếp tục mua và nhập về kho hàng hoá A, số lượng 7500 chiếc,
đơn giá bao gồm cả thuế GTGT 231/1 chiếc, thuế GTGT là 10%, công ty chưa thanh
toán tiền:
4. Chi phí vận chuyển của lô hàng nói trên là 30.000 công ty đã trả bằng tiền gửi ngân
hàng.
5. Ngày 20/4: Công ty xuất kho hàng hoá A để bán do công ty B, số lượng 6.000 chiếc
trị giá mua thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.
6. Đơn giá bán của lô hàng nói trên không có thuế là 300/1 chiếc, thuế GTGT 10%, công
ty B đã trả qua tiền gửi ngân hàng.
7. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng trong quí như sau:
- Tiền lương: 30.000
- Các khoản trích theo lương được xác định: 5700
- Chi phí khác bằng tiền: 15.000
8. Trong quí, kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp như sau:
- Tiền lương: 90.000
- Các khoản trích theo lương: 17.100
- Chi phí khấu hao TSCĐ: 24.000
9. Chi phí mua phân bổ cho hàng bán ra được xác định là 25.500
10. Xác định kết quả bán hàng của quí 2.
Bài 2:
Công ty A kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong quí 3/N có tài liệu, số liệu sau đây. (Đơn vị
tính: 1000đ)
I. Số dư đầu kì mặt hàng X trên tài khoản 156(1) với số lượng là 2000 chiếc, đơn giá là
200; trên TK 156(2) số tiền là 5.000
II. Trong quý có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 15/7 Công ty mua 5000 chiếc mặt hàng A, đơn giá bao gồm cả thuế GTGT là
231/ 1 chiếc, thuế GTGT 10%. Hàng đã nhập kho nhưng Công ty chưa trả tiền người
bán.
2. Chi phí vận chuyển cho lô hàng trên là 10.000, Công ty đã chi bằng tiền mặt:
1

3. Ngày 2/8 Công ty mua tiếp 5000 chiếc mặt hàng A, đơn giá cả thuế GTGT là 226,6/ 1
chiếc, thuế GTGT là 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền gửi NH và hàng đã nhập kho
đủ.
4. Chi phí mua của lô hàng nói trên là 15.000, Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt:
5. Ngày 25/8, Công ty xuất kho bán 5000 chi...
Bài tập Kế toán thương mại dịch vụ
Bài 1:
Công ty X kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ; quý 2/N có các số liệu, tài liệu sau đây: (Đơn vị tính
1000đ)
* Số dư đầu kì của hàng hoá A: Trên TK 156(1) số lượng: 1500 chiếc, đơn giá 200; trên
TK 156(2) là 6.000.
* Các nghiệp vụ phát sinh trong quí:
1. Ngày 10/4, công ty nhập về kho 3000 chiếc hàng hoá A, đơn giá mua bao gồm cả thuế
GTGT là 242/1 chiếc, thuế GTGT 10%, công ty trả bằng tiền gửi ngân hàng.
2. Công ty dùng tiền mặt để trả chi phí vận chuyển cho lô hàng nói trên, số tiền 15.000.
3. Ngày 15/4, công ty tiếp tục mua và nhập về kho hàng hoá A, số lượng 7500 chiếc,
đơn giá bao gồm cả thuế GTGT 231/1 chiếc, thuế GTGT là 10%, công ty chưa thanh
toán tiền:
4. Chi phí vận chuyển của lô hàng nói trên là 30.000 công ty đã trả bằng tiền gửi ngân
hàng.
5. Ngày 20/4: Công ty xuất kho hàng hoá A để bán do công ty B, số lượng 6.000 chiếc
trị giá mua thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.
6. Đơn giá bán của lô hàng nói trên không có thuế là 300/1 chiếc, thuế GTGT 10%, công
ty B đã trả qua tiền gửi ngân hàng.
7. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng trong quí như sau:
- Tiền lương: 30.000
- Các khoản trích theo lương được xác định: 5700
- Chi phí khác bằng tiền: 15.000
8. Trong quí, kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp như sau:
- Tiền lương: 90.000
- Các khoản trích theo lương: 17.100
- Chi phí khấu hao TSCĐ: 24.000
9. Chi phí mua phân bổ cho hàng bán ra được xác định là 25.500
10. Xác định kết quả bán hàng của quí 2.
Bài 2:
Công ty A kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong quí 3/N có tài liệu, số liệu sau đây. (Đơn vị
tính: 1000đ)
I. Số dư đầu kì mặt hàng X trên tài khoản 156(1) với số lượng là 2000 chiếc, đơn giá là
200; trên TK 156(2) số tiền là 5.000
II. Trong quý có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 15/7 Công ty mua 5000 chiếc mặt hàng A, đơn giá bao gồm cả thuế GTGT là
231/ 1 chiếc, thuế GTGT 10%. Hàng đã nhập kho nhưng Công ty chưa trả tiền người
bán.
2. Chi phí vận chuyển cho lô hàng trên là 10.000, Công ty đã chi bằng tiền mặt:
1
Bài tập kế toán thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán thương mại dịch vụ - Người đăng: Nguyễn Thị Ngọc Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kế toán thương mại dịch vụ 9 10 676