Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán vật tư

Được đăng lên bởi hoanglan4184
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập số 1 : Tính giá vốn thực tế của vật liệu A xuất kho trong tháng và tồn kho
cuối tháng 9 năm N theo từng phương pháp tính giá hàng tồn kho : Phương pháp
bình quân gia quyền ; phương pháp nhập trước ,xuất trước ; phương pháp nhập
sau ,xuất trước tại công ty M với tài liệu sau

Đơn vị Nghìn đồng)

A/ Tồn kho đầu tháng : Số lượng 1.000 kg , tổng giá vốn thực tế :10.000
B/ Nhập kho vật liệu A trong tháng 9/N:
- Ngày 5/9 nhập kho 300 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,5/ 1kg, thành tiền 3.150
- Ngày 9/9 nhập kho 1.000 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,0/ 1kg , thành tiền 10.000
- Ngày 15/9 nhập kho 200 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,2/ 1kg , thành tiền 2.040
- Ngày 25/9 nhập kho 700 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,4/ 1kg , thành tiền 7.280
- Ngày 30/9 nhập kho 500 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,3/ 1kg , thành tiền 5.150
C/ Xuất kho vật liệu A dùng cho sản xuất sản phẩm trong tháng 9/N :
- Ngày 2/9 xuất kho 300 kg
- Ngày 8/9 xuất kho 800 kg
- Ngày 12/9 xuất kho 400 kg
- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg
- Ngày 28/9 xuất kho 500 kg
Tài liệu bổ sung: Công ty M hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên.
Bài tập số 2 : Tại Công ty T & V (doanh nghiệp sản xuất ) có tài liệu về tình hình
nhập ,xuất, tồn kho vật tư và
thanh toán với các nhà cung cấp tháng 6/N như sau : ( Đơn vị tính Nghìn đồng)
A. Số dư đầu tháng chi tiết một số TK:
- TK 151: 15.000 theo Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N mua vật liệu chính A của
công ty L, trong đó :
Tổng giá mua chưa có thuế GTGT : 15.000
Thuế GTGT 5%

750

Tổng giá thanh toán

15.750

- TK 152 : 180.000 ,trong đó :
+ Vật liệu chính A : 100.000 ( số lượng 10.000 kg)
+ Vật liệu chính B :

55.000 ( Số lượng 5.000 kg)

+ Vật liệu phụ C

25.000 ( Số lượng 1.000 hộp)

:

- TK 153 : 15.000 ( Số lượng 1.000 chiếc dụng cụ X)
- TK 331: 37.750 (Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N của công ty L:15.750 và Hóa
đơn (GTGT)
số 001321ngày 20/5/N của công ty H: 22.000)
B. Các chứng từ phản ánh nghiệp vụ thu mua và nhập vật tư trong tháng 6/N
:
1. Ngày 4/6 :Nhập kho đủ số vật liệu chính A mua của công ty L ,theo phiếu nhập kho số
134 ngày 4/6
số lượng vật liệu chính A nhập kho 1.500 kg(Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N
của công ty L)

1.

Ngày 10/6 : Nhập kho vật liệu chính A, theo phiếu nhập kho số 135 ngày 10/6 số
lượng vật liệu chính A

nhập kho 13.500 kg, Hóa đơn (GTGT) số 000353 ngày 10/6/N của công ty TH :
Tổng giá mua chưa có thuế GTGT : 141.750
Thuế GTGT được khấu trừ 5%
Tổng giá thanh toán

7.087,5
148.837,5

Chưa trả tiền cho công...
Bài tập số 1 : Tính giá vốn thực tế của vật liệu A xuất kho trong tháng tồn kho
cuối tháng 9 năm N theo từng phương pháp tính giá hàng tồn kho : Phương pháp
bình quân gia quyền ; phương pháp nhập trước ,xuất trước ; phương pháp nhập
sau ,xuất trước tại công ty M với tài liệu sau Đơn vị Nghìn đồng)
A/ Tồn kho đầu tháng : Số lượng 1.000 kg , tổng giá vốn thực tế :10.000
B/ Nhập kho vật liệu A trong tháng 9/N:
- Ngày 5/9 nhập kho 300 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,5/ 1kg, thành tiền 3.150
- Ngày 9/9 nhập kho 1.000 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,0/ 1kg , thành tiền 10.000
- Ngày 15/9 nhập kho 200 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,2/ 1kg , thành tiền 2.040
- Ngày 25/9 nhập kho 700 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,4/ 1kg , thành tiền 7.280
- Ngày 30/9 nhập kho 500 kg , Đơn giá vốn thực tế : 10,3/ 1kg , thành tiền 5.150
C/ Xuất kho vật liệu A dùng cho sản xuất sản phẩm trong tháng 9/N :
- Ngày 2/9 xuất kho 300 kg
- Ngày 8/9 xuất kho 800 kg
- Ngày 12/9 xuất kho 400 kg
- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg
- Ngày 28/9 xuất kho 500 kg
Tài liệu bổ sung: Công ty M hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai
thường xuyên.
Bài tập số 2 : Tại Công ty T & V (doanh nghiệp sản xuất ) tài liệu về tình hình
nhập ,xuất, tồn kho vật tư và
thanh toán với các nhà cung cấp tháng 6/N như sau : ( Đơn vị tính Nghìn đồng)
A. Số dư đầu tháng chi tiết một số TK:
- TK 151: 15.000 theo Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N mua vật liệu chính A của
công ty L, trong đó :
Tổng giá mua chưa có thuế GTGT : 15.000
Thuế GTGT 5% 750
Tổng giá thanh toán 15.750
- TK 152 : 180.000 ,trong đó :
+ Vật liệu chính A : 100.000 ( số lượng 10.000 kg)
+ Vật liệu chính B : 55.000 ( Số lượng 5.000 kg)
+ Vật liệu phụ C : 25.000 ( Số lượng 1.000 hộp)
- TK 153 : 15.000 ( Số lượng 1.000 chiếc dụng cụ X)
- TK 331: 37.750 (Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N của công ty L:15.750 Hóa
đơn (GTGT)
số 001321ngày 20/5/N của công ty H: 22.000)
B. Các chứng từ phản ánh nghiệp vụ thu mua và nhập vật tư trong tháng 6/N
:
1. Ngày 4/6 :Nhập kho đủ số vật liệu chính A mua của công ty L ,theo phiếu nhập kho số
134 ngày 4/6
số lượng vật liệu chính A nhập kho 1.500 kg(Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N
của công ty L)
Bài tập kế toán vật tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán vật tư - Người đăng: hoanglan4184
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kế toán vật tư 9 10 737