Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập khớp lệnh

Được đăng lên bởi hienximu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KHỚP LỆNH
Bài 1/ Cổ phiếu ABC trong đợt khớp lệnh định kỳ có các lệnh như sau:
Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng.
Khách hàng
Lệnh
Khối lượng
Giá (ngàn đồng)
A
Mua
1.000
24,8
B
Bán
400
24,9
C
Mua
600
24,6
D
Mua
1.200
24,4
E
Bán
2.000
24,5
F
Bán
1.400
24,4
G
Mua
1.000
24,3
H
Mua
2.200
24,9
a. Xác định giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh.
b. Liệt kê những lệnh được khớp và khối lượng khớp chi tiết của từng khách hàng.
Bài 2/ Sổ lệnh của cổ phiếu AAA trong đợt khớp lệnh định kỳ như sau:
Giá tham chiếu 27,6 ngàn đồng.
Khách hàng
Mua
Giá
Bán
Khách hàng
K
200
ATO
1.000
J
H
700
27,9
800
B
A
2.000
27,7
C
1.100
27,6
5000
I
N
400
27,5
2.600
E
D
4.500
27,3
900
F
G
1.000
27,2
a. Xác định giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh.
b. Liệt kê những lệnh được khớp và khối lượng khớp chi tiết của từng khách hàng.
Bài 3/ Mức giá đóng cửa ngày hôm trước của GMD là 31.5 ngàn đồng. Trước giờ mở cửa thị
trường, sàn giao dịch chứng khoán nhận những lệnh như sau về cổ phiếu GMD (số hiệu của
lệnh là thời gian lệnh được đưa vào sàn, số nhỏ là lệnh vào trước, số lớn là lệnh vào sau).
Lệnh mua: lệnh (1) khối lượng (kl) 300 cổ phiếu (cp) mức giá 32.0
lệnh (2) kl 200 cp mức giá 31.5
lệnh (3) kl 100 cp mức giá 31.7
lệnh (4) kl 200 cp mức giá 31.9
lệnh (5) kl 200 cp mức giá 31.9
lệnh (6) kl 300 cp mức giá 31.3
lệnh (7) kl 500 cp ATO

Lệnh bán: lệnh (1) kl 100 cp mức giá 31.0
lệnh (2) kl 100 cp mức giá 31.5
lệnh (3) kl 100 cp mức giá 31.3
lệnh (4) kl 200 cp mức giá 31.7
lệnh (5) kl 300 cp mức giá 32.0
lệnh (6) kl 300 cp ATO
a. Xác định giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh.
b. Liệt kê những lệnh được khớp và khối lượng khớp chi tiết của từng lệnh.
Bài 4/ Cổ phiếu XYZ trong đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa có các lệnh như sau:
Giá (ngàn đồng)
STT
Lệnh
Khối lượng
A
Mua
100
19.7
B
Bán
500
ATO
C
Mua
800
ATO
D
Mua
250
20.4
E
Bán
200
19.7
F
Bán
200
20.3
G
Mua
800
19.9
H
Bán
320
20.0
I
Bán
100
20.4
J
Mua
450
20.3
K
Bán
200
20.3
L
Bán
300
ATO
M
Mua
250
20.4
N
Mua
400
20.6
O
Bán
420
19.9
P
Mua
200
ATO
Q
Bán
200
20.6
R
Mua
230
20.1
S
Bán
350
20.1
T
Bán
200
20.1
U
Bán
350
19.5
a. Biết rằng giá đóng cửa của cổ phiếu này ở phiên giao dịch trước đó là 19.7. Xác định
giá trần, giá sàn của mã XYZ ở phiên giao dịch này.
b. Xác định giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh.
c. Liệt kê những lệnh được khớp và khối lượng khớp chi tiết của từng lệnh.
d. Vẽ lại sổ lệnh và xác định lệnh khớp, khối lượng và giá khớp của mã XYZ ở phiên
khớp lệnh liên tục. Biết rằng trong đợt khớp lệnh này có những lệnh mới sau được
nhập...
BÀI TẬP KHỚP LỆNH
Bài 1/ Cổ phiếu ABC trong đợt khớp lệnh định kỳ có các lệnh như sau:
Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng.
Khách hàng
Lệnh
Khối lượng
Giá (ngàn đồng)
A
Mua
1.000
24,8
B
Bán
400
24,9
C
Mua
600
24,6
D
Mua
1.200
24,4
E
Bán
2.000
24,5
F
Bán
1.400
24,4
G
Mua
1.000
24,3
H
Mua
2.200
24,9
a. Xác định giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh.
b. Liệt kê những lệnh được khớp và khối lượng khớp chi tiết của từng khách hàng.
Bài 2/ Sổ lệnh của cổ phiếu AAA trong đợt khớp lệnh định kỳ như sau:
Giá tham chiếu 27,6 ngàn đồng.
Khách hàng
Mua
Giá
Bán
Khách hàng
K
200
ATO
1.000
J
H
700
27,9
800
B
A
2.000
27,7
C
1.100
27,6
5000
I
N
400
27,5
2.600
E
D
4.500
27,3
900
F
G
1.000
27,2
a. Xác định giá khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh.
b. Liệt kê những lệnh được khớp và khối lượng khớp chi tiết của từng khách hàng.
Bài 3/ Mức giá đóng cửa ngày hôm trước của GMD là 31.5 ngàn đồng. Trước giờ mở cửa thị
trường, sàn giao dịch chứng khoán nhận những lệnh như sau về cổ phiếu GMD (số hiệu của
lệnh thời gian lệnh được đưa vào n, số nhỏ lệnh vào trước, số lớn lệnh vào sau).
Lệnh mua: lệnh (1) khối lượng (kl) 300 cổ phiếu (cp) mức giá 32.0
lệnh (2) kl 200 cp mức giá 31.5
lệnh (3) kl 100 cp mức giá 31.7
lệnh (4) kl 200 cp mức giá 31.9
lệnh (5) kl 200 cp mức giá 31.9
lệnh (6) kl 300 cp mức giá 31.3
lệnh (7) kl 500 cp ATO
Bài tập khớp lệnh - Trang 2
Bài tập khớp lệnh - Người đăng: hienximu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập khớp lệnh 9 10 908