Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi hien-nguyen1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 11021 lần   |   Lượt tải: 52 lần
CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

A. Các câu hỏi trắc nghiệm
3.1. Những câu nào sau đây không phải là 1 trong 5 thành phần của hệ thống KSNB theo COSO

a. Đánh giá rủi ro

c. Giám sát, theo dõi

b. Các chính sách kiểm soát nội bộ

d. Thông tin truyền thông

3.2. Những câu nào sau đây là sai

a. Kiểm soát phát hiện có trước kiểm soát ngăn ngừa
b. Kiểm soát sửa sai có trước kiểm soát ngăn ngừa
c. Kiểm soát ngăn ngừa tương đương với kiểm soát phát hiện
d. Kiểm soát ngăn ngừa có trước kiểm soát phát hiện
3.3. Những câu nào sau đây về môi trường kiểm soát là sai

a. Thái độ của nhà quản lý đối với hệ thống KSNB và hành vi đạo đức có 1 ảnh hưởng không đáng kể
đến hành động, suy nghĩ của nhân viên
b. Một cấu trúc tổ chức phức tạp, không rõ ràng có thể sẽ đem đến nhiều vấn đề phức tạp
c. Việc ghi lại (trên giấy) các chính sách và hướng dẫn thực hiện các thủ tục là một trong những công
cụ quan trọng để phân chia quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức
d. Giám sát là một việc quan trọng trong một tổ chức mà không thể thực hiện báo cáo trách nhiệm
hoặc tổ chức đó quá nhỏ để có thể phân chia chức năng, nhiệm vụ đầu đủ
3.4. Những chức năng kế toán nào sau đây phải được tách biệt để đạt được việc phân chia các chức

năng hiệu quả:
a. Kiểm soát, ghi chép và theo dõi
b. Xét duyệt, ghi chép và bảo quản tài sản
c. Kiểm soát, bảo quản tài sản và xét duyệt
d. Theo dõi, ghi chép và hoạch định

3.5. Các hoạt động sau đây là hoạt động kiểm tra độc lập, ngoại trừ:

a. Lập bảng đối chiếu với ngân hàng
b. Đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái
c. Lập bảng cân đối số phát sinh
d. Đánh trước số thứ tự các hoá đơn

3.6. Những thủ tục kiểm soát nào sau đây liên quan đến hoạt động thiết kế và sử dụng chứng từ sổ
sách

a. Khoá tủ giữ các phiếu chi tiền
b. So sánh số tồn kho thực tế và sổ sách
c. Trên mỗi phiếu nhập kho phải có chữ ký của thủ kho
d. Kế toán phải thu được quyền xét duyệt xóa nợ khó đòi nhỏ hơn 5 triệu.
3.7. Trình tự nào sau đây là thích hợp cho quá trình đánh giá rủi ro

a. Nhận dạng nguy cơ, đánh giá rủi ro và tổn thất, xác định thủ tục kiểm soát, ước tính lợi ích chi phí
b. Xác định thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn thất, nhận dạng nguy cơ, ước tính lợi ích chi phí
c. Đánh giá rủi ro và tổn thất, xác định thủ tục kiểm soát, nhận dạng nguy cơ, ước tính lợi ích chi phí
d. Ước tính lợi ích chi phí, nhận dạng nguy cơ, xác định thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn thất
3.8. Hệ thống hiện hành có độ tin cậy ước tính là 90%. Nguy cơ chủ yếu trong hệ thống hiện ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: hien-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán 9 10 863