Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kiểm toán

Được đăng lên bởi Văn Hiền Lương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các dạng bài tập về kiểm toán
BÀĨ TẬP KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 7: BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
---------oOo---------
A Chon câu trả lời đủng hay sai và giải thích:
Câu 1: Đủng
GT: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải được trình bày theo nội dung, kết cấu và hình thức được quy định trong Chuẩn
mực kiếm toán Việt Nam số 800 về báo cáo kiếm toán.
- Hơn nữa, sự trình bày nhất quán về nội dung, kết cấu hình thức để người đọc báo cáo kiếm toán về báo cáo tài chính hiếu
thống nhất và dễ nhận biết khi có tình huống bất thường xảy ra.
Câu 2: Sai
GT: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải nêu rõ phạm vi căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán: nêu các chuẩn mực kiểm
toán đã áp dụng đế thực hiện cuộc kiếm toán, nêu những công việc và thủ tục kiếm toán mà KTV đã thực hiện. (CMKTVN số 800).
Câu 3: Sai
GT: Phần mỏ' đầu của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải ghi rõ các báo cáo tài chính là đối tượng của cuộc kiếm toán
cũng như ghi ngày niên độ lập báo cáo tài chính; khắng định rằng việc lậpo cáo tài chính thuộc trách nhiệm của Giám
đốc (hoặc người đúng đầu) đơn vị được kiểm toán trên các mặt:
+ Tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (được chấp nhận).
+ Lựa chọn các nguyên tắc và phương pháp kế toán, các ước tính kế toán thích hợp.
Câu 4: Sai
GT: Thư quản một phần kết quả của cuộc kiểm toán, nhưng không nhất thiết phải đính kèm báo cáo kiểm toán về báo cáo
tài chính.
Câu 5: Sai
GT: Đe giúp doanh nghiệp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống
kiếm soát nội bộ, KTV còn lưu hành Thư quản lý gửi cho giám đốc đơn vị kiểm toán hoặc gửi cho hội đồng quản trị. Vì vậy, nội dung
của Thư quản lý do KTV quyết định.
Câu 6: Sai
GT: Khi KTV đưa ra ý kiến BCTC được kiếm toán trung thực hợp trên các khía cạnh trọng yếu, nghĩa kiếm toán viên
đã đưa ra trên báo cáo kiểm toán về BCTC một sự đảm bảo chắc chắn rằng BCTC đã phản ánh trung thực và họp lý trên các khía cạnh
trọng yếu; nhưng không đảm bảo tuyệt đối rằng không có bất kỳ một sai sót nào trên BCTC đã được kiếm toán. KTV chỉ quan tâm đến
các yếu tố trọng yếu của các BCTC.
Câu 7: Đủng
GT: KTV không thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong trường hợp xảy ra một trong các tình huống có thế ảnh hưởng đến
báo cáo tài chính như:
+ Phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn.
+ Không nhất trí với Giám đốc đơn vị được kiếm toán về việc lựa chọn áp dụng chuấn mực chế độ kế toán, hoặc sự
không phù hợp của các thông tin ghi trong báo cáo tài chính hoặc phần thuyết minh báo cáo tài chính.
Các tình huống trên có thế dẫn tới ỷ kiến chấp nhận từng phần, ỷ kiến từ choi, hoặc ý kiến không chấp nhận.
Câu 8: Sai
GT: Tùy thuộc vào mức độ trọng yếu đối với BCTC, KTV sẽ đưa ra
kiến chấp nhận tìmgphần hoặc ỷ kiến không chấp nhận.
Câu 9: Sai
Nhóm 4-Lớp Kiêm toán Tài chính 3
Bài tập chương 7
Bài tập kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kiểm toán - Người đăng: Văn Hiền Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập kiểm toán 9 10 535