Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kiểm tóan 2

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP KIỂM TOÁN 2
Bài tập 1:
Sau khi đối chiếu giữa sổ sách của đơn vị với sổ phụ của ngân hàng KTV phát hiện các
chênh lệch sau:
1. Kế toán đơn vị ghi thiếu một khoản phí ngân hàng (phí quản lý doanh nghiệp)
500.000 đồng.
2. Kế toán đơn vị ghi đảo số tiền của khách hàng A trả cho đơn vị 32.000.000 đồng
thành 23.000.000 đồng.
3. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 56.000.000 đồng, kế toán chưa ghi sổ.
Ngân hàng chưa ghi nhận séc thanh toán 36.000.000 đồng của đơn vị chi trả cho nhà
cung cấp.
4. Ngân hàng ghi đảo số tiền của khách hàng B trả cho đơn vị 2.300.000 đồng thành
3.200.000 đồng.
Yêu cầu:
1. Hãy đưa ra các bút toán điều chỉnh cho đơn vị
2. Lập bảng chỉnh hợp gửi ngân hàng. Biết rằng:
-

Số dư có trên sổ phụ ngân hàng là 636.000.000 đồng.

-

Số dư trên sổ sách điều chỉnh là 646.600.000 đồng.
BÀI GIẢI:
1)
NV1. Nợ TK 642:

500.000

Có TK 112: 500.000
NV2. Nợ TK 112:

9.000.000

Có TK 131 (KH.A): 9.000.000
NV3. Nợ TK 111:

56.000.000

Có TK 112: 56.000.000
NV4. Khoản mục này do Ngân hành điều chỉnh
NV5. Khoản mục này Do ngân hàng điều chỉnh
2)
Lưu ý:
Dòng tiền từ ngân hàng đi ra doanh nghiệp là số âm –
Dòng tiền từ ngân hàng đi vào doanh nghiệp là số dương +
1

BẢNG CHỈNH HỢP NGÂN HÀNG
- Số dư trên sổ sách đơn vị trước khi điều chỉnh là
- Kế toán đơn vị ghi thiếu 1 khoản phí ngân hàng
- Kế toán đơn vị ghi đảo số tiền của KH A trả cho đơn vị
- Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
Tổng

Đơn vị tính
646.600.000
(500.000)
9.000.000
(56.000.000)
599.100.000

- Số dư có trên sổ phụ Ngân hàng
- Ngân hàng chưa ghi nhận séc thanh toán
- Ngân hàng ghi đảo số tiền KH B trả cho đơn vị
Tổng

636.000.000
(36.000.000)
(9.000.000)
599.100.000

Bài 2:
Các dữ liệu của công ty Thanh Minh như sau:
Hàng tồn kho ngày 31.12.2012

185.000.000đ

Hàng tồn kho ngày 31.12.2013

215.000.000đ

Số vòng quay hàng tồn kho

6

Nợ phải thu ngày 31.12.2012

310.000.000đ

Tỷ lệ lãi gộp bình quân

20%

Số vòng quay nợ phải thu

5

Số liệu nợ phải thu 31.12.2013 của công ty Thanh Minh là 300.000.000đ. Hãy đánh giá sự hợp
lý của số liệu này bằng thủ tục phân tích, cho biết mức trọng yếu được xác định cho nợ phải thu là
15.000.000 đồng.
BÀI GIẢI:
Hàng tốn kho bình quân
Hàng tồn kho
bình quân

=

HTK đầu kỳ + HTK cuối kỳ
=
2

185.000.000 + 215.000.000
2

= 200.000.000

Ta có: Vòng quay hàng tồn kho = Gía vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
 Gía vốn hàng bán = Vòng quay hàng tồn kho * Hàng tồn kho bình quân
= 6 * 200.000.000 = 1.200.000.000đ
Ta có công thức:
Lãi gộp
=
Doanh th...
BÀI TẬP KIỂM TOÁN 2
Bài tập 1:

 !"
#$ %&'%()*)+(!,-%.
/00$0001$
2$ %(%345(%62$000$0001
26$000$0001$
6$ 78393:+;3&</=$000$0001>%?$
@?:A%6=$000$00015(%
B$
C$ @(%3D5(%2$600$0001
6$200$0001$
Yêu cầu:
#$ EFG?5H8%3I%
2$ J:H(IK9$D5L"
M -?N5 !=6=$000$0001$
M -?5 3I!=C=$=00$0001$
DOPQPRP"
#.
@#$@K=C2" /00$000
SN##2"/00$000
@2$@K##2" T$000$000
SN#6#*E$4."T$000$000
@6$@K###" /=$000$000
SN##2"/=$000$000
@C$%(&G-%@3I
@/$%(&GU%3I
2.
Lưu ý:
Dòng tiền từ ngân hàng đi ra doanh nghiệp là số âm –
Dòng tiền từ ngân hàng đi vào doanh nghiệp là số dương +
#
Bài tập kiểm tóan 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kiểm tóan 2 - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập kiểm tóan 2 9 10 977