Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi vuhaihuyen1994
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 27 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạng 1
Một Công ty du lịch Việt Nam liên doanh với Công ty nước ngoài để thành lập Công ty
liên doanh chuyên về kinh doanh khách sạn & du lịch với thời hạn 10 năm. Tiến trình góp vốn
của 2 bên đến ngày 20/09/200N như sau:
A.Phía Công ty Việt Nam góp:
1.Khách sạn cũ:

600.000.000 VND.

2.Phương tiện & thiết bị nội thất:

100.000.000 VND.

3.Đất 5.000 m2 với giá cho thuê đã thỏa thuận:11.000 VND/m2/tháng.
B.Phía Bạn góp:
1.Phương tiện & thiết bị rời:

100.000.000 VND.

2.Tiền mặt (được gửi qua ngân hàng)

200.000.000 VND.

3.Một dây chuyền công nghệ chế biến đồ ăn đặc sản trị giá 400.000.000 VND , trong đó
giá trị bản quyền 200.000.000 VND.
Ngoài ra, cũng tại ngày 20/09/200N, phía Bạn còn đại diện Công ty liên doanh thuê một du
thuyền trị giá 100.000.000 VND trong thời gian 6 tháng với số tiền thuê là 30.000.000 VND
(chưa thanh toán cho Bên cho thuê).
Kế toán đã lập Bảng CĐKT tại ngày 20/09/200N của Công ty liên doanh như sau:
Bảng CĐKT Tại ngày 20/09/200N
Tµi s¶n

Đơn vị: 1.000 VND

Số tiền

Nguån vèn

Số tiền
30.000

1.Tiền

400.000 A.Nợ phải trả
200.000 1.Nợ ngắn hạn

-TGNH

200.000 -Phải trả cho người bán

30.000

2.Phương tiện, thiết bị

200.000

A.Tài sản ngắn hạn

B.Tài sản dài hạn
1.Tài sản cố định

1.650.000 B.Nguồn vốn CSH
1.650.000 -Nguồn vốn KD

- Nhà cửa, vật kiến trúc

600.000

- Dây chuyền công nghệ

400.000

- Quyền sử dụng đất

550.000

- Du thuyền

100.000

Cộng tài sản

2.050.000 Cộng nguồn vốn

30.000

2.020.000
2.020.000

2.050.000

Yêu cầu:
Phát hiện sai sót có thể có trong việc lập Bảng CĐKT tại ngày 20/09/200N & lập lại
Bảng CĐKT mới. Biết thêm rằng các tài sản của phía Công ty Việt Nam đều bị đánh giá thấp
hơn so với giá thị trường tại thời điểm góp vốn là 10%.

Dạng 2
Dưới đây là danh sách chi tiết các khoản phải thu của khách hàng của Công ty Jake Bookbinding
tại ngày 31/12/200N. (Đơn vị tính: triệu đồng)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tên khách hàng
Hà Anh Co.
Đức Bảng Co.
Hoa Hồng Hotel
Sao Mai Co.
Xuân Hòa Co.
Thức ăn gia súc Co.
Mì ăn liền Co.
Hải Âu Co.
Điện dân dụng Co.
May Thái Tuấn Co.
C.ty giải khát IBC
Công ty dệt ĐX
Nhà máy bia Thăng Long
Nhà máy động cơ điện
Nhà máy Z153
Nhà máy gà Phúc Thịnh
C.ty hóa chất 3C
C.ty gạch P.T
C.ty xe đạp Thống Nhất
C.ty dược phẩm I

Số tiền
2.500
660
1.211
86
8.753
1.500
1.800
3.250
980
750
675
6.425
346
15.819
6.315
934
5.750
1.000
4.250
719

TT
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Tên khách hàng
Khách sạn Daiha
Cửa hàng nông sản I
Công ty ...
Dạng 1
Một Công ty du lịch Việt Nam liên doanh với Công ty nước ngoài để thành lập Công ty
liên doanh chuyên về kinh doanh khách sạn & du lịch với thời hạn 10 năm. Tiến trình góp vốn
của 2 bên đến ngày 20/09/200N như sau:
A.Phía Công ty Việt Nam góp:
1.Khách sạn cũ: 600.000.000 VND.
2.Phương tiện & thiết bị nội thất: 100.000.000 VND.
3.Đất 5.000 m
2
với giá cho thuê đã thỏa thuận:11.000 VND/m
2
/tháng.
B.Phía Bạn góp:
1.Phương tiện & thiết bị rời: 100.000.000 VND.
2.Tiền mặt (được gửi qua ngân hàng) 200.000.000 VND.
3.Một dây chuyền công nghệ chế biến đồ ăn đặc sản trị giá 400.000.000 VND , trong đó
giá trị bản quyền 200.000.000 VND.
Ngoài ra, cũng tại ngày 20/09/200N, phía Bạn còn đại diện Công ty liên doanh thuê một du
thuyền trị giá 100.000.000 VND trong thời gian 6 tháng với số tiền thuê là 30.000.000 VND
(chưa thanh toán cho Bên cho thuê).
Kế toán đã lập Bảng CĐKT tại ngày 20/09/200N của Công ty liên doanh như sau:
Bảng CĐKT Tại ngày 20/09/200N Đơn vị: 1.000 VND
Tµi s¶n Số tiền
Nguån vèn
Số tiền
A.Tài sản ngắn hạn 400.000
A.Nợ phải trả
30.000
1.Tiền 200.000
1.Nợ ngắn hạn
30.000
-TGNH 200.000
-Phải trả cho người bán
30.000
2.Phương tiện, thiết bị 200.000
B.Tài sản dài hạn 1.650.000
B.Nguồn vốn CSH
2.020.000
1.Tài sản cố định 1.650.000
-Nguồn vốn KD
2.020.000
- Nhà cửa, vật kiến trúc 600.000
- Dây chuyền công nghệ 400.000
- Quyền sử dụng đất 550.000
- Du thuyền 100.000
Cộng tài sản 2.050.000
Cộng nguồn vốn
2.050.000
Yêu cầu:
Phát hiện sai sót thể có trong việc lập Bảng CĐKT tại ngày 20/09/200N & lập lại
Bảng KT mới. Biết thêm rằng các tài sản của phía Công ty Việt Nam đều bị đánh giá thấp
hơn so với giá thị trường tại thời điểm góp vốn là 10%.
bài tập kiểm toán căn bản - Trang 2
bài tập kiểm toán căn bản - Người đăng: vuhaihuyen1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập kiểm toán căn bản 9 10 307