Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Kiên Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHOÙM 6.
1.

Baûng sau ñaây cho ta phaân boá thu nhaäp cuûa hai nhoùm tuoåi: Nhoùm töø 40 – 50 tuoåi vaø
nhoùm töø 50 – 60 tuoåi trong soá caùc coâng nhaân laønh ngheà ôû Thuïy Ñieån naêm 1930.
Nhoùm
tuoåi

Thu nhaäp
0–1

1–2

2–3

3–4

4–6

6

40 – 50 71

430

1072

1609

1178

158

50 – 60 54

324

894

1202

903

112

Coù söï khaùc nhau veà tyû leä thu nhaäp giöõa hai nhoùm tuoåi naøy trong soá caùc coâng nhaân laønh
ngheà hay khoâng? Möùc yù nghóa  = 5%.
2.

So saùnh giaù trò trung bình cuûa caùc ñaïi löôïng vôùi baûng soá lieäu sau ñaây:

Maãu thöù nhaát: 22 19 13 19 23
Maãu thöù hai: 27 25 22 27
Maãu thöù ba: 20 18 21 21

15 16

18 20

20

19 23 21 28 23 25 27
16 17

Maãu thöù tö: 18 16 24 19 22

20

18 17

19

18

22 24

Möùc yù nghóa  = 5%.
3. Tuoåi X vaø huyeát aùp Y cuûa beänh nhaân treû em (döôùi 14 tuoåi), choïn ngaãu nhieân ñöôïc
cho trong baûng sau ñaây:
X

14

1

9

7

9

Y

100

83

112

152 104

12

1

3

14

1

9

7

9

12

1

3

90

92

85

110

73

132

122

134

98

82

65

Tính tyû soá töông quan,heä soá töông quan vaø heä soá xaùc ñònh cuûa Y ñoái vôùi X. Vôùi möùc yù
nghóa  = 5%, coù keát luaän gì veà moái töông quan giöõa X vaø Y (Coù phi tuyeán khoâng ?
Coù tuyeán tính khoâng ?)? Tìm ñöôøng hoài quy tuyeán tính cuûa Y ñoái vôùi X. Tính sai soá
tieâu chuaån cuûa ñöôøng hoài quy.
4. Haõy phaân tích tình hình kinh doanh cuûa moät soá ngaønh ngheà ôû 4 quaän noäi thaønh
treân cô sôû soá lieäu veà doanh thu trung bình nhö sau:
Ngaønh ngheà kinh
doanh

Khu vöïc kinh doanh
Q1

Q2

Q3

Q4

Ñieän laïnh

5.7

3.1

4.4

5.0

Vaät lieäu xaây döïng

5.0

15.0

9.5

17.5

Dòch vuï tin hoïc

3.8

1.8

1.3

4.8

Möùc yù nghóa 10%.

...
NHOÙM 6.
1. Baûng sau ñaây cho ta phaân boá thu nhaäp cuûa hai nhoùm tuoåi: Nhoùm töø 40 – 50 tuoåi vaø
nhoùm töø 50 – 60 tuoåi trong soá caùc coâng nhaân laønh ngheà ôû Thuïy Ñieån naêm 1930.
Nhoùm
tuoåi
Thu nhaäp
0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 6 6
40 – 50
71 430 1072 1609 1178 158
50 – 60
54 324 894 1202 903 112
Coù söï khaùc nhau v tyû leä thu nhaäp giöõa hai nhoùm tuoåi naøy trong soá caùc coâng nhaân laønh
ngheà hay khoâng? Möùc yù nghóa = 5%.
2.
So saùnh giaù trò trung bình cuûa caùc ñaïi löôïng vôùi baûng soá lieäu sau
ñaây:
Maãu thöù nhaát: 22 19 13 19 23 15 16 18 20 20
Maãu thöù hai: 27 25 22 27 19 23 21 28 23 25 27
Maãu thöù ba: 20 18 21 21 16 17 20 18 17 19 18
Maãu thöù tö: 18 16 24 19 22 22 24
Möùc yù nghóa = 5%.
3. Tuoåi X vaø huyeát aùp Y cuûa beänh nhaân treû em (döôùi 14 tuoåi), choïn ngaãu nhieân ñöôïc
cho trong baûng sau ñaây:
X
14 1 9 7 9 12
1 3 14 1 9 7 9 12
1 3
Y
100
83
112
152
104
90
92
85
110
73
132
122
134
98
82
65
Tính tyû soá töông quan,heä soá töông quan vaø heä soá xaùc ñònh cuûa Y ñoái vôùi X. Vôùi möùc yù
nghóa = 5%, coù keát luaän gì veà moái töông quan giöõa X vaø Y (
Coù phi tuyeán khoâng ?
Coù tuyeán tính khoâng ?
)? Tìm ñöôøng hoài quy tuyeán tính cuûa Y ñoái vôùi X. Tính sai soá
tieâu chuaån cuûa ñöôøng hoài quy.
4.
Haõy phaân tích tình hình kinh doanh cuûa moät soá ngaønh ngheà ôû 4 quaän noäi thaønh
treân cô sôû soá lieäu veà doanh thu trung bình nhö sau:
Ngaønh ngheà kinh
doanh
Khu vöïc kinh doanh
Q1 Q2 Q3 Q4
Ñieän laïnh
Vaät lieäu xaây döïng
Dòch vuï tin hoïc
5.7
5.0
3.8
3.1
15.0
1.8
4.4
9.5
1.3
5.0
17.5
4.8
Möùc yù nghóa 10%.
Bài tập lớn xác suất thống kê - Người đăng: Kiên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập lớn xác suất thống kê 9 10 829