Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lý thuyết thống kê toán

Được đăng lên bởi nguyentrannguyenlam
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3400 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài Liệu LT Thống Kê Kinh Doanh

1

TS. Nguyễn Quốc Khánh

CÂU HỎI BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
THỐNG KÊ KINH DOANH

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Thống kê là gì ? Tại sao đối tượng nghiên cứu của thống kê phải là mặt lượng trong
mối quan hệ mật thiết với mặt chất của số lớn các hiện tượng kinh tế xã hội, trong những điều kiện
lịch sử cụ thể.
Câu 2. Phân biệt giữa các hiện tượng kinh tế xã hội và các hiện tượng tự nhiên. Phân tích
mối quan hệ giữa các hiện tượng trên, cho ví dụ minh họa.
Câu 3. Phân tích mối quan hệ giữa mặt lượng và mặt chất của các hiện tượng kinh tế - xã hội.
Trình bày các mặt lượng của nghiên cứu thống kê
Câu 4. Phân tích nguyên tắc quan sát số lớn trong nghiên cứu thống kê. Bằng lý luận và toán
học hãy chứng minh tầm quan trọng của nguyên tắc trên
Câu 5. Phân tích ý nghĩa của việc gắn các hiện tượng kinh tế xã hội với những điều kiện thời
gian và không gian nhất định
Câu 6. Trình bày nội dung quá trình tổ chức nghiên cứu thống kê. Các phương pháp nào được
sử dụng chủ yếu? Nêu tác dụng chính của các phương pháp đó.
Câu 7. Trình bày nội dung quá trình phân tích thống kê. Các loại phương pháp nào được sử
dụng chủ yếu ? Trình bày tác dụng và phạm vi áp dụng của từng phương pháp.
Câu 8. Trình bày nội dung tổ chức công tác tổng hợp thống kê. Tại sao nói phân tổ thống kê
là phương pháp cơ bản để tổng hợp thống kê ? Cho ví dụ minh họa.
Câu 9. Trình bày sơ lược nội dung và ý nghĩa của các phương pháp phân tích thống kê. Tại
sao khi phân tích các hiện tượng kinh tế _ xã hội phải gắn liền với tình hình thực tế khách quan có
liên quan đến hiện tượng nghiên cứu, cho ví dụ minh họa.
Câu 10. Tổng hợp và sắp xếp số liệu thống kê là gì ? Quy trình và phương pháp kỹ thuật tổng
hợp. Y nghĩa ứng dụng trong thực tiễn.
Câu 11. Tại sao phải thực hiện phân tổ trong Quá trình nghiên cứu thống kê? Các vấn đề gì
cần phải quan tâm, khi áp dụng các phương pháp phân tổ ?
Câu 12. Phân tổ có một vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình nghiên cứu thống kê ?
Hãy trình bày sơ lược một số phương pháp phân tổ trong thống kê và phạm vi áp dụng
Câu 13. Tại sao phải trình bày số liệu thống kê ? Các phương pháp và nguyên tắc trình bày số
liệu thống kê. Phân tích mối quan hệ giữa trình bày số liệu với quá trình nghiên cứu thống kê.
Câu 14. Vai trò của Báo cáo thống kê trong quá trình nghiên cứu thống kê? Các vấn đề nào
cần phải quan tâm đến khi lập Báo cáo thống kê ? hãy cho một ví dụ minh họa
Câu 15. Để phản ánh các mức độ của hiện tượng kinh tế_ xã hội nghiên cứu, thống kê sử...
Tài Liệu LT Thống Kê Kinh Doanh 1 TS. Nguyễn Quốc Khánh
CÂU HỎI BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
THỐNG KÊ KINH DOANH
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Thng kê là gì ? Tại sao đối tượng nghiên cu ca thng kê phi là mặt lượng trong
mi quan h mt thiết vi mt cht ca s ln các hiện tượng kinh tế xã hi, trong nhng điều kin
lch s c th.
Câu 2. Phân bit gia các hiện tượng kinh tế xã hi và các hiện tượng t nhiên. Phân tích
mi quan h gia các hiện tượng trên, cho ví d minh ha.
Câu 3. Phân tích mi quan h gia mặt lượng và mt cht ca các hin ng kinh tế - xã hi.
Trình bày các mặt lượng ca nghiên cu thng kê
Câu 4. Phân tích nguyên tc quan sát s ln trong nghiên cu thng kê. Bng lý lun và toán
hc hãy chng minh tm quan trng ca nguyên tc trên
Câu 5. Phân tích ý nghĩa của việc gắn các hiện tượng kinh tế hội với những điều kiện thời
gian và không gian nhất định
Câu 6. Trình bày ni dung quá trình t chc nghiên cu thống kê. Các phương pháp nào được
s dng ch yếu? Nêu tác dng chính của các phương pháp đó.
Câu 7. Trình bày ni dung quá trình phân tích thng kê. Các loại phương pháp nào được s
dng ch yếu ? Trình bày tác dng và phm vi áp dng ca từng phương pháp.
Câu 8. Trình y nội dung tổ chức công tác tổng hợp thống kê. Tại sao nói phân tổ thống kê
là phương pháp cơ bản để tổng hợp thống kê ? Cho ví dụ minh họa.
Câu 9. Trình bày sơ lược nội dung và ý nghĩa của các phương pháp phân tích thống kê. Ti
sao khi phân tích các hiện tượng kinh tế _ xã hi phi gn lin vi tình hình thc tế khách quan có
liên quan đến hiện tượng nghiên cu, cho ví d minh ha.
Câu 10. Tng hp và sp xếp s liu thống kê là gì ? Quy trình và phương pháp k thut tng
hợp. Y nghĩa ứng dng trong thc tin.
Câu 11. Ti sao phi thc hin phân t trong Quá trình nghiên cu thng kê? Các vấn đề
cn phi quan tâm, khi áp dụng các phương pháp phân tổ ?
Câu 12. Phân tổ một vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình nghiên cứu thống ?
Hãy trình bày sơ lược một số phương pháp phân tổ trong thống kêphạm vi áp dụng
Câu 13. Ti sao phi trình bày s liu thống kê ? Các phương pháp và nguyên tc trình bày s
liu thng kê. Phân tích mi quan h gia trình bày s liu vi quá trình nghiên cu thng kê.
Câu 14. Vai trò ca Báo cáo thng kê trong quá trình nghiên cu thng kê? Các vấn đề nào
cn phải quan tâm đến khi lp Báo cáo thng kê ? hãy cho mt ví d minh ha
Câu 15. Để phn ánh các mức độ ca hiện tượng kinh tế_ xã hi nghiên cu, thng kê s
dng ch yếu các loi ch tiêu nào ? Trình bày tác dng ca các ch tiêu đó.
Câu 16. Ti sao phi s dng s bình quân để phn ánh mức độ ca hiện tượng. Trình bày ni
dung và phm vi áp dng các loi s bình quân.
Câu 17. Phân bit s khác và ging nhau gia s bình quân và độ biến động ca tiêu thc
Bài tập lý thuyết thống kê toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lý thuyết thống kê toán - Người đăng: nguyentrannguyenlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Bài tập lý thuyết thống kê toán 9 10 130