Ktl-icon-tai-lieu

BAI TAP MÔN KIỂM TOÁN

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi 117: Kiểm toán viên độc lập
Hiện tôi là thành viên của hiệp hội kiểm toán Anh ACCA. Tôi có một câu hỏi xin
được giải đáp như sau: Hiện tại Việt Nam có quy định cụ thể nào việc báo cáo của
các công ty kiểm toán bên ngoài (external auditors) và kiểm toán nội bộ (internal
auditors)? Ví dụ khi kiểm toán cho các công ty cổ phần, công ty niêm yết, công ty tư
nhân, kiểm toán viên bên ngoài phải báo cáo cho ai? (theo tôi được biết là hội đồng
cổ đông, hội đồng quản trị, hoặc hội đồng thành viên) nhưng không biết luật nào số
bao nhiêu quy định. Tôi đã đọc luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, và các nghị
định 105/2004/ND-CP, Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN, Nghị định 30/2009/NĐ-CP,
v.v nhưng không thấy yêu cầu cụ thể về việc báo cáo này.
Trả lời:
Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện hành và các quy định, hướng dẫn
liên quan chưa có điểm nào quy định rõ là kiểm toán viên độc lập phải báo cáo cho ai.
Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định tại đoạn 12 của Chuẩn mực kiểm toán Việt
Nam số 700, ban hành theo Quyết định 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/9/1999: “12. Người
nhận báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ người được nhận báo cáo kiểm
toán phù hợp với Hợp đồng kiểm toán. Người nhận có thể là Hội đồng quản trị, Giám
đốc, hoặc các cổ đông đơn vị được kiểm toán. Ví dụ: "Kính gửi: Hội đồng quản trị và
Tổng Giám đốc công ty...".”
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm quy định và hướng dẫn tại đoạn 22 và đoạn A16 của
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 700 do IFAC ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày
15/12/2009 về người nhận báo cáo kiểm toán: “Báo cáo kiểm toán sẽ chỉ rõ người nhận
báo cáo kiểm toán tùy theo quy định trong hợp đồng kiểm toán. Người nhận báo cáo
kiểm toán sẽ là những người mà báo cáo được lập cho họ sử dụng, thường là các cổ
đông công ty hoặc những người chịu vai trò quản trị của đơn vị có báo cáo tài chính
được kiểm toán”.
Câu hỏi 121: Hành nghể Kiểm toán ở Việt Nam
Nếu muốn hành nghề Kiểm toán tại Việt Nam chúng tôi phải xúc tiến thủ tục ra
sao? Xin cho biết thêm kỳ thi chuyển chứng chỉ cho Kiểm toán viên nước ngoài vào
năm 2010 sẽ vào thời điểm nào? Các thủ tục trễ nhất phải kết thúc vào lúc nào?
Trả lời :
Ở Việt Nam chưa hành nghề kiểm toán cá nhân. Để hành nghể Kiểm toán ở Việt Nam,
anh phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Nghị
định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ, Nghị định số 133/2005/NĐ-CP
ngày 31/10/2005 … Cụ thể: Phải có 03 người có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam,
trong đó người l...
Câu hỏi 117: Kiểm toán viên độc lập
Hiện tôi thành viên của hiệp hội kiểm toán Anh ACCA. Tôi một câu hỏi xin
được giải đáp như sau: Hin tại Việt Nam quy định c thể nào việc báo cáo của
các công ty kiểm toán bên ngoài (external auditors) kiểm toán nội bộ (internal
auditors)? Ví dụ khi kiểm toán cho các công ty cổ phần, công ty niêm yết, công ty
nhân, kiểm toán viên bên ngoài phải báo cáo cho ai? (theo tôi được biết hội đồng
cổ đông, hội đồng quản trị, hoặc hội đồng thành viên) nhưng không biết luật nào s
bao nhiêu quy định. Tôi đã đọc luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các nghị
định 105/2004/ND-CP, Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN, Nghị định 30/2009/NĐ-CP,
v.v nhưng không thấy yêu cầu cụ thể về việc báo cáo này.
Trả lời:
Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện hành các quy định, hướng dẫn
liên quan chưa điểm o quy định kiểm toán viên độc lập phải báoo cho ai.
Tuy nhiên, bạn thể tham khảo quy định tại đoạn 12 của Chuẩn mực kiểm toán Việt
Nam số 700, ban hành theo Quyết định 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/9/1999: “12. Người
nhận báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán phải ghi người được nhận báo cáo kiểm
toán phù hợp với Hợp đồng kiểm toán. Người nhận thể Hội đồng quản trị, Giám
đốc, hoặc các cổ đông đơn vị được kiểm toán. dụ: "Kính gửi: Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc công ty...".”
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm quy định và hướng dẫn tại đoạn 22 và đoạn A16 của
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 700 do IFAC ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày
15/12/2009 về người nhận báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán sẽ chỉ rõ người nhận
báo cáo kiểm toán tùy theo quy định trong hợp đồng kiểm toán. Người nhận báo cáo
kiểm toán sẽ là những người mà báo cáo được lập cho họ sử dụng, thường là các cổ
đông công ty hoặc những người chịu vai trò quản trị của đơn vị có báo cáo tài chính
được kiểm toán”.
Câu hỏi 121: Hành nghể Kiểm toán ở Việt Nam
Nếu muốn hành nghề Kiểm toán tại Việt Nam chúng tôi phải xúc tiến thủ tục ra
sao? Xin cho biết thêm kỳ thi chuyển chứng chỉ cho Kiểm toán viên nước ngoài vào
năm 2010 sẽ vào thời điểm nào? Các thủ tục trễ nhất phải kết thúc vào lúc nào?
Trả lời :
Việt Nam chưa hành nghề kiểm toán nhân. Để hành nghể Kiểm toán Việt Nam,
anh phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Nghị
định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ, Nghị định số 133/2005/NĐ-CP
ngày 31/10/2005 Cụ thể: Phải 03 người chứng ch kiểm toán viên Việt Nam,
trong đó người làm giám đốc, chứng chỉ kiểm toán viên phải được cấp trước đó 3 năm,
phải góp 10% vốn trở lên… Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, nộp cho Sở kế hoặc và đầu tư – nơi đóng trụ sở công ty. Chi tiết anh tra cứu trên
Website www.vacpa .org.vn (Mục văn bản pháp luật).
BAI TAP MÔN KIỂM TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BAI TAP MÔN KIỂM TOÁN - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BAI TAP MÔN KIỂM TOÁN 9 10 339