Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi thuongthuongngo15-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 7223 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
 Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4)
Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ)
1. Nguyên liệu, vật liệu
10.000 12. Tiền mặt
2. Hàng hóa
100.00 13. Phải thu khác
0
3. Vay ngắn hạn
70.000 14. Phải trả cho người bán
4. Công cụ, dụng cụ
5.000
15. Tiền gửi ngân hàng
5. Quỹ đầu tư phát triển
10.000 16. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
6. Nguồn vố đầu tư XDCB
30.000 17. Vay dài hạn
7. Tạm ứng
4.000
18. Thành phẩm
8. Phải thu khách hàng
16.000 19. Phải trả công nhân viên
9. Tài sản cố định hữu hình 300.00 20. Chi phí SXKD dở dang
0
10.Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 21. Thuế và các khoản phải nộp NN
11.Nguồn vốn kinh doanh
470.00 22. Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
0
23. Xây dựng cơ sở dở dang
Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số?

30.000
5.000
30.000
20.000
10.000
30.000
90.000
5.000
50.000
10.000
10.000
20.000

Bài 2: Ngày 30/04/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)
1 Nguyên vật liệu
114.00 11 Quỹ dự phòng tài chính
17.000
.
0
2 Quỹ đầu tư phát triển
70.000 12 Chi phí SXKD dở dang
30.000
.
3 Tiền gửi ngân hàng
60.000 13 Tài sản cố định hữu hình
414.000
.
4 Công cụ, dụng cụ
20.000 14 Nguồn vốn xây dựng cơ bản
47.000
.
5 Vay ngắn hạn
35.000 15 Thuế và các khỏa phải nộp NN
29.000
.
6 Tiền mặt
10.000 16 Nguồn vốn kinh doanh
319.000
.
7 Phải trả người bán
65.000 17 Tạm ứng
5.000
.
8 Thuế GTGT được khấu trừ
5.000
18 Phải trả công nhân viên
18.000
.
9 Thành phẩm
35.000 19 Lợi nhuận chưa phân phối
15.000
.
1 Phải thu khách hàng
30.000 20 Vay dài hạn
108.000
0
.
Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?
Bài 3:Ngày 31/05/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)

1 Tài sản cố định hữu hình 45.000
10 Phải thu khác
.
2 Nguyên vật liệu
6.000
11 Nguồn vốn kinh doanh
.
3 Hàng hóa
30.000
12 Quỹ đầu tư phát triển
.
4 Công cụ, dụng cụ
1.000
13 Nguồn vốn xây dựng cơ bản
.
5 Tiền mặt
2.000
14 Quỹ khen thưởng phúc lợi
.
6 Tiền gửi ngân hàng
14.000
15 Lợi nhuận chưa phân phối
.
7 Tạm ứng
2.000
16 Hao mòn tài san cố định
.
8 Phải thu khách hàng
3.000
17 Vay ngắn hạn
.
9 Thành phẩm
7.000
18 Phải trả người bán
.
Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?

2.000
50.000
15.000
6.000
5.500
10.000
12.000
9.000
4.500

* Lập bảng cân đối kế toán (4,5,6,7)
Bài 4: Hãy lập bảng cân đối kế toán căn cứ vào số liệu của bài tập 1,2,3
Bài 5: DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản được liệt kê như sau:...
BÀI TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Đối tượng của hạch toán kế toán (1,2,3,4)
Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ)
1. Nguyên liệu, vật liệu 10.000 12. Tiền mặt 30.000
2. Hàng hóa 100.00
0
13. Phải thu khác 5.000
3. Vay ngắn hạn 70.000 14. Phải trả cho người bán 30.000
4. Công cụ, dụng cụ 5.000 15. Tiền gửi ngân hàng 20.000
5. Quỹ đầu tư phát triển 10.000 16. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 10.000
6. Nguồn vố đầu tư XDCB 30.000 17. Vay dài hạn 30.000
7. Tạm ứng 4.000 18. Thành phẩm 90.000
8. Phải thu khách hàng 16.000 19. Phải trả công nhân viên 5.000
9. Tài sản cố định hữu hình 300.00
0
20. Chi phí SXKD dở dang 50.000
10.Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 21. Thuế và các khoản phải nộp NN 10.000
11.Nguồn vốn kinh doanh 470.00
0
22. Thuế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 10.000
23. Xây dựng cơ sở dở dang 20.000
Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số?
Bài 2: Ngày 30/04/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)
1
.
Nguyên vật liệu 114.00
0
11 Quỹ dự phòng tài chính 17.000
2
.
Quỹ đầu tư phát triển 70.000 12 Chi phí SXKD dở dang 30.000
3
.
Tiền gửi ngân hàng 60.000 13 Tài sản cố định hữu hình 414.000
4
.
Công cụ, dụng cụ 20.000 14 Nguồn vốn xây dựng cơ bản 47.000
5
.
Vay ngắn hạn 35.000 15 Thuế và các khỏa phải nộp NN 29.000
6
.
Tiền mặt 10.000 16 Nguồn vốn kinh doanh 319.000
7
.
Phải trả người bán 65.000 17 Tạm ứng 5.000
8
.
Thuế GTGT được khấu trừ 5.000 18 Phải trả công nhân viên 18.000
9
.
Thành phẩm 35.000 19 Lợi nhuận chưa phân phối 15.000
1
0
.
Phải thu khách hàng 30.000 20 Vay dài hạn 108.000
Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?
Bài 3:Ngày 31/05/200X ở một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)
Bài tập môn nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn nguyên lý kế toán - Người đăng: thuongthuongngo15-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài tập môn nguyên lý kế toán 9 10 972