Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ
KHOA KÃÚ TOAÏN

Baìi táûp
NGUYÃN LÊ KÃÚ TOAÏN

ÂAÌ NÀÔNG - 2008
(Læu haình näüi bäü)

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Cuìng våïi viãûc biãn soaûn Giaïo trçnh Nguyãn
lê kãú toaïn, Khoa Kãú toaïn, Træåìng Âaûi hoüc Kinh
-0-

tãú - Âaûi hoüc Âaì Nàông biãn soaûn quyãøn BAÌI
TÁÛP NGUYÃN LÊ KÃÚ TOAÏN dæûa trãn näüi dung
Giaïo trçnh naìy.
Trãn tinh tháön phuûc vuû giaíng daûy vaì hoüc
táûp, goïp pháön náng cao cháút læåüng âaìo taûo,
quyãøn BAÌI TÁÛP NGUYÃN LÊ KÃÚ TOAÏN âaî
âæåüc nhoïm giaíng viãn treí cuía Khoa chuáøn bë chu
âaïo, thaío luáûn nhiãöu láön, saït våïi chuáøn mæûc
kãú toaïn, våïi caïc baìi táûp tæì âån giaín âãún phæïc
taûp.
Hi voüng quyãøn Baìi táûp seî giuïp cho sinh
viãn cuíng cäú nhæîng chæång âaî hoüc, náng cao kyî
nàng thæûc haình vaì chuáøn bë täút cho viãûc hoüc
caïc män kãú toaïn cuû thãø tiãúp theo.
Trán troüng giåïi thiãûu våïi baûn âoüc, âàûc
biãût våïi sinh viãn trong vaì ngoaìi ngaình kãú toaïn,
våïi sinh viãn caïc hãû âaìo taûo quyãøn BAÌI TÁÛP
NGUYÃN LÊ KÃÚ TOAÏN
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ
KHOA KÃÚ
TOAÏN

BAÌI 1
Nhæîng nháûn âënh sau âáy laì Âuïng hay Sai.
Giaíi thêch.
-1-

1. Muûc âêch cuía kãú toaïn laì chè cung cáúp
thäng tin vãö tçnh hçnh kinh tãú taìi chênh cho
ngæåìi quaín lê âån vë.
2. Kãú toaïn nghiãn cæïu taìi saín cuía âån vë
khäng chè åí traûng thaïi ténh maì coìn nghiãn
cæïu caí sæû váûn âäüng cuía taìi saín.
3. Kãú toaïn chè cáön thiãút cho caïc âån vë hoaût
âäüng vç muûc tiãu låüi nhuáûn.
4. Hai chæïc nàng cå baín cuía kãú toaïn laì thäng
tin vaì kiãøm tra.
5. Qui trçnh kãú toaïn trong âån vë gäöm ba giai
âoaûn: Thu tháûp, âo læåìng vaì ghi nháûn.
6. Âãø âo læåìng âäúi tæåüng kãú toaïn laì taìi
saín, thæåïc âo hiãûn váût laì thæåïc âo täút
nháút.
7. Thæåïc âo giaï trë laì thæåïc âo bàõt buäüc
âæåüc sæí duûng trong kãú toaïn.
8. Sæû këp thåìi cuía thäng tin kãú toaïn khäng
cáön âàût ra, miãùn laì thäng tin âoï phaín aïnh
âáöy âuí, toaìn diãûn, trung thæûc, khaïch quan
hoaût âäüng kinh tãú taìi chênh cuía âån vë.
BAÌI 2
Váûn duûng caïc nguyãn tàõc kãú toaïn chung
âæåüc thæìa nháûn âãø
xæí lê caïc tçnh
huäúng sau:
1. Chuí såí hæîu cäng ty X cho äng S (nhán viãn
cuía cäng ty) vay 5.000.000 âäöng. Khoaín nåü cuía
äng S coï ghi vaìo säø kãú toaïn cuía cäng ty X khäng?
2. Ngaìy 1/1/N cäng ty X chi 60.000.000 âäöng
thanh toaïn tiãön thuã vàn phoìng cho caí nàm, bàõt
-2-

âáöu tæì ngaìy 1/1/N. Anh (chë) haîy cho biãút säú
tiãön thuã vàn phoìng âæåüc ghi nháûn vaìo chi phê
quaín lyï doanh nghiãûp...
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ
KHOA KÃÚ TOAÏN
Baìi táûp
NGUYÃN LÊ KÃÚ TOAÏN
ÂAÌ NÀÔNG - 2008
(Læu haình näüi bäü)
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Cuìng våïi viãûc biãn soaûn Giaïo trçnh Nguyãn
kãú toaïn, Khoa Kãú toaïn, Træåìng Âaûi hoüc Kinh
- 0 -
Bài tập NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bài tập NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 9 10 228