Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi phamdoanthaoa1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BµI TËP NGUY£N Lý KÕ TO¸N
Bµi 1:
T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn lóc ®Çu kú t¹i mét doanh nghiÖp nh sau:
§VT: ngh×n ®ång
1. M¸y mãc, thiÕt bÞ kinh doanh 600.000
2. Nguån vèn kinh doanh 1.460.000
3. Hµng ho¸ tån kho 156.000
4. Nhiªn liÖu: 10.000
5. T¹m øng cho c«ng nh©n viªn 5.000
6. Dông cô qu¶n lý 120.000
7. Nhµ cöa, v¨n phßng 450.000
8. L·i cha ph©n phèi 12.000
9. TiÒn mÆt t¹i quü 15.000
10. TGNH: 100.000
11. ThuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch 55.000
12. Vay dµi h¹n 70.000
13. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 57.000
14. Ngêi mua øng tríc tiÒn hµng 10.000
15. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 15.000
16. Hµng mua ®ang ®i ®êng 20.000
17. Vay ng¾n h¹n 25.000
18. Nhµ kho, cöa hµng 190.000
19. ThiÕt bÞ qu¶n lý v¨n phßng 20.000
20. QuÜ doanh nghiÖp 12.000
Yªu cÇu:
1. Ph©n lo¹i tµi s¶n v nguån vènà
2. TÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n, nguån vèn theo tæng sè vµ theo tõng lo¹i.
Bµi 2
§VT: ngh×n ®ång
T¹i mét doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn ®Çu n¨m nh sau:
1. Nguyªn vËt liÖu 42.000
2. Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 500.000
Bài tập nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nguyên lý kế toán - Người đăng: phamdoanthaoa1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập nguyên lý kế toán 9 10 569