Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi AiNhi Bùi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
CHÖÔNG I: MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN
Baøi 01: Phaân bieät Taøi saûn vaø nguoàn voán tại công ty may mặc . (Đvt: 1.000.000 VND)
Caùc ñoái tượng keá toaùn
Soá
TSNH TSDH NPT NVCSH Nhoùm
Taøi
(
1)
(
2)
(
3)
(
4)
tieàn
TK
khoaûn
1. Vay ngắn hạn
X
45
31
311
2. Dây chuyền sản xuất
X
21
400
3. Máy in
1
4. Phải trả cho người bán
6
5. Vải, Nút, Chỉ, Keo...
6. Phải thu khách hàng
7. Tiền mặt
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Phải trả công nhân viên
10. Xăng, dầu, nhớt..
11. Tạm ứng
12. Ký cược, ký quỹ ngắn
hạn
13. Sản phẩm dở dang
14. Vay dài hạn
15. Đầu tư CK ngắn hạn
16. Nguồn vốn kinh doanh
17. Nhận ký cược ký quỹ dài
hạn
18. Nhà máy sản xuất.
19. Găng tay, khẩu trang...
20. Thuế phải nộp cho NN
21. Áo sơ mi, quần tây
22. Xe vận tải
23. Bằng phát minh sáng chế
24. Xe tải chở hàng
25. Các khoản phải trả khác
26. Các khoản phải thu khác
27. Bộ bàn ghế Oval
28. Quyền sử dụng đất
29. Quỹ khen thưởng, phúc
lợi
30. Hàng hóa
31. Máy vi tính (Sử dụng)
32. Lợi nhuận chưa phân
phối
33. Hàng gởi đi bán
34. Quỹ dự phòng tài chính
35. Tài khoản tại ngân hàng

48
3
2
4
1
1
0,5
1,5
3
188
8
1.100
4
150
5
2
15
120
80
300
3
2
50
130
23
20
8
15
12
9
40
1

37. Vay dài hạn
38. Xây dựng cơ bản dở
dang
Toång Coäng

100
100
1.500

1.500

BÀI TẬP CHƯƠNG II: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
BÀI 1 : Định khoản giản đơn
1- Rút tiền gửi ngân hàng nhập qũy tiền mặt: 20.000.000

2- Mua hàng hoá nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp: 35.000.000

3- Vay ngắn hạn ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp: 80.000.000

4- Dùng lãi chưa phân phối bổ sung vốn kinh doanh: 50.000.000

5- Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng: 30.000.000

6- Chi tiền mặt thanh toán lương cho công nhân viên: 40.000.000

7- Nộp thuế cho ngân sách Nhà nước bằng tiền gửi ngân hàng: 40.000.000

8- Chi tiền mặt mua công cụ dụng cụ nhập kho: 2.000.000

9- DN vay ngân hàng 3.000.000.000 đã được ngân hàng giải ngân bằng tiền mặt.
(thời gian vay 3 năm).

10- DN góp vốn vào công ty X bằng một số thành phẩm trị giá 3.000.000.000. Biết
rằng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty X sau khi doanh nghiệp góp vốn là
10.000.000.000 đ.
2

11.Mua tài sản cố định hữu hình đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
100.000.000.

12. DN mua một bộ máy vi tính có giá 9.500.000đ đã thanh toán bằng tiền mặt.

13.DN mua 10.000 cổ phiếu A, giá mua 15.000 đ/cổ phiếu, thanh toán bằng tiền
gởi ngân hàng.

14.DN xuất kho hàng hoá có trị giá 400.000.000đ gửi công ty cổ phần K bán.

15. Dùng tiền gửi ngân hàng để trả n...
1
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
CHÖÔNG I: MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN
Baøi 01: Phaân bieät Taøi saûn vaø nguoàn voán tại công ty may mặc . (Đvt: 1.000.000 VND)
Caùc ñoái t
ượng
keá toaùn
Soá
tieàn
TSNH
( 1)
TSDH
( 2)
NPT
( 3)
( 4)
Nhoùm
TK
Taø
i
khoaûn
1.
Vay ngắn hạn
45
X
31
311
2.
Dây chuyền sản xuất
400
X
21
3.
Máy in
1
4.
Phải trả cho người bán
6
5.
Vải, Nút, Ch, Keo...
48
6.
Phải thu khách hàng
3
7.
Tiền mặt
2
8.
Quỹ đầu tư phát triển
4
9.
Phải trả công nhân viên
1
10.
Xăng, dầu, nhớt..
1
11.
Tm ứng
0,5
12.
cược, ký qu ngắn
hạn
1,5
13.
Sản phẩm dở dang
3
14.
Vayi hn
188
15.
Đầu tư CK ngắn hạn
8
16.
Ngun vốn kinh doanh
1.100
17.
Nhận ký cược ký quỹ dài
hạn
4
18.
Nhà máy sản xuất.
150
19.
Găng tay, khẩu trang...
5
20.
Thuế phải nộp cho NN
2
21.
Áo sơ mi, quần tây
15
22.
Xe vận tải
120
23.
Bằng phát minh sáng chế
80
24.
Xe tải chở hàng
300
25.
Các khoản phải trả khác
3
26.
Các khoản phải thu khác
2
27.
Bbàn ghế Oval
50
28.
Quyền sử dụng đất
130
29.
Quỹ khen thưởng, phúc
lợi
2
3
30.
Hàng hóa
20
31.
Máy vi tính (Sử dụng)
8
32.
Lợi nhuận chưa phân
phi
15
33.
Hàng gi đi bán
12
34.
Quỹ dự phòng tài chính
9
35.
i khon ti ngân hàng
40
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Người đăng: AiNhi Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 9 10 216