Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Nguyên Lý Kế Toán

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 14076 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Nguyên lý kế toán

Bài tập Nguyên Lý Kế Toán
Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau:
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
-

Vật liệu chính tồn kho(TK 152) : 4.000.000 đồng(1000kg)

-

Vật liệu phụ tồn kho :

-

Thành phẩm tồn kho (TK 155): 9500.000 đồng(250 sản phẩm)

2.000.000 đồng(1000kg)

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
1. Nhập kho 5000kg nguyên vật liệu, đơn giá 3800đồng/kg, thuế GTGT 10%. Vật liệu phụ
2000kg, giá mua 2.090đồng/kg, trong đó thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển bằng trả bằng
tiền mặt là 1.200.000đồng, chi phí này được phân bổ cho vật liệu chính 1.000.000đồng, cho
vật liệu phụ là 200.000đồng.
2. Xuất kho 3000kg vật liệu chính, 2000kg vật liệu phụ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.
3. Tiền lương phải thanh toán cho CB-CNV trực tiếp sản xuất sản phẩm là 6000.000đồng, ở bộ
phận quản lý phân xưởng là 600.000đồng, bộ phận bán hàng là 1000.000đồng, quản lý doanh
nghiệp là 400.000đồng.
4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo tỷ lệ quy định 19% để dự tính vào các đối tượng chi phí có liên
quan.
5. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 4000.000đồng, bộ phận quản lý phân
xưởng là 750.000đồng, bộ phận bán hàng là 40.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là
44.000đồng.
Tài liệu 3: Kết quả sản xuất trong kỳ :
6. Trong tháng nhập kho 750 thành phẩm
7. Phế liệu thu hồi nhập kho là 229.000 đồng
8. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 2.000.000 đồng
9. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 50. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp
đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø xuaát kho theo phöông
phaùp bình quaân gia quyeàn
Tài liệu 4: Kết qủa kinh doanh trong kỳ:
10. Trong tháng xuất 600 thành phẩm đi tiêu thụ, đơn giá bán 42.000đồng/sản phẩm, thuế GTGT
là 10%, khách hàng chưa thanh toán
11. Hai ngày sau , khách thanh toán 50% bằng tiền mặt, 50% còn lại thanh toán bằng tiền gởi
ngân hàng
Yêu cầu:
-

Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.
Trang 1

Nguyên lý kế toán
-

Tính kết quả kinh doanh doanh nghiệp.

Bài tập 77/478: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế
toán ghi nhận như sau :
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
-

Tài khoản 152: 5000kg, đơn giá là 6000kg

-

Tài khoản 155: 1000 sản phẩm, đơn giá là 80.000 đồng/sản phẩm

-

Tài khoản 157: 100 sản phẩm, đơn giá là 80.000đồng/sản phẩm

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế p...
Nguyên lý kế toán
Bài tập Nguyên Lý Kế Toán
Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau:
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
- Vật liệu chính tồn kho(TK 152) : 4.000.000 đồng(1000kg)
- Vật liệu phụ tồn kho : 2.000.000 đồng(1000kg)
- Thành phẩm tồn kho (TK 155): 9500.000 đồng(250 sản phẩm)
Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
1. Nhập kho 5000kg nguyên vật liệu, đơn giá 3800đồng/kg, thuế GTGT 10%. Vật liệu phụ
2000kg, giá mua 2.090đồng/kg, trong đó thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển bằng trả bằng
tiền mặt là 1.200.000đồng, chi phí này được phân bổ cho vật liệu chính 1.000.000đồng, cho
vật liệu phụ là 200.000đồng.
2. Xuất kho 3000kg vật liệu chính, 2000kg vật liệu phụ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.
3. Tiền lương phải thanh toán cho CB-CNV trực tiếp sản xuất sản phẩm là 6000.000đồng, ở bộ
phận quản lý phân xưởng là 600.000đồng, bộ phận bán hàng là 1000.000đồng, quản lý doanh
nghiệp là 400.000đồng.
4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo tỷ lệ quy định 19% để dự tính vào các đối tượng chi phí có liên
quan.
5. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 4000.000đồng, bộ phận quản lý phân
xưởng là 750.000đồng, bộ phận bán hàng là 40.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là
44.000đồng.
Tài liệu 3: Kết quả sản xuất trong kỳ :
6. Trong tháng nhập kho 750 thành phẩm
7. Phế liệu thu hồi nhập kho là 229.000 đồng
8. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 2.000.000 đồng
9. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 50. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp
đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø xuaát kho theo phöông
phaùp bình quaân gia quyeàn
Tài liệu 4: Kết qủa kinh doanh trong kỳ:
10.Trong tháng xuất 600 thành phẩm đi tiêu thụ, đơn giá bán 42.000đồng/sản phẩm, thuế GTGT
là 10%, khách hàng chưa thanh toán
11.Hai ngày sau , khách thanh toán 50% bằng tiền mặt, 50% còn lại thanh toán bằng tiền gởi
ngân hàng
Yêu cầu:
- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.
Trang 1
Bài tập Nguyên Lý Kế Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Nguyên Lý Kế Toán - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập Nguyên Lý Kế Toán 9 10 375